След проведено заседание, Областният съвет за развитие на област Ловеч, председателстван от областния управител Георги Терзийски излиза със становище до Министерството на регионалното развитие и благоустройството по въпроса за новото райониране от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.

В хода на заседанието участниците изказаха своите мнения и се обединиха в подкрепа на Вариант 1 от предложенията на МРРБ. Той предвижда област Ловеч да бъде в Северозападния район, заедно с областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново и Габрово.

Регионите от ниво 2 формират рамката, която страните-членки на Европейския съюз използват, за да прилагат регионални политики. Устойчивите райони гарантират по-адекватни политики за приоритетно подпомагане от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включително и Кохезионният фонд, чрез който се насърчава сближаването между районите и се подкрепят изоставащите такива, коментира Терзийски на форума, в който участва и Ивайло Стоянов, главен експерт в сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, който бе поканен да даде по-обстойна информация по темата.

Бе изразено мнение, че този вариант в най-голяма степен би позволил една по-балансирана политика на национално ниво и целево финансиране за района, предвид тенденцията през новият програмен период 2021 – 2027 Европейските фондове да подкрепят по-големи проекти от национално и регионално значение.

Наличието на близка транспортна свързаност на отделните области и общини в региона ще стимулира бизнес процесите, целенасоченото инвестиране за подобряване на инфраструктурата ще повиши възможностите за реализиране на повече регионални проекти, също и за преодоляване на демографската криза в района, създаване на заетост с висока доходност и задържане на повече млади хора, коментираха още участниците.

 

Сподели с:


Вашият коментар