39 номинирани за Деня на правото да знам. Четири от тях свързани с Ловеч

Прочетено2147пъти

aip2409131За единадесети път Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва 28 септември – Международният Ден на правото да знам. Целта на ежегодните награди е:

 •  да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация;
 •  да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото;
 •  да се посочат институциите, които грубо нарушават правото на достъп до информация.

Тази година 39 номинирани се състезават в шест категории – четири позитивни награди „Златен ключ” и две антинагради – „Катинар” и „Вързан ключ”.

 

Контролно-техническа инспекция, Служебното правителство, Басейнова дирекция – Плевен, Община Козлодуй и читалище „Баръш” са номинирани в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”. 
За активно упражняване на правата си по ЗДОИ са номинирани гражданите: Иван Сапунджиев (Кюстендил), Георги Сербезов (Пловдив), Боян Боозов (Варна), Дияна Бончева (Ямбол) и Данчо Заверджиев (Ловеч).

Гражданска инициатива „България без дим”, Група Град, Национално движение „Екогласност”, Център на НПО – Разград, Движение с екологична насоченост и Български институт за правни инициативи (БИПИ) са номинирани за неправителствени организации, които последователно и ефективно използват правото на достъп до информация в обществен интерес.
В категорията „Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация” се състезават журналистите Доротея Дачкова – в. „Сега“, Анна Цолова и Виктор Николаев – Нова ТВ, Константин Караджов – bTV, Виктория Петрова – bTV, Павлин Иванов –  „Ловеч днес”, Юлиян Христов – OFFNewsи екипите на вестниците „Класа” и „Видин” – град Видин.

 

Номинирани за анти-награда „Катинар” са Министерски съвет, главен прокурор на Република България, Национална агенция за приходите (НАП) и Община Търговище. За анти-наградата „Вързан ключ” (най-абсурдно/смешно решение или практика за достъп до информация) се състезават кметът на Община Ловеч, кметът на Столична община, Министерство на труда и социалната политика, председателят на Общински съвет – Ловеч, Министерство на вътрешните работи, Община Варна – район Приморски, Община Варна – общинска полиция, Варненска окръжна прокуратура и Административен съд – Варна.
Номинациите и мотивите към тях може да видите на специалната интернет страница за Деня на правото да знам (http://www.righttoknowday.net).

 

В България Денят на правото да знам бе отбелязан за първи път през 2003 г.

 

Имената на победителите ще научите церемонията, която ще се проведе на 28 септември 2013 г., съботаот 12.30 ч.
в Националния пресклуб на БТА София, бул. “Цариградско шосе” 49

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/39-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bc/

2 коментара

 1. Да видим с какво ще се прочуем – с награди или с антинагради. Поздравления за Заверджиев и Иванов!

 2. Поздрави г-н Иванов
  Административно Дело
  № 179 от 2013 г.
  Предмет: Други административни дела
  Жалбоподател: П.Т.И.
  Ответник: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ-ЛОВЕЧ ЕАД
  Съдия Докладчик:ГАБРИЕЛА Г. ХРИСТОВА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  гр. Ловеч, 14.11.2013г.

  ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори административен състав в закрито заседание на четиринадесети ноември две хиляди и тринадесета година в следния състав:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА

  като разгледа докладваното от съдия Христова административно дело №179/2013г. по описа на Административен съд Ловеч, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе съобрази следното:

  Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.40 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
  Административното дело е образувано по жалба на П.Т.И. ***, с която се оспорва Решение № 2 от 19.07.2013г. на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД гр. Ловеч. С последното е постановен отказ за предоставяне на достъп до поисканата от И. обществена информация с мотиви, че дружеството не е задължен субект по ЗДОИ.
  В жалбата се твърди, че решението за отказ от предоставяне на обществена информация е незаконосъобразно, тъй като „Общински пазари-Ловеч” ЕАД е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация по смисъла на чл.3, ал.2, т.1 от с.з. В тази връзка се излага, че за дружеството са изпълнени и двете условия на §1, т.4, б. „б” от ДР на ЗДОИ – предметът му на дейност е насочен към задоволяване на обществен интерес, и повече от половината от членовете на управителния орган на същото дружество се определят от Общински съвет Ловеч, който е възложител по чл.7, т.1 от ЗОП. Моли се съдът да отмени отказа на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД и да задължи ответника да му предостави исканата информация.
  Ответникът ангажира писмено становище за неоснователност на жалбата и моли съдът да я отхвърли. За установяване на обстоятелството, че дружеството не е задължен субект по ЗДОИ, представя писмени доказателства.
  Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа страна:
  Със Заявление, подадено в Общински съвет Ловеч (ОбС) на 25.06.2013г., П.Т.И. е поискал от Председателя му да му предостави обществена информация, а именно списък на всички юристи и юридически кантори, обслужвали дружествата, в които Община Ловеч има дялово участие, за периода 24.06.2010-24.06.2013г. С писмо изх.№ ОС ЗДОИ-13/01.07.2013г. (л.16) Председателят на ОбС Ловеч е препратил заявлението на компетентния според него субект по ЗДОИ – Изпълнителния директор на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД, за осигуряване на исканата информация. Последното писмо е постъпило в дружеството на 08.07.2013г., и по него ответникът е издал оспореното по делото Решение № 2/19.07.2013г. (л.18), с което е отказана исканата информация на основание чл.38 от ЗДОИ вр. с чл.3, ал.2, т.2 от с.з. Отказът е мотивиран с това, че търговското дружество „Общински пазари-Ловеч” ЕАД може да е задължен субект по ЗДОИ само относно дейността му, финансирана със средства на консолидирания държавен бюджет и средства от фондовете на Европейския съюз или предоставени от ЕС по проекти и програми. Посочено е, че цялото имущество на дружеството е корпоративна, а не общинска собственост, че то не се финансира със средства на консолидирания държавен бюджет, нито от еврофондовете, и че не попада в кръга на публичноправните организации по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗДОИ, поради което не е задължено лице по ЗДОИ и достъпът до исканата информация е недопустим. Решението е получено от И. на 22.07.2013г. (известие за доставяне на л.15), и е оспорено от него в законовия 14-дневен срок (жалбата е подадена до съда чрез „Общински пазари-Ловеч” ЕАД и е входирана в „Общински пазари-Ловеч” ЕАД на 05.08.2013г., надлежно отбелязано върху нея).
  От ответника е представено по делото Удостоверение за актуално състояние на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД (л.46), от което е видно, че основната му дейност е „Отдаване под наем на недвижимо имущество”, а едноличен собственик на капитала е Община Ловеч. Представен е Уставът на дружеството (л.50), приет с Решение № 123/10.07.2008г. на Общински съвет Ловеч, в който е вписано, че правата на едноличния собственик на капитала Община Ловеч се упражняват от Общински съвет Ловеч (чл.15/2), че органи на управление са общото събрание и Съвет на директорите (чл.15/1), и правомощията на Общински съвет Ловеч (чл.16/1), сред които са и тези по т.4 и т.5 – ОбС Ловеч да избира и освобождава членовете на СД и да определя възнагражденията им, и да назначава и освобождава регистриран одитор. Представена е и Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества (л.58), в която изрично е разписано, че търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват с решение на Общинския съвет (чл.9), и че с решението по предходния член задължително се определят органите на дружеството, управлението и начина на представителство (чл.10, т.5). Разпоредбата на чл.15, ал.1 определя органите на управление на общинските ЕАД, а именно Община Ловеч, чрез Общински съвет Ловеч, като едноличен собственик на капитала, и Съвет на директорите, а съгласно ал.4 от същия член Съветът на директорите се определя с решение на Общинския съвет. В чл.25 от Наредбата са определени и правомощията на Общински съвет Ловеч при упражняване правата на едноличния собственик на капитала в ЕАД, като съгласно т.4, ОбС Ловеч избира и освобождава членовете на СД и определя възнагражденията им, а съгласно т.5 назначава и освобождава регистриран одитор.
