Към 31.12.2017 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 8 лечебни заведения за болнична помощ с 1 066 легла. В сравнение с предходната година има увеличение на лечебните заведения за болнична помощ с 1, и на броя легла – с 30.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2016 година техният брой се запазва. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12 в област Ловеч функционират 5 многопрофилни болници с 574 легла и 3 специализирани болници с 492 легла.

Осигуреността на население с болнични легла в края на 2017 г. е 839.6 на 100 000 души от населението.

 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Ловеч към 31.12.2017 година

по общини

 

 Лечебни заведения за болнична помощЛечебни заведения за извънболнична помощДруги лечебни и здравни заведения
БройЛеглаБройЛеглаБройЛегла
Област Ловеч 

8

 

1 066

 

36

 

 

2

 

Априлци
Летница1
Ловеч3500142
Луковит22835
Тетевен1884
Троян219511
Угърчин
Ябланица1

 

Към 31.12.2017 г. на основен договор в лечебните и здравните заведения в област Ловеч работят:

–  507 лекари, като 226 от тях са в заведения за болнична помощ

–  114 лекари по дентална медицина, като всички работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК

–  медицинските специалисти по здравни грижи са 739, от които 489 медицински сестри

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. в област Ловеч е 39.9 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.0, като за страната тези показатели са съответно – 42.7 и 11.9 на 10 000 души от населението.

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.

Легловия фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла. Не се включват временно разкритите легла.

Предвид на това, че достъпът до медицинска помощ е свободен, лечебните заведения не са свързани пряко с обслужване на населението само от една община или област, а специализираните здравни заведения обслужват населението от няколко области или цялата страна.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с населението в края на годината.

Повече информация и данни за лечебните заведения, легловия фонд и медицинските специалисти, са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване” – www.nsi.bg.

 

Сподели с:


Вашият коментар