Прочетено1283пъти

През месец юни в община Ловеч от звеното за Вътрешен одит беше извършен одитен ангажимент за консултиране с цел „Преглед, анализ и оценка на степента на внедряване и прилагане на плащанията по реда на чл.4, ал.1 и ал. 3 (тоест събиране на приходи и други постъпления чрез картови разплащания) от Закона за ограничаване на плащанията в брой и ефективността от тяхното прилагане в община Ловеч“.

Одитният ангажимента беше извършен по искане на Министъра на финансите, в съответствие с дадените му в чл. 48, ал.2 т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор правомощия.

За резултатите от одитния ангажимент на кмета на общината беше връчен одитен доклад. Основните изводи направени от одитния екип и отразени в доклада са следните:

  • В Общината са внедрени пет ПОС – терминални устройства, чрез които е осигурено въвеждането на плащания по реда на чл.4,ал. 1 от ЗОПБ на всички видове администрирани от общинската администрация приходи – местни данъци, такси и цени на услуги. За осигуряване на въвеждане на този вид разплащания от общината и обслужващата банка е сключен договор за обслужване на разплащания с банкови карти на електронно устройство ПОС. По силата на клаузите на този договор общината не дължи комисионна на банката за извършените от гражданите плащания с карти.
  • От община Ловеч и обслужващата банка – „Първа инвестиционна банка“ АД е сключен договор за обслужване на разплащания с банкови карти през интернет чрез виртуално терминално устройство ПОС. Чрез въвеждане на тази услуга ще се даде възможност на гражданите да заплащат данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от общината, чрез безналични разплащания с банкови карти, чрез виртуално ПОС устройство. Услугата е в процес на внедряване;
  • От общинската администрация са предприети действия и е осигурено въвеждане на всички начини на плащания – в брой, по банков път и чрез ПОС- терминални устройства на данъци, такси и услуги;
  • Извършеният анализ „Разходи-ползи“ от внедрените устройство ПОС показа, че основната част от приходите от данъци, такси и цени на услуги постъпват в брой в касите на звената, които ги администрират. За периода 2015 г. до 31.05.2017 г. одитният екип е установил тенденция на увеличаване на дела на плащанията чрез ПОС терминални устройства по отношение на общата сума на събраните от общинската администрация приходи. Ръста на броя на извършените трансакции за 2016 г. спрямо 2015 г е 32,8% и 82,7 %  само за петте месеца на 2017 г. спрямо 2016 г. Най-голям дял постъпления чрез ПОС терминални устройства са от приходи от такса за битови отпадъци (40%), следва данък върху недвижими имоти (36%) и данъкът за превозните средства (18%). Само около 7% от броя на трансакциите са за услуги.

От направения анализ е видно, че за внедрените в общинска администрация ПОС – терминални устройства не се плащат комисионни на обслужващата банка т. е. услугата за гражданите и общината е безплатна. От друга страна ползите от използване на тази услуга са улесняване на гражданите, при плащане на данъци, такси и цени на услуги, тъй като им дава възможност да използват всички видове банкови карти. В подкрепа на това, че тази услуга е търсена е тенденцията на увеличаването на броя на трансакциите, извършени през ПОС-терминални устройства през периода 2015 г. – 2017 г.

  • Направен е анализ на степента на въвеждане на плащания на такси и услуги чрез използване на ПОС терминални устройства и от второстепенните разпоредители. Установено, че не е използвана възможността да бъдат внедрени тези плащания в БД „Обреди“, където се събират приходи от 47 вида услуги и имат широк кръг потребители, както и непрекъснат режим на работа. Одитният екип е изказал становище, че е оправдано въвеждане на този вид плащане в „Обреди“. От ръководството на общината е прието становището на одитния екип и е взето решение за внедряване на ПОС терминално устройство за улесняване на плащанията. В изпълнение на взетото решение от кмета на общината е изразено съгласие до обслужващата банка с писмо изх. №91-00-332 от 07.07.2017 г.
  • Одитният екип е препоръчал да се направи проучване на мнението на родителите на децата в детските градини за ползата от въвеждане на плащане на такси чрез ПОС терминални устройства и да се определи необходимостта от въвеждането им. Причината да се даде тази препоръка е, че детските градини също работят с широк кръг потребители и приходите от таксите за ползването им имат най-голям относителен дял от приходите от такси, а внедряването на тази услуга е безплатна, както за гражданите, така и за детските градини.

Ръководството на общината е приело направената препоръка и е поело ангажимент за проучване на мнението на родителите за ползите от внедряване на разплащания чрез ПОС терминални устройства и в детските градини.

За взетите решения и предприетите действия от страна на кмета на общината е уведомен министърът на финансите.

Сподели с:


Вашият коментар