Кметът на Община Ловеч сключи трудови договори с първите 19 асистенти по реда на Закона за личната помощ. Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на Закона за личната помощ. От тогава до сега 25 лица с трайни увреждания, включително деца са заявили желание за включване в Механизма за лична помощ за община Ловеч. От тях с 19 вече са сключени тристранни споразумения, считано от 01.09.2019 г. 28 лица са подали заявления-декларации до Кмета на община Ловеч за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ.

Предоставянето на социални услуги в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“, финансирани от държавния бюджет по реда на ПМС № 344 от 2018 г. продължава и след 1 – ви септември по досегашния начин за потребителите, които желаят да ползват услугите. На 28-ми август между Община Ловеч и Агенцията за социално подпомагане се сключи допълнително споразумение по изпълнение на ПМС №180/18.07.2019 г. във връзка с ПМС №344/21.12.2018 г., с което 179 лица с увреждания, включително деца ще продължат да получават подкрепа в домашна среда до края на 2019-та година. Трудово ангажирани за дейността са 96 служители, от които 12 на длъжност „социален асистент“, 53 на длъжност „личен асистент“ и 32-ма на длъжност „домашен помощник“.

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч, може по всяко време, за срока на издаденото направление да заяви своето желание за включване в Механизма лична помощ, както и сам да определи лицето, което желае да бъде назначено за негов асистент.

Асистент по Закона за личната помощ може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ, включително лица, придобили право на пенсия.

Заявления – декларации от кандидати за асистенти и за ползватели на механизма за лична помощ се подават в Центъра за услуги и информация в Община Ловеч, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

Сподели с:


Вашият коментар