ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет–Ловеч на 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при следния

п р о е к т о – д н е в е н   р е д :

 1. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, чл.105, ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. от Минчо Казанджиев – общински съветник, относно паркиране и домуване на автомобили в района на казармата.
 2. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, чл.105, ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. от Доротея Цанкова- общински съветник, относно предприети действия от Община Ловеч за освобождаване на помещения, използвани като репетиционни зали от балет „Ралица“.
 3. 3. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, чл.105, ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. от Венцислав Петрушев – общински съветник, относно сумата от приходи и разходи  от БД „Обреди“ през 2018 г. и от 01.01.2019 до 31.06.2019 година.
 4. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, чл.105, ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. от Станимир Стоянов – общински съветник, относно ползването на публична общинска собственост за поставяне на маси и столове пред заведенията за обществено хранене в ЦГЧ и кв. “Вароша“.
 5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

 

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.06.2019 година.

Докл.: Валентин Пенчев-изпълнителен директор

 1. Информация за резултатите от дейността на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД.

Докл.: Валентин Василев-управител

 1. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд-Велико Търново.

Докл.:Страцимир Петков –председател на временната комисия

 1. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд-Ловеч.

Докл.:Страцимир Петков –председател на временната комисия

 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа за личностно развитие –Общински детски комплекс гр. Ловеч на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 43952.505.92 по КККР на гр. Ловеч, ведно с попадащата върху имота сграда 43952.505.92.1, със застроена площ от 524 кв. м., брой етажи 3, предназначение : сграда за образование.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

12.Възлагане управление на социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“ /ОП РЧР/.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса с площ от 16 кв. м./8Х2/ към апартамент на първи етаж на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 43952.503.73.36, разположена в общински поземлен имот.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за у.п.и. |||-206 и у.п.и. ХХV|| от кв.9026 по плана на гр. Ловеч, Северна индустриална зона /СИЗ/, във връзка с изпълнение на изискването на чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за у.п.и. | от кв.9039 по плана на гр. Ловеч, Северна индустриална зона /СИЗ/

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за разрешение от кмета на Община Ловеч да се изработи Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на у.п.и.  |-30 от кв.9006 по плана на Северна индустриална зона.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 43952.521.311 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“ в землището на гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Ловеч за у.п.и. ХV-161 / нов поземлен имот с идентификатор 43952.504.173 по КК на гр. Ловеч/ от кв.314.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Определяне пазарната цена за продажба на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 43952.512.73 по КК и КР на гр. Ловеч, целият с площ от 365 кв. м., актуван с АЧОС № 55610/31.07.2019г. на собственика на законно построена върху имота сграда.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Определяне на цена за предоставяне под наем на имоти-полски пътища и нефункциониращи напоителни канали-общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2019/2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Обявяване от публична в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21823.262.444.1.2.-кафе сладкарница и сервизни помещения със застроена площ от 111 кв. м., намиращ се в сграда с идентификатор 21823.262.444.1.-читалище, попадаща в общински поземлен имот с идентификатор 21823.262.444 по КККР на с. Дойренци, Община Ловеч и продажба на имота чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 69523.37.12, 69523.37.55, 69523.37.62, 69523.37.64 и 69523.37.161 – общинска собственост по кадастралната карта на землище с. Радювене, Община Ловеч, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените концесионни договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в групите общински жилища по предназначение и брой поради изменение на конкретните потребности.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменения на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот –частна общинска собственост, представляващ новообразуван имот с идентификатор 43952.523.589 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55522/08.04.2019 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 16883.500.144 по КК и КР на с. Горно Павликене, Община Ловеч с площ от 1675 кв. м. ведно с построената върху имота сграда, чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на дълготрайни материални активи частна общинска собственост, съставляващи 15 броя огнеупорни каси и 1 брой блиндирана трезорна врата, чрез повеждане на публични търгове.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на дарение от Ерфурт-Германия, столица на провинция Тюрингия, Общинска администрация, представляващо 23 броя компютърни конфигурации и предоставянето им съгласно волята на дарителя за ползване.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Предложение от собственици и наематели на обекти за търговска дейност, намиращи се на пл. “Тодор Кирков“.

Докл.:Данчо Заверджиев-общински съветник

 1. Предложение относно участие на Община Ловеч в дружеството „Ловеч спорт“ 96.

Докл.: Цветослава Банева – общински съветник

 1. Предложение за прекратяване участието на Община Ловеч в Асоциацията по ВиК.

Докл.:Кирил Гумнеров – общински съветник

 

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Сподели с:


Вашият коментар