72 проверки на обекти с обществено предназначение извършиха инспекторите от РЗИ Ловеч за седмица

Прочетено1068пъти

За периода 31.07.2017г. – 04.07.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 72 проверки на обекти с обществено предназначение – 6 места за настаняване, 1 спортна зала, 1 фитнес център, 11 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 8 местни водоизточника, 6 минерални водоизточника, 6 гробищни парка, 2 водоснабдителни обекта,  19 плувни басейни и 8 хотела в гр. Ловеч,с. Чифлик, гр. Летница, с. Крушуна, с. Терзийско, с. Шипково, с. Малиново, с. Г. Павликени, с. Брестово и с. Малиново. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 47 козметични продукта (продукти за тяло, за баня и душ, за поддържане на зъбите и устната кухина  и стилизиращи продукти, слънцезащитни, продукти със съдържание на розово масло и розова вода) в обекти за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Проверените козметични продукти отговарят на нормативната уредба

Проверени са  и 15 химични вещества и смеси (биоциди и детергенти)  в гр. Ловеч. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. В обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч се установи, че се предлагат биоцидни препарати  кислол и тризон, които не отговарят изискванията на Регламент №528/29012г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди – нямат регистрационен номер на МЗ, адрес на притежателя на разрешителното, партиден номер, формулация, видове употреба за които е разрешен биоцида, като за тризона за посочената на етикета концентрация на натриева основа се изисква и безопасна капачка и пиктограма, показваща, че е корозивен. Издадено предписание за връщане на доставчик на биоцидните препарати за опаковане и етикетиране съгласно изискванията, за което се представи приемно-предавателен протокол. В останалите обекти проверените  химични вещества и смеси отговарят на нормативната уредба. В хода на проверките са проверени и 5 санитарно-хигиенни материали – дамски превръзки и мокри кърпички, чиито етикети са в съответствие с изискванията.

През седмицата са извършени още 3 проверки на здравословното хранене на деца в кухненски блокове на ДГ в гр. Троян, без нарушения.

През отчетния период, по разпореждане на ОП Ловеч, са извършени 3 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Луковит  и гр. Летница, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗИБМП. Не са установени основания за заличаване на практиките.

Извършена е проверка и в МБАЛ-Луковит, разпоредена с писмо на МЗ, относно практиката по прилагане на разпоредбата в чл.98, ал.4 от Закона за здравето, касаеща освобождаването от аутопсия, в случай на починал пациент. При проверката не се установиха нарушения и неприемлива практика в противоречие на здравното законодателство.

За отчетният период са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, на които са разгледани  2 жалби срещу болнични листи от Директор ТП на НОИ-Ловеч и насочени за повторна експертиза от ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 50 бр. експертни решения; приети и обработени са 68 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните до ТЕЛК-Ловеч са две.

През последната седмица в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 20  проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: с. Чифлик, с.Крушуна, гр.Ловеч, гр.Тетевен, с.Шипково, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/72-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd/

%d блогъра харесват това: