окт. 10 2014

УВЕДОМЛЕНИЕ за заседанията на постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, насрочени за 13 и 14 октомври 2014 година

Прочетено1274пъти

obs100613BПавлин Иванов

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Ловеч. Всеки заинтересован има право да присъства и да изрази мнението си на заседанията, при определения от Правилника за работа на ОбС Ловеч ред. Предлагам на вашето внимание графика и точките за обсъждане във всяка от комисиите.

Информация за самите предложения, проекти за решения, становища и други документи НЕ МОЖЕ да намерите на официалният сайт на Общински съвет, защото практиката за укриване на документите е утвърдена от поне една година, под давлението на Председател Тихолов.

За да се запознаете с документите, трябва да посетите Информационният център в Община Ловеч, в удобно ЗА ТЯХ време. Силно препоръчително е да ходите един по един, защото обикновено е налично само по едно копие и то когато има такова (Бел.р. – като практика – непълно комплектовано), което означава, че трябва да изчакате неопределено време за да получите достъп до документите на „най-прозрачният“ Общински съвет.

Естествено, това нарушава правата ви, но на никой не му дреме за това.

Ето и самото уведомление:

Постоянна комисия по образование, култура, младежта и децата

На основание чл. 65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година,   свиквам   заседание на   постоянната комисия на    13 октомври 2014г. от 9,00ч. в заседателната зала при следния

п р о е к т о – д н е в е н р е д:

1.Отчет за дейността и проблемите на кметство Радювене за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

3.Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 година. /допълнителни материали при председателя/

4.Молба от Цвятко Стоилов-директор на Драматичен театър-Ловеч за увеличение на годишната субсидия на театъра.

5.Изготвен доклад за извършени проверки в детските градини в периода 28.07-06.08.2014 год. от комисия, сформирана със заповед № 850/24.07.2014 год. на кмета на Община Ловеч с цел:”Установяване състоянието на приема на деца в групите в ЦДГ/ОДЗ на територията на Община Ловеч

 

РАДОСЛАВ ХИТОВ:

Председател на постоянната комисия

 

 

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

 

На основание чл. 65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, свиквам заседание на постоянната комисия на 13 октомври 2014 г. от 11,00 ч.в кабинета на общинския съветник при следния

п р о е к т о – д н е в е н   р е д:

1.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Горан за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

2.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Прелом за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

3.Отчет за дейността и проблемите на кметство Радювене за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

4.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

5.Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 година. /допълнителни материали при председателя/

6.Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за младежи с умствени и физически увреждания” гр. Ловеч.

 1. Приватизация на Бивша стоматологична поликлиника, находяща се в гр.Ловеч на бул.”България” №3

 

Д-р КОНСТАНТИН ПОПОВ:

Председател на постоянната комисия

 

Постоянна комисия по икономическа политика и евроинтеграция

 

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година, свиквам   заседание   на   постоянната   комисия на 14 октомври 2014 год. от 11,00ч. в заседателната зала при следния

п р о е к т о – д н е в е н р е д:

1.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Горан за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

3.Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 година. /допълнителни материали при председателя/

4.Инвестиционно предложение „Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци”.

5.Съгласуване на протокол за разпределение на собствеността на активите –„ВиК” системи и съоръжения между държавата и Община Ловеч, намиращи се в обособената територия обслужвана от „ВиК” АД – Ловеч.

6.Удължаване срока за плащане на Запис на заповед по проект БG161РО001/3.1.-03/2010/032 „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”/ОПР-/2007-2013/.

7.Осигуряване на устойчивост на изпълнените дейности на Проект:”Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги”в изпълнение на чл.5.7. от Договор за БФП № БG 161РО001/3.2-02/2011/010.

 

ПЕНКО ПЕНКОВ:

Председател на постоянната комисия

 

Постоянна комисия по бюджет и финанси

 

На основание чл. 65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015   година,   свиквам   заседание на   постоянната комисия на 14 октомври 2014г. от 13,00 ч. в заседателната зала при следния

п р о е к т о – д н е в е н   р е д :

1.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Горан за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

2.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Соколово за периода 01.01.2013-30.09.2014 година

3.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Прелом за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

4.Отчет за дейността и проблемите на кметство Радювене за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

5.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Брестово за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

6.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

7.Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 година. /допълнителни материали при председателя/

8.Отдаване под наем чрез провеждане на търг на имот- публична общинска собственост, находящ се в кв.”Вароша”, гр.Ловеч, за охраняем паркинг.

9.Удължаване срока за плащане на Запис на заповед по проект БG161РО001/3.1.-03/2010/032 „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”/ОПР-/2007-2013/.

10.Осигуряване на съфинансиране в размер до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/   лева за извършване на ремонтни дейности на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Червен бряг”, гр.Ловеч.

11.Продажба на имот частна общинска собственост представляващ: ресторант самостоятелен обект с идентификатор 67670.175.158.1.1 с площ от 198.00 кв.м. в сграда с идентификатор 67670.175.158.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 67670.175.158 по КККР на с.Смочан, Община Ловеч, актуван с АЧОС №53253/16.09.2011г. чрез провеждане на публичен търг.

12.Предложение от Данчо Заверджиев относно финансиране на неотложен ремонт на детско отделение към МБАЛ „проф.д-р П.Стоянов”-Ловеч.

 1. Молба от Цвятко Стоилов-директор на Драматичен театър-Ловеч за увеличение на годишната субсидия на театъра.

14.Съгласуване на Анекс №1 към Годишен план за дейността по вътрешен одит на звено „Вътрешен одит” в Община Ловеч за 2014г.

