Павлин Иванов

В материалите за постоянните комисии на Общински съвет има входирано предложение от кмета Маринова, на база заявено желание за закупуване на общинско жилище от Виолета Ганева Кутева, в което последната е настанена като наемател по административен ред. Според Община Ловеч, данъчната оценка на имота е в размер на 12 235,70 (дванадесет хиляди двеста тридесет и пет и 0,70) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх. №6103002132/02.05.2019 г. на Община Ловеч.

Пазарната оценка на имота в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС е изготвена, съгласно чл. 48, ал. 2 от Наредбата за общинските жилища, от „Хемус Консулт“ ЕООД – експерт-оценител Цанко Найденов Спасовски, със Сертификат за оценителска правоспособност №100100473/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България.

Бърза справка в сайтовете за продажба на имоти показва, че актуалните цени в Ловеч са далеч по-високи от експертната пазарна оценка. Например, 3-стаен 80 кв.м. в кв. „Здравец“ е 21 000 евро или близо 42 000 лв.. 75 кв,м, отново 3-стаен в „Червен бряг“ е над 30 000 евро, подобен на Бабаковец е с цена 22 000 евро.

Очевидно, пазарните цени на подобни на продаваният от Община Ловеч апартамент са минимум 40 000 лв. Т.е. доста на определената от експертите пазарна цена.

Ето и пълният текст на проекта за решение внесен от Корнелия Маринова в Общински съвет за продажбата на въпросния апартамент:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Корнелия Добрева Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 

ОТНОСНО: Промяна в групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменения на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

В Община Ловеч е постъпило заявление с вх. №94-00-706/20.03.2019 г. от Виолета Ганева Кутева, за закупуване на общински жилищен имот, в който е настанена като наемател по административен ред.

Имотът е частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.519.224.13.1, намиращ се в сграда №13 (тринадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.519.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, ул. „Бяло море“ №19, вх. Г,  ет. 1, ап. 1, брой нива на обекта: 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 79,54 кв. м., ведно с мазе №2 с площ 3,57 кв. м., и 0,83679 идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници на самостоятелния обект: ниво: 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.519.224.13.2; под обекта: няма; над обекта: 43952.519.224.13.4, съгласно АЧОС №55554/08.05.2019 г. и схема на самостоятелен обект в сграда №15-373813/24.04.2019 г. на СГКК – гр. Ловеч.  Година на построяване: 1977 г.

Данъчната  оценка  на  имота е в размер на 12 235,70 (дванадесет хиляди двеста тридесет и пет и 0,70) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх. №6103002132/02.05.2019 г. на Община Ловеч.

Пазарната оценка на имота в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС е изготвена, съгласно чл. 48, ал. 2 от Наредбата за общинските жилища, от „Хемус Консулт“ ЕООД – експерт-оценител Цанко Найденов Спасовски, със Сертификат за оценителска правоспособност №100100473/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България.

 

 

Комисията по продажба на общински жилища, назначена на основание чл. 55, ал. 1 от Наредбата за общинските жилища със заповед №1628/13.10.2016 г., изменена със заповед №749/22.05.2018 г. на кмета на Община Ловеч, на свое заседание (Протокол №1/11.04.2019 г.) разгледа заявлението и подадените документи. Наемателката Виолета Ганева Кутева живее на горепосочения адрес, съгласно настанителна заповед №Ж-н 60/01.01.2008 г. и договор за наем №448/01.01.2008 г., не дължи суми от неизплатени наеми, данъци и такси на Общината и не е нарушавала условията по договора за наем. Комисията установи, че към имота няма предявени реституционни претенции или заведени съдебни дела, налице са условията на Глава четвърта, Раздел I от Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч и предложи на кмета на Община Ловеч да внесе в Общински съвет-Ловеч мотивирано предложение за продажба на имота.

Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 г. под №96 от Приложение №4 (Жилища, които могат да се продават на наемателите, настанени в тях по административен ред, при заявен интерес). Необходимо е да се направи промяна в решение №973/28.03.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, като се извади от група „Жилища за настаняване под наем на лица с установени жилищни нужди“ и се определи за продажба общинско жилище – тристаен апартамент на ул. „Бяло море“ №19, вх. Г,  ет. 1, ап. 1, актуван с АЧОС №55554/08.05.2019 г.

Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 2, чл. 47, чл. 48, ал.1, т. 3 и ал. 2 и чл. 53 от Наредбата за общинските жилища, Общински съвет-Ловеч да

 

Р Е Ш И :

 

  1. Изменя решение №973/28.03.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, като изважда от група „Жилища за настаняване под наем на лица с установени жилищни нужди” и определя за продажба един брой общинско жилище – тристаен апартамент на ул. „Бяло море“ №19, вх. Г, ет. 1, ап. 1, актуван с АЧОС №55554/08.05.2019 г.
  2. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.519.224.13.1, намиращ се в сграда №13 (тринадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.519.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, ул. „Бяло море“ №19, вх. Г, ет. 1, ап. 1, брой нива на обекта: 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 79,54 кв. м., ведно с мазе №2 с площ 3,57 кв. м., и 0,83679 идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници на самостоятелния обект: ниво: 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.519.224.13.2; под обекта: няма; над обекта: 43952.519.224.13.4, съгласно АЧОС №55554/08.05.2019 г. и схема на самостоятелен обект в сграда №15-373813/24.04.2019 г. на СГКК – гр. Ловеч на наемателката Виолета Ганева Кутева, настанена по административен ред със заповед №Ж-н 60/01.01.2008 г. и договор за наем №448/01.01.2008 г.
  3. Определя пазарна цена 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС на имота по т. 2 от настоящото решение, въз основа на пазарна оценка, изготвена от „Хемус Консулт“ ЕООД – експерт-оценител Цанко Найденов Спасовски, със Сертификат за оценителска правоспособност №100100473/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България.
  4. Възлага на кмета на Община Ловеч, при спазване изискванията на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, чл. 47 от Закона за общинската собственост и Глава четвърта от Наредбата за общинските жилища, да извърши всички процедури по продажбата на имота.

 

Препис от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

           Приложение: съгласно текста.

 

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

Съгласно заповед №З-834/29.05.2019 г.

на кмета на Община Ловеч                                              

 

 

Съгласували:

Инж. Цжетан Георгиев

Заместник-кмет на Община Ловеч

 

Иваничка Иванова

Началник отдел ОС

 

Весела Стафунска

Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Ценко Карабов

Гл.  експерт ОС

 

Сподели с:


6 коментара

  1. Това значи ли че ако има 5-6 обяви от нездравомислещи продавачи на панелки с цени по 40-50хил. евро и общината трябва да си продаде апартаментите за такива суми?Кой ще е тоя дето ще даде такива пари?

  2. Да ви кажа, апартаментите може да се обявяват на свободния пазар за 25 хил евро, но никой не ги купува за толкова :). Ако има някой, който е успял да си продаде панелаката за толкова пари , моля ви – пишете :). Това вече ще е новина! 🙂 Един имот струва толкова, колкото могат да ти дадат за него. Къщи с дворно място се продават за 40 хил.лв. Реалната им цена на панелките (80 кв.м. – даже не са и тристайни, ами две стаи + кухня) и то в заводските наистина е около 25-30хил лв. Каква е сензацията тук? И кой въобще би дал повече?

Вашият коментар