jivoselo1912151Всеизвестен факт е, че в България тече обезпокоителен процес на обезлюдяване на селските райони. По данни на НСИ, при запазване на сегашните темпове на миграция, през 2060 година в България няма да има села. Ако институциите в страната и българското общество не реагират и не бъдат взети спешни мерки, тази мрачна прогноза ще се превърне в печална реалност.

Към момента, обезлюдяващите се села са бреме на традиционната социална и регионална политика, но в действителност, погледнати през призмата на причиняваните от глобалното затопляне климатични промени, българските села са изключително конкурентно предимство на страната ни с благоприятните условия за производство на храна и отдих, които предлагат. Те са „дремещ капитал“, който трябва да бъде събуден чрез ясна и последователна политика за подкрепа и развитие на рентабилни, трудоемки, нишови производства, позволяващи достоен живот на хората в българските села.

Ловешка област е в челната тройка на областите заплашени от пълно обезлюдяване през 2014 година, наред с областите Разград и Смолян. Ако се запазят сегашните темпове на спад и не се предприемат мерки за преодоляване на проблема, оптимистичната прогноза на НСИ е до 2070 година населението на областта да се стопи до общо 62 927 души, а песимистичната е за спад до 50 364 души (при около 130 000 души – прогнозна бройка за населението на областта за 2015 г.).

grants2112151Обезлюдяването на Ловешка област до голяма степен се свързва с обезлюдяването на малките населени места и липсата на поминък в тях. Младите хора напускат областта, а тези които остават трудно намират работа. Мнозина тръгват по наклонената плоскост към постепенно обезсърчаване и сериозна демотивация и/или тотално безделие и личностна деградация. Младежите без добро образование и квалификация са най-голямата група сред безработните младежи в областта. Ниското или неподходящо образователно ниво и липсата на трудови навици и умения в голяма част от тях правят шансът им на пазара на труда нищожен.

Младежката безработица (както на централно, така и на областно ниво в Ловеч) съчетава в себе си фундаменталните проблеми на българското общество и държава в момента. По ред причини, българската държавата не може да се справи и постепенно абдикира от редица свои задълженията, включително предоставянето на качествено, адекватно на пазара на труда образование и работа за развитие на младите хора, и така проблемите пред интегрирането на младежите на трудовия пазар „необезпокоявано” се разрастват.

 В желанието си да противодействат на тези тревожни процеси, през 2014 година 30 човека учредиха в с. Брестово ФОНДАЦИЯ ЖИВО СЕЛО (www.zhivoselo.org).

Фондация ЖИВО СЕЛО цели да подпомага процесите на икономическо и социално развитие на района на село Брестово и чрез това в област Ловеч, а в дългосрочен план и на други малки населени места в страната. Според учредителите на фондацията това може да се случи през създаване на условия за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежите по места в България, подпомагане на личностното им израстване и насърчаването им да откриват и развиват своите таланти, да повишават професионалната си компетентност, знания и умения. Много населени места страдат от липса на инвестиции и работни места, поради факта, че не могат да предложат квалифицирана и мотивирана работна ръка и перспективи за развитие на който и да е бизнес. Липсата на работа и възможности за професионално израстване, от своя страна, принуждават хората да мигрират в търсене на препитание и така тези населени места остават с още по-малко работна ръка и приблизително нулеви шансове за нови инвестиции. Така порочният кръг се затваря и положението започва да клони към обречена безнадеждност.

За разкъсване на този кръг са необходими комплексни мерки и съвместните усилия на всички заинтересовани страни. Като част от този процес и за постигане на целите си, фондация ЖИВО СЕЛО инициира създаването на Център за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежи „ЖИВО СЕЛО“. В работата си с младежите фондацията ще възпитава и развива в тях себеуважение; ще насърчава творчество, любопитство, трудолюбие, предприемачество и чувство за отговорност; ще подпомага младежите в осъзнаването на ценностите на индивидуалната свобода и свързаните с нея отговорности пред обществото и общностите, в които живеят; ще ги насърчава да търсят консенсусни решения, чрез които да постигат собствените си интереси, зачитайки интересите на околните; ще подпомага младите хора от уязвими групи, с които работи, като им помага да намират смисъл в онова, с което се занимават и да развиват способността си да оцеляват и просперират в конкурентна среда, разчитайки на собствения си талант, труд и лична отговорност.

През май 2015 година фондация ЖИВО СЕЛО спечели първия си проект – Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Проектът цели да инициира и създаде междусекторно партньорство между бизнес, НПО, местна и централна администрация и гражданската общност в Ловешка област за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в областта.

За тази цел, в рамките на 10 месеца ще бъдат извършени следните дейности:

– Картографиране на заинтересованите страни и създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, което включва:

 • Провеждане на срещи и дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни в област Ловеч – бизнес, неправителствени организации, Центрове за професионално обучение (ЦПО), местна администрация, Бюра по труда и др.;
 • Провеждане на срещи и дълбочинни интервюта с представители на бизнеса и извън област Ловеч – в областите Габрово, Плевен и В. Търново, отчитайки възможностите за намиране на работа в тях, без да се напуска Ловешка област като постоянно местоживеене;
 • Анализ на резултатите от проведените срещи – Оценяване на възможността за сътрудничество по темите за справяне с обезлюдяването и младежката безработица; описание на процесите на въздействие, роля в тях, позиции (например кой служи като „мост“, кои участници са в центъра, кои в периферията и т.н.), вътрешните и междусекторни групи, как се групират и взаимодействат и други. Анализът ще онагледи структурата и характеристиките на мрежата и степента на важност на отделните членове в нея. Крайната цел е създаване на активен инструмент и работещо междусекторно сътрудничество за търсене на решение на задълбочаващия се проблем на областта.

– Иницииране на междусекторен диалог чрез организация и провеждане на три работилници по следните теми:

 • Причини за обезлюдяване на област Ловеч и възможности за преодоляването му;
 • Оценка на младежката безработица (с акцент върху нискоквалифицираните и дългосрочно безработни млади хора) в област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването;
 • Ангажиране на гражданското общество, бизнеса и администрацията в преодоляване на проблемите с обезлюдяването и младежката безработица.

По тези теми предварително ще бъдат проведени проучвания и анализи, които ще послужат за основа, върху която да стартират дискусиите по време на работилниците.

– Информиране на местната общност и публичност на проекта – Според екипа най-критично значение за преодоляване на обезлюдяването и бедността е прилагането на комплексни социални инструменти, които позволяват на изключените от пазара на труда сами да се справят с трудовата си уязвимост и зависимостта си от системата за социална защита. Всеки – от редовия гражданин, през гражданското общество, държавната администрация и международната донорска общност – трябва да вярва, че промяната е необходима и възможна и да стане част от нея. Затова информирането и публичността за целите и резултатите от проекта са от съществено значение за постигане на неговите цели.

Според екипа на фондация ЖИВО СЕЛО, трайните и устойчиви решения на проблемите с младежката безработица и мотивация за труд изискват преосмисляне и действия от системен характер и само успешни практики на местно ниво могат да покажат какво, как и дали работи.

Повече информация за проекта може да получите на предстоящото информационно събитие, което ще се проведе в началото на месец януари 2016 г.. Подробности за него ще бъдат публикувани на уебстраницата на фондацията.

 Ако желаете да станете част от мрежата за междусекторно партньорство на фондация ЖИВО СЕЛО, не се колебайте да се свържете с нас чрез интернет страницата ни www.zhivoselo.org, Фейсбук страницата на проекта – Партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица https://www.facebook.com/ZhivoSelo1 или тази на организацията: https://www.facebook.com/VibrantVillageBrestovo.

 * * *

Проект „Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч” се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

 

Подкрепата за гражданското общество е един от най-важните приоритети на Финансовия механизъм на ЕИП. За периода 2009-2014 г. държавите донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия отделят общо близо 146 милиона евро за програми за подкрепа на неправителствените организации в държавите бенефициенти по Финансовия механизъм на ЕИП: България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

 

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на Програмата: www.ngogrants.bg

Сподели с:


3 коментара

 1. Наистина ли има нужда парите да се усвояват само за бля бля глупости? За себе си питам. България може би е на първо място по отклонени средства за дрънканици и безцелни доклади от всевъзможни организации и фондации…

 2. Да, глухата Мара.
  Всичко е ала-бала и пара в свирката. и едни парички в сметките, ама за тях шшшшшшт, на никой.

 3. КОЙ ги пише тия глупости? Май се пишат само заради индикаторите по проекта, за да се вземат едни пари. В с.Брестово чували ли са за това???

Вашият коментар