  За установяване обстоятелството, че дружеството не е задължен субект по ЗДОИ, ответникът е представил по делото: писмо изх.№ 11-00-24#1/30.10.2013г. на РЗОК гр. Ловеч (л.83), с което се удостоверява, че РЗОК Ловеч през нито една година не е финансирала и не може да финансира „Общински пазари-Ловеч” ЕАД по каквито и да било причини и поводи; Удостоверение изх.№ 1692#1 от 04.11.2013г. на ТП на НОИ Ловеч (л.84) за това, че ТП на НОИ не извършва финансиране на приходите на юридически или физически лица (в т.ч. „Общински пазари-Ловеч” ЕАД) от фондовете на ДОО; Удостоверение изх.№ Р-2600-259 от 24.10.2013г. на едноличния собственик на капитала Община Ловеч (л.85 и л.28) за това, че „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за периода от 01.01.2010г. до 24.06.2013г. не се финансира със средства от консолидирания държавен бюджет, от бюджета на Общината и от средства, предоставени от Европейския съюз.
  Съдът, като извърши преценка на събраните по делото доказателства и на становищата на страните, както и след служебна проверка относно допустимостта на съдебното оспорване в контекста на разпоредбата на чл.159 от АПК, приема жалбата за процесуално недопустима по следните съображения:
  Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК, една от тези процесуални предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на подлежащ на съдебно оспорване административен акт. Съгласно чл.40, ал.1 от ЗДОИ решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на АПК, а в чл.40, ал.2 от ЗДОИ е предвидено, че решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субектите по чл.3, ал.2, се обжалват пред административните съдилища по реда на АПК. При тълкуването на посочената нормативна регламентация следва извода, че допустимостта на съдебното обжалване и контрол за законосъобразност в рамките на съдебния административен процес на актовете, с които се отказва предоставяне на достъп до обществена информация, е обусловено от наличието за издателя на акта на качеството „задължен субект” по смисъла на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗДОИ.
  В случая „Общински пазари-Ловеч” ЕАД гр. Ловеч не може да бъде определено като задължен субект по чл.3, ал.1 или ал.2 от ЗДОИ. Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в РБългария. Безспорно „Общински пазари-Ловеч” ЕАД не попада в хипотезата на чл.3, ал.1 от ЗДОИ, доколкото е търговско дружество, т.е няма статут на държавен орган, на териториално звено на държавен орган, нито пък е орган на местното самоуправление. Съдът намира, че „Общински пазари-Ловеч” ЕАД не попада и сред задължените субекти по чл.3, ал.2 от ЗДОИ. Съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗДОИ, законът се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от публичноправни субекти, различни от тези по ал.1, включително публичноправните организации. По смисъла на легалната дефиниция, съдържаща се в §1, т.4 от ДР на ЗДОИ, публичноправна организация е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер, е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия: б. „а” – повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл.7, т.1 или т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б. „б” – повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл.7, т.1 или т.3 от ЗОП; б. „в” – обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл.7, т.1 или т.3 от ЗОП; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.
  Следователно, за да бъде определено едно юридическо лице като публичноправна организация по критериите на §1, т.4 от ДР на ЗДОИ, законът изисква да бъде установено кумулативното наличие на абсолютната предпоставка – юридическото лице да е създадено с цел задоволяване на обществени интереси, и на поне една от регламентираните в условията на алтернативност предпоставки по б. „а” – б. „в” на §1, т.4 от ДР на ЗДОИ. В случая, дори и да се приеме, че търговското дружество – юридическо лице, е създадено с цел задоволяване на обществени интереси (доколкото в предмета на дейност на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД е включено организационно и контролно обезпечаване на оптимални условия за търговска дейност на пазарите, въпреки че основната му дейност е „Отдаване под наем на недвижимо имущество”), то това не е достатъчно за определяне на дружеството като публичноправна организация по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗДОИ. По отношение на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД не е налице условието по §1, т.4, б. „а” от ДР на ЗДОИ – повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година да се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл.7, т.1 или т.3 от ЗОП. Видно от представените удостоверения от Община Ловеч, от НЗОК Ловеч и ТП на НОИ Ловеч, за процесния период не е осъществявано такова финансиране от държавния бюджет, от бюджетите на ДОО и на НЗОК, както и от общинския бюджет. Не е налице и последната хипотеза на финансиране от възложители по чл.7, т.1 или т.3 от ЗОП. От годишните финансови отчети за 2010г., 2011г. и 2012г., публикувани в Търговския регистър, който е общодостъпен чрез интернет страницата му, се установява, че приходите от продажби на дружеството за процесните години са съответно 256 000 лв., 259 000 лв. и 217 000 лв., а приходите от финансирания – съответно 1000 лв., 1000 лв. и 0 лв., т.е. първите са над 250 пъти по-големи от вторите и дейността на този правен субект по отношение на неговите приходи за предходните три бюджетни години не е финансирана с повече от 50% от държавния бюджет, от бюджетите на ДОО или на НЗОК, от общинския бюджет или от възложители по чл.7, т.1 и т.3 от ЗОП.
