Общинският съвет прие за сведение на заседанието си днес отчета за дейността на бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност” (БД „СКОРС”) за 2011 г., съобщават от пресцентъра на Общината. Ръководителят на звеното Красимир Калев отчете, че основната дейност е насочена към контрола и изпълнението на наредби № 1 и 2 на общински съвет – Ловеч.

     В структурата на БД „СКОРС” са ръководител на пряко подчинение на кмета, технически сътрудник и две групи – „Самоохрана на общински обекти” и „Контрол по спазване на наредбите на общински съвет, паркинги и синя зона”. В първата група работят един организатор и 18 охранители. През миналата година са охранявани Ловешката крепост, обект на ОДК на разклона за селата Лисец и Баховица, сградата на училище „Дочо Пенков”, депото за твърди битови отпадъци, старото сметище, от началото на декември и моста към Деветашката пещера.  Активно е участието при реконструкцията на бул. „България”, работено е 170 часа или приблизително 22 дни по обезпечаването на целия технологичен процес. Осигурена е и 7-дневна 24-часова охрана по опазването на новозасадените декоративни храсти и цветя и оформените алпинеуми в централната градска част. За 2011 г. не са регистрирани посегателства и кражби от охраняваните обекти.

     Във втората група на БД „СКОРС” при щат 25 младши специалисти са работили 22-ма и един организатор. 9 от служителите изпълняват функциите на работник-паркинги, а на останалите 13 са вменени задължения и правомощия на актосъставители наред с другите сигнални, контролни и спомагателни функции.

     Контролът по спазването на наредбите на общинския съвет се осъществява чрез обезпечаване на обществения ред и безопасността на движението (контрол за паркирането в забранените зони – парк-алея „Башбунар”, парк „Стратеш”, комплекс „Космос”, площад „Тодор Кирков” и тревните площи), чрез „отцепването” на участъци от пътната мрежа при строително-монтажни работи и масови мероприятия, във връзка с тържества в Ловеч, чрез контрол за поддържането на чистотата в града, съблюдаване на условията за притежание и отглеждане на кучета, оказване на съдействие на контролните органи за изпълнение на техните функции при поставянето и премахването на преместваеми обекти и съоръжения за рекламно-информационна дейност, съдействие на кметовете и кметските наместници по селата при назначаване на полски пазачи за опазване на селскостопанската продукция, връчване на актове, наказателни постановления и покани за доброволно изпълнение. При проведените тематични проверки в 25 села от общината служителите на БД „СКОРС” са констатирали за миналата година следните нарушения: изпускане на отпадни води в уличната мрежа, изхвърляне на биологични отпадъци на неопределените за целта места, пашуване на животни в поддържани озеленени тревни площи, неспазване на определените от кметовете маршрути за извозване на животни, стациониране на излезли от употреба МПС и селскостопанска техника. Издадени са 32 предупредителни протокола, 5 акта за нарушения, 15 глоби с приходни квитанции.

     Като цяло при проверките за спазване на общинските наредби са наложени 252 глоби с приходни квитанции, 43 акта, маркирани със стикери и отстранени от уличното платно са 10 излезли от употреба коли. Работено е по 125 сигнала на граждани за нарушения.

     През март общинското звено за охрана стартира тематична проверка за изпълнение на условията за регистрация и притежание на домашни любимци, проверени са 86 притежатели на кучета. В резултат за 2011 г. са регистрирани и платени такси за 132 домашни любимци. При друга проверка са предупредени за неправилно складирани дърва на тротоари и тревни площи, общинска собственост, 79 лица. 38 проверки са извършени на гробищен парк „Скобелево” в интервала 22-24 ч. с оглед предотвратяването и недопускането на посегателства на оградните парапети. Периодично е осъществяван контрол в заведенията за обществено хранене за спазване на работното време. По нареждане на кмета на общината ежедневно са проследявани издадените пропуски за влизане в забранени зони на територията на Ловеч. Установено е едно лице с фалшив пропуск. От юни м. г. БД „СКОРС” подпомага в пазарен ден общинските служители, таксуващи търговците на общинския пазар.В своята ежедневна дейност специалистите от звеното за охрана оказват помощ на РУП – Ловеч, като поемни лица.

     За периода 1 януари – 31 декември 2011 г. писмено е отговорено на 36 писма и молби, на 18 жалби от граждани и на три питания по Закона за достъп до обществена информация. С отговорите на писмата и жалбите са решени и проблемите на гражданите. Написани са 49 докладни записки до кмета на общината, свързани с констатирани нередности и проблеми. Разнесени са 247 наказателни постановления и 124 заповеди, свързани със забрана на продажбата на алкохол по време на първия и втория тур на местните избори

     Бюджетът на БД „СКОРС” за 2011 г. е 285 350 лв, годината е приключена с 27 974 лв икономия.

     Дейността на ръководството и служителите на БД „СКОРС” през 2011 г. е насочена към усъвършенстване и подобряване работата по отделните направления и взаимодействие с другите държавни и общински звена. Този извод прави на края на отчета си Красимир Калев.

Сподели с:


1 коментар

  1. След като дадохме над четвърт милион за тази бюджетна дейност и след този изключително подробен доклад ми е интересно да разбера какви приходи е събрало БД“СКОРС“ от наложените 250 глоби и 43 акта, както и какви са приходите от 9-те служителите,които са събирали такси за паркиране? Никъде от този отчет не става ясно това или може би е пропуснато нарочно да се отчете?
    Само 10 излезли от употреба МПС отстранени за година? Браво!
    Били са заети да охраняват изсъхналите малко след посяването им декоративни храсти и цветя 😉

Вашият коментар