На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общински  съвет  –  Ловеч,
на 13 МАРТ (вторник) 2012 година от 10,00 ч.в заседателната зала на Община Ловеч при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.Питане на гражданин на основание чл.124, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година.
2.Питане  на общински съветник на основание чл.112, ал.1  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година.
3.Изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на  собственик  от Община Ловеч върху общинската част  от  капитала на търговските дружества.
Докл.:Корнелия Маринова- председател на Общински съвет-Ловеч
4.Корекция на приложение №15  от предложение за бюджет 2012 година.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
5.Приемане на план-сметка за дейността на наблюдателната комисия за 2012 година.
Докл.: Николай Недялков – председател на наблюдателната комисия
6.Приемане на Общински план за защита при бедствия  при Община Ловеч.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
7.Приемане на годишен план за културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на общината за 2012 година.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
8.Приемане на Календар за спортно-туристическите мероприятия  в Община Ловеч  за 2012 година.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
9.Приемане на доклад за дейността на РУП- Ловеч за  2011 година.
Докл.:Инспектор Светослав Съев-ВНД Началник РУП
10.Приемане на доклад за дейността на БД”СКОРС” за периода 01.07.2011-31.12.2011 година.
Докл.: Красимир Калев  – Ръководител на БД”СКОРС”
11.Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в  изпълнение на програмата  за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч през 2011 година.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
12.Даване на съгласие  за предоставяне за управление на  Община Ловеч имот, публична държавна собственост „Деветашка  пещера” в землищата на с.Деветаки и с.Дойренци, Община Ловеч, актуван с АПДС № 2340/07.10.2008 г. и АПДС № 2341/07.10.2008 г.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
13.Отдаване под наем след провеждане на тръжни процедури за срок от десет години на общински терен № ІІ-48, находящ се на  ул.”Трети март” пред кв.193 по плана на гр.Ловеч, съгласно схемата за разполагане на преместваеми обекти/павилиони/ на територията на Община Ловеч.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
14.Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Лидия Живкова Георгиева чрез продажба на общинската придаваема част с площ от 21,60кв.м. към поземлен имот с идентификатор 43579.500.265 по КК на с.Лешница, Община Ловеч, съсобственост на Лидия Живкова Георгиева.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
15.Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч  и Христофор Илиев Христов чрез продажба на общинската придаваема част с площ от 3,45 кв.м. към поземлен имот с идентификатор 43952.506.1028 по КК на гр.Ловеч, съсобственост на Христофор Илиев Христов.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
16.Учредяване  на възмездно право на строеж  върху имот  частна общинска собственост, представляващ  терен за изграждане на гараж с площ от 19,25 кв.м. попадащ в поземлен имот с идентификатор 43952.513.846 по кадастралната карта на гр.Ловеч,  актуван с АЧОС № 53273/25.01.2012 г., чрез провеждане на публичен търг.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
17.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на землище с.Хлевене, Община Ловеч за установяване на границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Дана и Нина Маринови и Пенко Христов в изпълнение на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
18.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на землище с.Хлевене, Община Ловеч за установяване на границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Пенко Христов Мичев в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
19.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на землище с.Хлевене, Община Ловеч за установяване на границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Димитър Ненов Цочев в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
20.Предоставяне на земеделска земя от поземлен фонд по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с.Тепава, Община Ловеч за установяване на  границите на имоти с признато право на възстановяване  на наследниците на Вълчо Савов Вълчев,  Станчо Вълчев в изпълнение на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (П)
Председател на Общински съвет-Ловеч

 

Сподели с:


Вашият коментар