  При извършена на основание чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър служебна проверка на обстоятелствата, вписани в публичния търговски регистър и на обявените в регистъра актове относно статута на търговското дружество, както и видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, съдът установи, че едноличен собственик на капитала на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД е Община Ловеч. Само от този факт не следва обаче, че същото се финансира със средства от бюджета на общината. Собствеността на капитала на дадено търговско дружество не определя факта дали същото се финансира със средства от консолидирания държавен бюджет, от общинския бюджет или със средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми. С учредяването на търговско дружество, внесения капитал и апортираното имущество стават собственост на дружеството. Съгласно правилото на чл.2, ал.2 от Закона за общинската собственост, не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество. Следователно дори общината да е собственик на капитала, от този факт не следва извод, че дружеството се финансира от общинския бюджет. Касаторът упражнява самостоятелна търговска дейност и е частноправен субект, участващ в гражданския оборот. Поради изложеното за ответното дружество не е налице хипотезата на §1, т.4, б. „а” от ДР на ЗДОИ за определянето му като публичноправна организация и съответно задължен субект по чл.3, ал.2, т.1 от ЗДОИ.
  Не е налице и хипотезата на §1, т.4, б. „б” от ДР на ЗДОИ – повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган да се определят от възложители по чл.7, т.1 или т.3 от ЗОП, тъй като възложителят по чл.7 от ЗОП е кметът на Община Ловеч, а не Община Ловеч, още по-малко Общински съвет Ловеч, както неправилно твърди жалбоподателят. Това е така, защото органът, изпълняващ общинския бюджет, е този, който има правомощия по отношение на средствата по чл.1 от ЗОП, а съгласно чл.19, ал.2 от Закона за общинските бюджети и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА това е кметът на общината. Кметът на Община Ловеч няма правомощия по отношение определяне на членовете на управителния или контролен орган на дружеството, а Общински съвет Ловеч, който има такива правомощия съгласно Устава на дружеството и чл.15, ал.4 и чл.25, т.4 и т.5 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, не е възложител на обществени поръчки.
  За „Общински пазари-Ловеч” ЕАД не е налице и хипотезата на §1, т.4, б. „в” от ДР на ЗДОИ, тъй като дружеството не е обект на управленски контрол от страна на кмета на Община Ловеч или друг възложител на обществени поръчки. Контрол се осъществява от страна на Общинския съвет чрез Постоянната му комисия по икономическа политика и евроинтеграция (чл.15, ал.5 от Наредбата), като в чл.25 от нея също са разписани редица управленски контролни правомощия за Общинския съвет спрямо дружеството, докато за кмета на общината такива не са предвидени.
  Съгласно чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ законът се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми. В случая няма данни дейността на търговското дружество, във връзка с която се иска информацията, да е финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и от фондове на Европейския съюз или пък предоставени от Европейския съюз по програми и проекти, липсата на такова финансиране за процесния период изрично се сочи и в удостоверението на Община Ловеч на л.85 и л.28 по делото. Следователно „Общински пазари-Ловеч” ЕАД не е задължен по ЗДОИ субект и по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ.
  След като за Изпълнителния директор на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД липсва задължение да предостави по реда на ЗДОИ информация по подаденото от П.Т.И. Заявление за достъп до обществена информация вх.№ ОС-ЗДОИ-13/25.06.2013г., то оспореното в настоящото производство писмо (макар и оформено като решение), като изхождащо от субект, който не е задължен по ЗДОИ и съдържащо информация относно факта, че субектът не е задължен по същия закон, не представлява отказ по ЗДОИ и съответно годен за оспорване индивидуален административен акт. В същия смисъл е и трайно установената практика на V отделение на ВАС – Решение № 13122/22.10.2012г. по адм.д. №6183/2012г., Определение № 13798/26.10.2011г. по адм.д. № 7183/2011г., Определение № 12011/28.09.2011г. по адм.д. № 11849/2011г., Определение №11970/27.09.2011г. по адм.д. № 11817/2011г., Решение № 50/04.01.2011г. по адм.д. № 4856/2010г. Поради изложеното съдът приема, че жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.
  Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Ловешки административен съд, втори административен състав

  ОПРЕДЕЛИ:

  Оставя без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на П.Т.И. ***, против Решение № 2 от 19.07.2013г. на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД гр. Ловеч.
  Прекратява производството по адм. дело № 179/2013г. на Административен съд Ловеч.
  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
  Препис от определението да се изпрати на страните.

  Административен съдия:
  Copyright © 2010 K. Atanasov

%d блогъра харесват това: