Утре на заседание общинският съвет в Ловеч ще гласува Програмата за управление на община Ловеч през мандат 2011-2015 г. Предложение за това е внесъл кметът Минчо Казанджиев.

Програмата включва пет основни приоритета. Първият е повишаване конкурентноспособността на местната икономика и има три специфични цели – създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на населението; диверсификация на местната икономика чрез развитие на традиционните и алтернативни форми на туризъм; постигане на устойчиво и балансирано развитие на селското стопанство.

Вторият приоритет е развитие и модернизация на местната инфраструктура, изграждане на привлекателна среда за живот и работа в общината. Тук специфичните цели са доизграждане, модернизация и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти; изграждане на екологична инфраструктура и въвеждане на европейския опит в областта на опазването на околната среда; изграждане на привлекателна среда за живот и работа на населението на общината. Четири са специфичните цели по третия приоритет – повишаване качеството на живот на населението в общината. Те са повишаване качеството на образованието и адаптирането му към новите потребности на местната икономика; осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги и условия на живот; опазване на художественото и културно-историческото наследство; осигуряване сигурността на гражданите. Четвъртият приоритет е укрепване на институционалния капацитет и развитие на гражданския сектор, специфичните цели са две – осигуряване на широко гражданско участие в управлението на общината и населените места; въвеждане на нови информационни и комуникационни системи. По петия приоритет – финансово осигуряване на програмата и контрол на дейностите за постигане на целите и приоритетите, целите също са две – повишаване на местните приходи в общинския бюджет и икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните и извънбюджетните средства.

Срещу тези приоритети и цели в програмата са разписани и конкретните дейности за постигането им, сроковете за изпълнение, очакваните резултати и отговорните звена за това.

Отчитаме предходния мандат като успешен, той дава много добър старт на започналия нов мандат, коментира кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев. В различни сфери на живота ние изградихме необходимата материална база и подготвихме проекти, така че през този мандат сме готови за следващите необходими стъпки, каза още той. Община Ловеч ще търси начини да реализира инвестиционната си програма, включваща инициативи по благоустрояване и превръщане на Ловеч в европейски град, чрез собствени средства и средства, привлечени по оперативните програми на ЕС и други национални и международни фондове и програми, обяви Казанджиев.

Визията за общината след реализиране на програмата е Ловеч – съвременна европейска община с устойчива икономика, базирана на развитието на силните страни на региона, в която съществуващият и новият бизнес са стимулирани да се развиват и да бъдат конкурентноспособни, хората от всички социални групи получават качествени социални и здравни услуги и всеки има възможност за образование, обучение и развитие на личните си качества, община с богата и чиста природа, съхранено и споделено културно наследство, където високото качество на живот дава на хората самочувствие на равноправни граждани на обединена Европа.

Сподели с:


1 коментар

  1. Съгласно чл.44 ал.5 от ЗМСМА, кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата
    Интересно какво е законовото основание общинските съветници да приемат програма представена незаконосъобразно от кмета в ОБС …

Вашият коментар