През второто  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 267 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 21 960 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 26.7%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с близо осем пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 34.5%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а разгънатата им застроена площ – с 31.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.7%, докато общата им застроена площ нараства с 32.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 223, София (столица) – 216 и Варна – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 168, Пловдив – 1 319 и Варна – 713.

 

През второто тримесечие на 2018 г. в област Ловеч е започнал строежът на 14 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 2 568 кв. м обща застроена площ и на 55 други сгради с 21 833 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях със 75.0%, а на общата им застроена площ – с 64.8%. Броят на започнатите други сгради бележи нарастване над три пъти, а тяхната РЗП – близо два пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях намаляват с 33.3%, а общата им застроена площ – с 8.1%. Започнатите други сгради се увеличават  със 150.0%, а разгънатата им застроена площ е три пъти повече.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 188, Пловдив – 156 и Варна – 125. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 77, Стара Загора – 59 и Ловеч – 55. 

 

Методологични бележки 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

Сподели с:


Вашият коментар