Четири точки отпаднаха от заседанието на Общински съвет-Ловеч във вторник

Прочетено1306пъти

Четири от предвидените 14 точки в проекто-дневния ред на четиридесет и второто заседание на Общински съвет-Ловеч, отпаднаха при първоначалното гласуване. Заседанието се проведе на 6 март /вторник/ 2018 година от 17,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова като вносител изтегли точката за утвърждаване на допълнителна схема за провеждане на традиционния пролетен празник „Цветница“-2018“ на  пл. “Тодор Кирков“. По предложението на общинския съветник Минчо Казанджиев отпадна точката за изменение и допълнение на Устава на „ЕКО“ ЕАД-гр. Ловеч /приет с решение № 122/10.07.2008г. на Общински съвет-Ловеч, изм. и доп. с решение № 100/24.04.2012г., изм. и доп. с решение № 522/28.11.2013г, изм. и доп. с решение № 590/30.11.2017г. на Общински съвет-Ловеч. По предложение на общинския съветник  д-р Георги Митев отпадна точката за приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Ловеч, тъй като няма решение на Общинския съвет за това. В хода на заседанието отпадна и точката за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, тъй като бе оттеглена от вносителя.

Общинските съветници не приеха (14 гласа „За“, осем гласа „Против“ и седем гласа „Въздържал се“) точката за изменение и допълнение  на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч във връзка с оценка на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0003 „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“, гр. Ловеч“ по ОПРР 2014-2020.

Останалите точки от дневния ред бяха приети. Дискусия се породи по предложението за преименуване на улица „Васил Левски“ на пътна артерия с код 00076 в населено място с. Стефаново на ул. “Александър Стамболийски“ с пътна артерия код 00076 в населено място с. Стефаново, Община Ловеч. Оказва се, че в селото има две улици с едно и също име – това на Апостола. На едната улица живеят 15 души, а на другата – нито един. В крайна сметка решението бе прието с  23 гласа „За“, един „Против“ и пет гласа „Въздържал се“) и така едната улица възвърна старото си име „Александър Стамболийски“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82/