ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет  –  Ловеч, на 27 МАРТ (вторник) 2012 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

        1.Питане на гражданин на основание чл.124, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година.

        2.Питане  на общински съветник на основание чл.112, ал.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година.

        3.Отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч и неговите комисии  за второто шестмесечие  на 2011 година.

Докл.: Корнелия Маринова –

председател на Общински съвет-Ловеч

        4.Отчет на изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч за  второто шестмесечие на  2011г. и отчет на решенията, останали за наблюдение от предходни отчетни периоди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       5.Приемане на годишен доклад за изпълнение на концесионните договори за предоставяне на концесии върху водни обекти за 2011 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       6.Приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 година за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 година.

        Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       7.Отчет за изпълнението на Общинската Програма за опазване на околната среда на Община Ловеч  за 2011 година.

         Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       8.Приемане на отчет на План за 2011 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за периода 2011-2015 година и План за изпълнение на Стратегията за 2012г. и План за изпълнение на Стратегията за 2013 година.

      Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      9.Приемане на Програма за управление  на Община Ловеч  през мандат 2011-2015 година.

     Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      10.Приемане на отчет за дейността на Общински фонд за приватизация  и инвестиции /ОФПИ/ в Община Ловеч за 2011 година.

         Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      11.Определяне на състав на Управителния орган на ОФПИ.

Докл.: Корнелия Маринова –

председател на Общински съвет-Ловеч

       12.Определяне на представители на Община Ловеч в Общото събрание на Регионално сдружение на  общините „Централна Стара планина”.

     Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       13.Изменение на Устава на  „ЕКО” ЕАД, приет с решение № 122/10.07.2008г. на Общински съвет-Ловеч.

     Докл.: Ирина Митева –

председател на ПК по бюджет и финанси

       14.Изменение на Устава  на „Общински пазари” ЕАД, приет с решение № 123/10.07.2008 г. на Общински съвет-Ловеч.

        Докл.: Ирина Митева –

председател на ПК по бюджет и финанси

       15.Определяне броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение, съгласно чл.42, ал.2 от Закона  за  общинската собственост.

      Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       16.Изменение на решение №774/30.06.2011г. на Общински съвет-Ловеч за актуализиране на размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ през стопанската 2011-2012 година.

      Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        17. Учредяване на възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост на 16 броя терени за изграждане на гаражи с площ от 14 кв.м. до 16 кв.м. по падащи в поземлен имот с идентификатор 43952.513.199 по кадастралната карта на гр.Ловеч, чрез провеждане на публични търгове.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        18.Учредяване  безвъзмездно право  на ползване  на Областна дирекция на МВР-Ловеч върху пет броя имоти общинска собственост за срок от 10 години.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        19.Продажба на имот, частна  общинска собственост, представляващ незастроен терен в гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 53175/12.04.2011 год. чрез провеждане на публичен търг.

         Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       20.Предоставяне  за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      21.Предоставяне на земеделска земя от ОПФ по кадастралната карта на с.Стефаново, Община Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Еню Добрев Йовков в  изпълнение на §27, ал.2 от  ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       22.Предоставяне на земеделска земя от ОПФ по кадастралната карта на с.Хлевене, Община Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Христо Маринов Кочев  изпълнение на §27, ал.2 от  ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

      Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     23.Предоставяне на земеделска земя от ОПФ по кадастралната карта на с.Хлевене, Община Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Кольо Маринов Кочев  в изпълнение на § 27, ал.2 от  ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

        Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 

 

 

КОРНЕЛИЯ  МАРИНОВА (П)

Председател на Общински съвет-Ловеч

Сподели с:


Вашият коментар