УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Прочетено1623пъти

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден.

Еднодневните договори може да се използват само от работодатели – регистрирани земеделски стопани. Чрез тях може да се възлага работа в основна икономическа дейност „Растениевъдство“, само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Естеството и предназначението на договора не позволява с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Договорът не е приложим за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности: строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

Договорът има задължителна форма – създаден е образец, който, за да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и да е регистриран от съответната Д ИТ. Работодателите може да получат образци на трудовия договор в съответната дирекция Инспекция по труда по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници ли да генерират сами по електронен път образци чрез електронен портал.

За да поиска разпечатване на съответен брой образци, работодателят/пълномощникът, при идването в Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч, следва да носи документите, които се предоставят при регистрация на образците, за да докаже качеството си на правоимащ да получи и регистрира такива трудови договори. Необходимите документи за получаване/регистриране на образци са:

  1. Регистрационна карта на земеделския производител/стопанин, издадена и заверена от съответната областната дирекция „Земеделие“.
  2. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител
  3. Вносни бележки/платежни документи за авансово внесени суми по КСО и ЗЗО за един или повече образци.

При сключването и прекратяването на еднодневните трудови договори не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП!

Не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики!

Тези договори не се прекратяват с отделна заповед.

Всеки ден, в който работниците се наемат на работа по този ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят.

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор, в края на работния ден.

От началото на 2018 г. до 22.05.2018 г. в Дирекция „ИТ“ – Ловеч са заявени 1109 еднодневни договора от 10 земеделски производители. По електронен път са заявени 930 договора, а 179 на място в дирекцията.

Контролът по спазване на трудовото законодателство в отрасъл „Растениевъдство“ остава приоритет за инспекцията и през 2018 г., тъй като дейността е рискова както по отношение на трудовите правоотношения, така и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. Санкцията при установяване на наети работници без писмени трудови договори е от 1500 до 15 000 лева за всеки отделен случай.

 

МИТКО МИТЕВ

Директор на Дирекция „Инспекция по труда”

със седалище гр. Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80/