Дек. 18 2012

1010 лв. за Директор на Дирекция, 830 лв. за Началник отдел в Община Ловеч

Прочетено7580пъти

lovechobshtina103121Павлин Иванов

Община Ловеч обяви конкурси за Директори на пет Дирекции и Началници на два отдела в новата структура на администрацията, която трябва да влезе в сила от 1 януари 2013 г. Началните заплати, които са обявени в официалната информация са за 1010 лв. за Директор на Дирекция и 830 лв. за Началник отдел.

Търсят се Директори на:

Дирекция: Техническа инфраструктура и околна среда

Дирекция: Местни приходи

Дирекция: Социални дейности и здравеопазване

Дирекция: Икономическа политика и бюджет

Дирекция: Образование, култура и младежки дейности

И началници за:

отдел : Счетоводен

Отдел: Правно обслужване и човешки ресурси; Дирекция: Административно-правно и информационно обслужване

Конкурсът ще се проведе в две части – решаване на тест и интервю. Краен срок за подаване на документи е 22 декември 2012 г.

 

Изисквания към кандидатите:

Директор Дирекция: Техническа инфраструктура и околна среда

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
 
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в дирекцията за професионалното и административно изпълнение на основните и специфични дейности в областта на строителството, инвестициите и екологията, енергийната ефективност и опазването на околната среда. Координира дейностите на дирекцията и участва при разработване на стратегии, планове, програми, наредби и проекти финансирани от общинския бюджет и оперативните програми, отразяващи общинската политика в областта на техническата инфраструктура и екологията. Осъществява контрол за недопускане и отстраняване на незаконно строителство съгласно изискванията на ЗУТ. Осъществява контрол по поддържането, основния ремонт и изграждането на обекти общинска собственост – пътна мрежа, сграден фонд, зелени площи и улична мрежа.

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: архитектура, строителство и геодезия;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), специализиран софтуер, свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на устройство на територията и държавната администрация;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

1010 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

 

Директор Дирекция: Местни приходи

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява ръководна, организационна, контролна и административна дейност за правилното и своевременно прилагане на нормативните актове в областта на планиране, събиране, анализ и отчитане на местните приходи, организацията на обслужване на клиентите и административнонаказателното производство

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: икономика;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на местните приходи и държавната администрация
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

1010 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

 

Директор Дирекция: Социални дейности и здравеопазване

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и координира дейността в дирекцията за провеждане на общинската политика в областта на здравеопазването, социалните дейности и социално включване, с цел гарантиране ефективната работа на общинските здравни и социални заведения и оказване на качествени социални услуги на населението от общината;

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: социални дейности; администрация и управление; медицина;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на социалните дейности, здравеопазването и държавната администрация;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

1010 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

 

Директор Дирекция: Икономическа политика и бюджет

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява ръководна, организационна, контролна и административна дейност при разработване, актуализация и отчитане изпълнението на общинския бюджет, организацията на транспорта, общинската собственост, общинските търговски дружества и туризма.

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: икономика;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на финансите, местните приходи, общинската собственост и държавната администрация;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

1010 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

 

Директор Дирекция: Образование, култура и младежки дейности

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и координира дейността в дирекцията за провеждане на общинската политика в областта на образованието, културата и работа с младежите, с цел гарантиране ефективната работа на общинските детски и учебни заведения и културни институти от общината;

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

– Педагогически науки; хуманитарни науки
– Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на образованието, културата, младежта и държавната администрация;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

1010 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

 

Началник Отдел: Правно обслужване и човешки ресурси; Дирекция: Административно-правно и информационно обслужване

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководство, организация и контрол на дейността на отдела и процесуално представителство и съблюдаване спазването на законодателството при осъществяване на дейностите на общинска администрация и представляването й пред органите на съдебната власт и други държавни и обществени органи, както и пред физически и юридически лица.

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: право;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

830 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

 

Началник отдел : Счетоводен

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • § контролира правилното съставяне и движение на първичните и вторичните счетоводни документи; § организира, контролира, координира и ръководи изготвянето на Отчета за касово изпълнение; § организира процеса на изготвяне на Годишния финансов отчет на общината.
изисквана минимална степен на завършено образование:

Бакалавър

години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: икономика;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

830 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/1010-%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-830-%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0/

Коментари

 1. pufi каза:

  А кой ще изпитва? Ще има ли необходимия капацитет да оценява кандидатите?

 2. Anonimcho каза:

  А кой ще изпитва? Другите двама директора които не се сменят + 1 чистачка и двамата шофьора на кмета.

 3. Боко Тиквата каза:

  Как пък точно 1010 лв измислиха като заплата? По мое мнение на тези дебили и 300 им е много …

 4. Vi Vi каза:

  Да казвам ли имената на печалившите или да чакаме тиража да мине 🙂

 5. Vi Vi каза:

  Ето задавйте правилните въпроси, а защо за другите дирекции няма, като структурата е нова? Тя не обхваща ли цялата администрация? НА какъв принцип се е решило за коя да има и за коя не?

 6. borissov каза:

  Vi Vi, две от новите директорки вече имат одобрението на ГЕРБ, сиреч на Корнелия Маринова. Това са Мая Василева и Димитрина Дренска.
  За останалите кандидатури има запъване. Мога и техните имена да спомена, но това не е логично.
  Правилно негодуваш за една друга статия на Админа – за ролята на синдикатите в общинската управа. В много случаи единственото, което те вършат добре, е организирането на вечеринки.
  Админът сбърка с повдигането на въпроса, защото засегна без да иска хора, които трябваше „да пази“.
  Но затова – някой друг път. Ловешкото общество не може да преглътне всичко наведнъж.

 7. XL каза:

  Корнелия Маринова не е Герб и никога не е била. Тя използва тази партия само за лична облага и от партийната централа трябва вече да са го разбрали и да се намесят,защото на местна почва са безсилни и кекави да я спрат.Тази жена съсипва Герб.

%d блогъра харесват това: