Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч ще заседават на 18 и 19 октомври (сряда и четвъртък). Това става ясно от предоставените материали на постоянните комисии.

В сряда от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Тя ще разгледа  8 точки, между които е Доклад на междинната оценка на Общински план за развитие 2014 -2020 на Община Ловеч.

От 10.00 часа се събира в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов, като ще разгледа 14 точки. Сред тях е одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕКО“ ЕАД, Ловеч.

Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров се събира на 18 октомври от 11 часа по 9 точки.

Пак в сряда  от 14 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа също 8 точки. Между тях е промяна на групите общински жилища по предназначение и брой, поради изменения на конкретните потребности и продажба на едно жилище на наемател, настанен по административен ред.

От 15 часа по две точки ще заседава Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия  Несторова в кабинета на общинския съветник.

От 17 часа заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов по три точки, като едната е Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

На 19 октомври от 12.30 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в кабинета на общинския съветник по три точки.

Пак в четвъртък от 13 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев  по дневен ред с 13 точки. Сред тях е ново обсъждане на решение №515/27.09.2017 г на ОбС Ловеч, върнато със заповед на Областен управител Ловеч.

От 14.00 часа в заседателната зала се свиква Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова. Съветниците ще разгледат четири точки.

От 16 часа се свиква Постоянната комисия за развитие на  селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав  Петрушев, като ще заседава в  кабинета на общинския съветник по три точки.  Сред тях е продажба на имот в село Брестово с площ 4021 кв. м, ведно със сграда – бивша здравна служба, чрез провеждане на търг. 40 точки, голямата част от тях за предоставяне на наследници на земеделска земя в село Прелом.

Сподели с:


Вашият коментар