Брой и структури на населението

 Към 31 декември 2017 г. населението на област Ловеч е 126 961 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 261души (1.7 %).

Мъжете са 61 906 (48.8%), а жените – 65 055 или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.

Население на област Ловеч към 31.12. по години и пол

брой

ГодиниОбщоМъжеЖени
2013135 58066 40169 179
2014133 51365 34068 173
2015131 49364 27567 218
2016129 22263 10266 120
2017126 96161 90665 055

           

            Продължава процесът на остаряване на населението, изразяващ се в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

            В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 33 833, или 26.6% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.7%, а на мъжете – 22.3%. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.21.2017 г. децата до 15 години са 16 881, или 13.3% от общия брой на населението, дял, който за 2016 г. е 13.2%. За страната този показател е 14.2%.

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Ловеч е 66.5%, при 54.5% за страната.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 58.1%, отколкото в селата – 82.9%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Ловеч през 2017 г. е 46.7 години, като при мъжете е 44.8 г., а при жените – 48.5 г. За страната средната възраст на населението е 43.6 г., при мъжете – 41.8 г., а при жените – 45.3 г.

Остаряването на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определяне на възрастовите граници при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Към края на 2017 г. под трудоспособна възраст е 14.2% от населението, като 64.5% от него живее в градовете на област Ловеч.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г.  е 70 348 души или 55.4% от населението на област Ловеч, като мъжете са 38 028, а жените – 32 320. Броят на трудоспособното население намалява с 1 463 души, или с 2.0%  спрямо предходната година. В градовете живеят  66.2% от трудоспособното население на областта.

Над трудоспособна възраст е 30.4% от населението, като 44.4% от него живее в селата.

 

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Ловеч към 31.12. по години и пол

брой

 

Години

 

Общо

Възрастови групи
под трудоспо-

собна възраст

във трудоспо-

собна възраст

над трудоспо-

собна възраст

2013135 58019 27076 26640 044
2014133 51319 02774 51539 971
2015131 49318 74173 03839 714
2016129 22218 28571 81139 126
2017126 96118 07870 34838 535

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст /15-19 години/  и броя на излизащите от трудоспособна възраст /60-64 години/. Към 31.12.2017 г. за област Ловеч това съотношение е 63.3, при 64.2 за страната.

 

Раждаемост

 

Броят на живородените деца през 2017 г. в област Ловеч е 1 009. В сравнение с 2016 г. броят им се е увеличил с 45 деца, или с 4.7%.

Броят на живородените момчета е 533, с 57 повече от броят на живородените момичета, или на 1 000 момчета се падат 893 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 666 и 343деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.3‰, а в селата 7.2‰.

През 2017 г. в област Ловеч средната възраст на майката при раждане на първо дете е 25.2 години, при 27.1 г. за страната.

Запазва се относителният дял на извънбрачните раждания. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 725, което представлява 71.9% от всички живородени, и в сравнение с предходната година те са намалели с 2.2 процентни пункта. За страната процентът на живородените извънбрачни деца е 58.9%.  Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата без оформен юридически брак.

 

Смъртност

 

Броят на умрелите в област Ловеч е 2 699 души, а коефициентът на обща смъртност е 21.1‰.

Спрямо предходната година броят на умрелите е нараснал с 189 души, или с 7.5%. Смъртността сред мъжете(22.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността при жените(19.7‰).

През 2017 г. на 1 000 жени в област Ловеч умират 1 091 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност в селата е по-висок(28.1‰), отколкото в градовете(16.9‰).

През 2017 година в област Ловеч са починали 8 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност за област Ловеч е 7.9‰, при среден за страната – 6.4‰.

 

Брачност и бракоразводност

 

През 2017 г. в област Ловеч са регистрирани 399 брака, с 68 повече от 2016 година. От тях 261, или 65.4% се отнасят за населението в градовете. В селата са сключени 138 брака. Коефициента на брачност[3] през 2016 г. е бил 2.5‰, а през е 2017 г. 3.1‰.

Броят на разводите в област Ловеч през 2017 г. е 168, с 27 повече спрямо предходната година.

 

Естествен[4] и механичен прираст на населението

 

През 2017 г. естественият прираст на населението на област Ловеч е отрицателен – минус 1 690, тъй като през последните години умират повече хора, отколкото се раждат.

По-силно изразен е отрицателния прираст в селата – минус 998, отколкото в градовете на областта – минус 692.

 

Естествено и механично движение на населението

в общините на област Ловеч през 2017 година

 

Механичният прираст също е отрицателен – минус 571, което означава, че броят на изселилите се (3 165) e по-голям от броя на заселилите се в областта.

 

Методологични бележки

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система “Демография” в Националния статистически институт.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за смърт, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Данните за броя на населението и настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишния брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната година и края на отчетната година.

 

[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти /населението под 15 и на 65 и повече навършени години/ на 100 лица от населението в независимите възрасти /от 15 до 64 години/. Изчислява се в проценти.

[2] Възрастовите граници за разпределение по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г.

[3] Брой сключени бракове на 1 000 души от средногодишното население

[4] Разликата между живородените и умрелите

Сподели с:


1 коментар

Вашият коментар