31 точки в проектодневния ред за 17-ото заседание на общинския съвет утре

Прочетено679пъти

31 точки са включени в проектодневния ред за 17-ото заседание на общинския съвет, което ще се проведе утре в 10 ч., информират от местния парламент.  Сред по-важните точки са анализ на възможностите за нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на доклад за извършените проверки и анализи на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в селата по договора за обществена поръчка, определяне на границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за община Ловеч през 2013 г., анализ на сключените приватизационни сделки и финансовото състояние на Общинския фонд за приватизация и инвестиции от 2005 г. до 31 декември 2011 г. Общинският съвет ще обсъди още отчетите за дейността на съвета на директорите на общинските дружества „Еко” ЕАД  и „Общински пазари – Ловеч” ЕАД за първото шестмесечие на годината, ще определи за двете дружества регистриран одитор за 2012 г. Ще бъдат разгледани и информации за икономическите резултати и финансовото състояние за 2011 г. на търговските дружества, в които общината притежава миноритарен дял от капитала, и на „Еко – Ловеч” АД.

Във фокуса на вниманието ще са предложенията за приемане в собственост на община Ловеч на недвижим имот, частна държавна собственост – бивше поделение № 42820 – Ловешки гарнизон, и за участието на общината с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа за следващия програмен период” в рамките на приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общинските съветници ще обсъдят изменението на три наредби – за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч, Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Ловеч  и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч (последните две касаещи картите за паркиране на колите на хора с трайни увреждания).

Общинският съвет ще определи още териториално обособени райони за кварталите в града съгласно Наредбата за кварталните съвети, ще коментира проект на тарифа за таксите, плащани при промяна предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди.

Ще бъде гледано и предложението на две от постоянните комисии за организиране на обществено обсъждане на Наредба за предоставяне на прилежаща площ, частна общинска собственост на община Ловеч, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и използване от съответната етажна собственост, предложена от гражданина Данчо Заверджиев.

За ново обсъждане се внасят в общинския съвет и върнатите от областния управител решения от предишното заседание.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/31-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-17-%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81/

%d блогъра харесват това: