окт. 19 2012

838 проверки в 631 предприятия от всички икономически дейности е извършила Инспекцията по труда в Ловеч за деветте месеца на 2012-та

Прочетено996пъти

Директорът на Инспекция по труда Ловеч Митко Митев съобщи, че в изпълнение на оперативната цел на Агенцията, инспекционните програми и мерки, както и на извънпланово възникнали задачи, във взаимодействие с други държавни контролни органи и с представители на работещите инспекторите по труда от Д”ИТ”-Ловеч през деветте месеца на 2012 г. са извършили 838 проверки в 631 предприятия от всички икономически дейности. Персоналът в проверените предприятия е 17541 заети.

За непланирана дейност (проверка на предписания, проверки за разследване на трудови злополуки, проучване на искания и сигнали, извънредни проверки по искане на висшестоящ орган) са извършени общо  292 проверки.

За първи път са проверени 192 предприятия /23 % от общия брой проверени/.

Най-много са проверените предприятия в икономически дейности “Търговия на дребно“ – 164 и “Хотели и ресторанти” – 154. В останалите икономически дейности, характерни за Ловешка област броят на проверените предприятия е между 40 и 50.

Извършените съвместни проверки  с други контролни органи са 67, като най – много са съвместните проверки с ТД на НАП – Ловеч – 49.

В резултат на извършените проверки през периода,  инспекторите по труда са констатирали общо 3458 нарушения, от които 28 са за неизпълнени предписания .

В областта на ЗБУТ са констатирани  1430 нарушения или 41 % от общия брой на констатираните нарушения.

В областта на трудовите правоотношения през периода са констатирани 1985 нарушения по възникване, осъществяване и прекратяване на трудовите правоотношения (ТПО), които заемат 57 % от общия брой констатирани нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство.

По Закона за държавния служител установените нарушения са 43.

Установените през периода случаи на допускане до работа на работници и служители бе писмени трудови договори са 67. Нарушенията са констатирани в предприятия от почти всички икономически дейности, като най-много са в „Селско стопанство” и „Производства на храни”.

През 9 –те месеца на 2012 г. инспекторите при Д ”ИТ”-Ловеч са съставили 195 акта за нарушения. Влезлите в сила през периода Наказателни постановления са 137 на стойност 97 850 лв.

Съгласно чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда Наказателните постановления по съставените от инспекторите по труда актове за нарушения се издават от Директора на  Д”ИТ”-Ловеч. Той определя налаганите глоби и имуществени санкции в размерите регламентирани в Кодекса на труда и въз основа на тежестта на установените нарушения и настъпилите от тях вредни последици.

Постъпилите през периода жалби и сигнали за нарушения на трудовото законодателство са 118. За същия период на 2011 г. жалбите и сигналите са били 214, което е намаление с 81 %. Най-много жалби /105/ са постъпили от граждани, като най-често те са били свързани с неизплатени трудови възнаграждения, неначислени и неизплатени обезщетения по Кодекса на труда, неоформени трудови книжки след прекратяване на трудовото правоотношение.

През деветте месеца на 2012 година в предприятията на територията Ловешка област са допуснати общо 47 трудови злополуки. Пряко свързани с извършваната от пострадалите лица работа са 38 от злополуките, а останалите 9 са в резултат на различни инциденти, случили се по време на път от или до работното място.

Две от злополуките са довели до смърт на пострадалите работници, като и двете са  в резултат на пътнотранспортни произшествия.

С най-много злополуки както и в предходни периоди са икономическите дейности  „Дървообработване” – 6 бр. и „Производство на мебели” – 10 бр.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/838-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-631-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be/

%d блогъра харесват това: