Вчера директорът на офис на НАП Ловеч Виктор Стойчев даде пресконференция за стартиралата данъчно-осигурителна кампания 2019 г. Срещата с местните медии започна с кратък анонс за ангажиментите на НАП към гражданите и бизнеса, насочени към намаляване на административната тежест и подкрепа при доброволното изпълнение на задълженията им. В тази връзка са усилията на агенцията към предоставяне на актуална, навременна и разбираема информация за законовите им задължения, както и облекчаване на плащанията чрез въведените ПОС – терминали – физически и виртуален.

Виктор Стойчев очерта основните акценти в тазгодишната данъчно-осигурителна кампания. Започна с това, че един от основните приоритети на цялата приходна агенция е насочен към поддържане и постоянно разширяване на предлаганите електронни услуги, които вече са над 100. Той призова гражданите в максимална степен да се възползват от възможностите на електронните услуги на НАП, предлагани с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или персонален идентификационен код /ПИК/, като подчерта основно ползите от снабдяване с ПИК, който освен че е безплатен и дава достъп до данъчно-осигурителната сметка на лицето, дава още възможност за достъп до Централен депозитар за притежавани акции, до НЗОК за ползваните медицински услуги, както и че в бъдеще той ще стане основен ключ за достъп до информационните масиви на различни държавни администрации.  Не са за пренебрегване и бързината, и удобството при подаване на данъчните и осигурителните декларации по електронен път, както и напомни за възможността физическите лица да проверяват с ПИК или КЕП, дали за тях има подадени данни от фирми и самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от работна заплата в справките по чл.73 от ЗДДФЛ. Услугата е достъпна на адрес– https://inetdec.nra.bg , като е препоръчително тя да се ползва след 15 март 2019 г., когато е крайният срок за подаване на справките по чл.73 от ЗДДФЛ.

Друг акцент е облекчаване на плащанията чрез инсталираните в офисите в Ловеч и Троян  7 бр. ПОС-терминала, чрез които клиентите на офиса могат с притежаваните от тях банкови карти бързо и без такси да платят задълженията си за данъци и осигуровки, като плащанията веднага се отразяват по данъчно-осигурителните им сметки. Чрез ПОС-терминалите могат да се платят и  други задължения за глоби и санкции на други институции, изпратени за събиране от НАП. Стана ясно, че през 2018 г. чрез ПОС-терминалите на Ловешкия офис са платени над 1 млн. лв. публични задължения, с което гражданите и бизнеса са спестили значителни средства за банкови такси.

На срещата с медиите стана ясно, че до момента в офиса на НАП в Ловеч са подадени 310 бр. годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци / по чл.92 от ЗКПО/, които поради законовите изисквания изцяло са подадени  по електронен път. Подадените към момента годишни декларации за облагане на доходите / по чл.50 от ЗДДФЛ/ са 400 бр., от които 240 са подадени по електронен път, а тези с деклариран данък за възстановяване са 6. От офиса очакват до края на кампанията декларациите за облагане на доходите да са около 10 000, а тези за облагане с корпоративни данъци- около 4 000. Подадените справки за изплатени доходи различни от работна заплата / чл.73 от ЗДДФЛ/ са 350 бр., а от тях 340 бр. са подадени по електронен път .

Г-н Стойчев изтъкна, че за поредна година офисът е обезпечен с  необходимите ресурси и формуляри. На сайта на приходната агенция www.nap.bg  вече е достъпна годишната данъчна  декларация за облагане на доходите с бар код. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход, както и по бързо възстановяване на данък, тъй като обработката й става бързо само с разчитането на баркода. Каналите за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите остават същите както и до сега – по електронен път / с КЕП или ПИК/, на гише в офисите  на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенска станция, където ще получат входящ номер на декларацията, на база сключеното споразумение между НАП и „Български пощи“ ЕАД. Изтъкна, че от миналата година декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават само по електронен път.

Припомнени бяха и крайните срокове за подаване на годишните декларации- 30 април 2019 г. за облагане на доходите на гражданите и 1 април 2019 г. / 31 март е почивен ден/ за облагане на печалбите  на фирмите с корпоративни данъци. Сроковете за подаване на декларациите, свързани със социалното и здравно осигуряване не са променени, като срокът за  декларациите с които се подават данни за осигуряването, декларират се задължителни осигурителни вноски и съответно се внасят дължимите суми е  25-о число на следващия месец. Обърна внимание и на факта, че и тази година всички фирми, както едноличните търговци, така и фирмите които се облагат с корпоративни данъци, ако не са имали дейност през 2018 г. по смисъла на Закона за счетоводството, нямат задължение да подават годишна декларация и годишен отчет за дейността. Изтъкна също, че съвсем скоро ще изтече крайният срок за ползване на отстъпката от данъка върху доходите на гражданите и за промяна вида на осигуряването на самоосигуряващите се лица – 31 януари. Изтъкна, че догодина срокът за ползване на отстъпката от данъка за довнасяне по годишните данъчни декларации за облагане на доходите, подадени по електронен път ще бъде 31.03.2020. Напомни, че както за ползване на отстъпката, така и за ползване на данъчните облекчения едно от задължителните условия е лицето да няма публични задължения към датата на подаване на декларацията. От тази година за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се дава възможност и другия родител да ползва облекчението, когато доходите на единия родител не са достатъчни да се ползва пълния размер на облекчението. За справките за изплатените доходи на физически лица, различни от работна заплата / по чл.73 от ЗДДФЛ/ срокът тази година е 15 март 2019 г., но от догодина се променя на 28 февруари. От догодина се въвежда подаването и на нова справка /по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ/ за изплатените доходи от трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, която ще се подава от работодателите също в срок до 28 февруари. В тази връзка за гражданите от 2020 г. ще отпадне задължението да прилагат към годишните си данъчни декларации служебни бележки за изплатените им доходи. Върви се в посока в бъдеще НАП, на база на събраните данни, да изготвя проект на годишни данъчни декларации, които да се изпращат на лицата, а за тях да остава сверяване на данните, евентуални корекции  и подписване на декларацията.

По отношение на осигуряването, господин Стойчев каза, че се увеличава здравноосигурителната вноска за трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата на 22.40 лв.  Увеличението е във връзка с увеличението на  минималната работна заплата и на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на 560 лв. Увеличен е и минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани на 400 лв., а максималният размер на месечният осигурителен доход става 3000 лв.

Директорът на офиса напомни, че от тази година вече има възможност желанието за регистрация по избор по ЗДДС  да се заявява от фирмите пред Агенцията по вписванията при първоначалната им  регистрация. Намален е срокът от 24 на 12 месеца за регистрираните по избор по ЗДДС лица, да се дерегистрират, ако не отговарят на условията за задължителна регистрация.

Г-н Виктор Стойчев акцентира само върху тези промените в данъчно-осигурителното законодателство, които касаят широк кръг клиенти на приходната администрация и каза, че офиса ще продължи и в бъдеще политиката си на своевременно информиране и подпомагане на гражданите и бизнеса при изпълнение на законовите им задължения. Стана ясно, че за  повече подробности за промените в данъчно-осигурителното законодателство клиентите на агенцията могат да се запознаят на канала на НАП в You Tube/ NRA Chanel – от семинара на НАП на 14.12.2018 г.

При закриването на срещата г-н Стойчев каза, че по време  на кампанията офиса ще работи без прекъсвания за обедна почивка, а в крайните срокове до тогава, докато има клиенти и отново апелира към гражданите приоритетно да използват електронните услуги на приходната агенция. Изтъкна, че и в бъдеще офиса ще провежда активна политика за информиране на гражданите с цел подпомагане при разбирането на данъчно-осигурителното законодателство и при изпълнение на задълженията им, за което се надява на ползотворно сътрудничество с медиите и в бъдеще.

 

Сподели с:


Вашият коментар