 1. Приватизация на Бивша стоматологична поликлиника, находяща се в гр.Ловеч на бул.”България” №3

 

ИРИНА МИТЕВА:
Председател на постоянната   комисия

 

Постоянна комисия по общинска собственост

 

На основание чл. 65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, свиквам заседание на постоянната комисия на 14 октомври 2014г. от 14,30 ч. в заседателната зала при следния

п р о е к т о- д н е в е н   р е д:

1.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Чавдарци за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

2.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Лешница за периода 01.01.2013-30.09.2014 година

3.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Соколово за периода 01.01.2013-30.09.2014 година

4.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Прелом за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

5.Отчет за дейността и проблемите на село Къкрина за периода януари 2013 до септември 2014 година

6.Отчет за дейността и проблемите на кметство Радювене за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

7.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Брестово за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

8.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

9.Инвестиционно предложение „Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци”.

140.Съгласуване на протокол за разпределение на собствеността на активите –„ВиК” системи и съоръжения между държавата и Община Ловеч, намиращи се в обособената територия обслужвана от „ВиК” АД – Ловеч.

11.Отдаване под наем чрез провеждане на търг на имот- публична общинска собственост, находящ се в кв.”Вароша”, гр.Ловеч, за охраняем паркинг.

12.Процедура по допускане изработване на план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –подземан кабелна мрежа за оптични кабели и прилежащи съоръжения по   ул.”Цачо Шишков”, ул.”Харманска”, ул. ”подп.Ал.Кусев” по плана гр.Ловеч.

13.Процедура по допускане изработване на план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –подземан кабелна мрежа за оптични кабели и прилежащи съоръжения по   ул.”Патриарх Евтимий”,

ул.”Хан Крум”, ул. ”д-р С.Съев”, ул.”Княз Имеретински”, ул.”проф.д-р Ст.Ватев”, ул.”Хан Омуртаг”, ул.”Граф Игнатиев”, до жилищен блок №304, гр.Ловеч.

14.Осигуряване на съфинансиране в размер до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/   лева за извършване на ремонтни дейности на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Червен бряг”, гр.Ловеч.

15.Продажба на имот частна общинска собственост представляващ: ресторант самостоятелен обект с идентификатор 67670.175.158.1.1 с площ от 198.00 кв.м. в сграда с идентификатор 67670.175.158.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 67670.175.158 по КККР на с.Смочан, Община Ловеч, актуван с АЧОС №53253/16.09.2011г. чрез провеждане на публичен търг.

16.Предоставяне на земеделска   земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на гр.Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Колю Илиев Колев в изпълнение на § 27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

17.Определяне обема на годишно ползване на дървесина в горските територии-собственост на Община Ловеч през 2015 година

18.Предложение от Данчо Заверджиев относно финансиране на неотложен ремонт на детско отделение към МБАЛ „проф.д-р П.Стоянов”-Ловеч.

18.Приватизация на Бивша стоматологична поликлиника, находяща се в гр.Ловеч на бул.”България” №3

 

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ:

Председател на постоянната комисия

 

Постоянна комисия по устройство на територията, комунални дейности и околна среда

 

На основание чл. 65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година,   свиквам   заседание   на   постоянната   комисия   на 14 октомври   2014г. от 15,30ч. в заседателната зала при следния

п р о е к т о – д н е в е н   р е д:

1.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Горан за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

2.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Чавдарци за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

3.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Лешница за периода 01.01.2013-30.09.2014 година.

4.Отчет за дейността и проблемите на село Къкрина за периода януари 2013 до септември 2014 година

5.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Брестово за периода 01.01.2013 – 30.09.2014 година

6.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

7.Инвестиционно предложение „Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци”.

8.Процедура по допускане изработване на план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –подземан кабелна мрежа за оптични кабели и прилежащи съоръжения по ул.”Цачо Шишков”, ул.”Харманска”, ул. ”подп.Ал.Кусев” по плана гр.Ловеч.

9.Процедура по допускане изработване на план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –подземан кабелна мрежа за оптични кабели и прилежащи съоръжения по   ул.”Патриарх Евтимий”,

ул.”Хан Крум”, ул”д-р С.Съев”, ул.”Княз Имеретински”, ул.”проф.д-р Ст.Ватев”, ул.”Хан Омуртаг”, ул.”Граф Игнатиев”, до жилищен блок №304, гр.Ловеч.

10.Изменение на решение №340/26.03.2013 год. на Общински съвет –Ловеч.

11.Предоставяне на земеделска   земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на гр.Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Колю Илиев Колев в изпълнение на § 27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

12.Определяне обема на годишно ползване на дървесина в горските територии-собственост на Община Ловеч през 2015 година.

 

ПЕТКО ПЕТКОВ:

Председател на постоянната комисия

 

Постоянна комисия по правно нормативни въпроси

На основание чл. 65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, свиквам заседание на постоянната комисия на 14 октомври   2014 г. от 16,30 ч. в заседателната зала при следния

п р о е к то – д н е в е н   р е д :

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие и актуализация на приходите и разходите на бюджета за 2014 година.

2.Съгласуване на протокол за разпределение на собствеността на активите –„ВиК” системи и съоръжения между държавата и Община Ловеч, намиращи се в обособената територия обслужвана от „ВиК” АД – Ловеч

3.Осигуряване на съфинансиране в размер до 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева за извършване на ремонтни дейности на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Червен бряг”, гр.Ловеч.

4.Предложение от Данчо Заверджиев относно финансиране на неотложен ремонт на детско отделение към МБАЛ „проф.д-р П.Стоянов”-Ловеч.

 1. Приватизация на Бивша стоматологична поликлиника, находяща се в гр.Ловеч на бул.”България” №3

 

ВАЛЕРИЯ ГЕНОВА:

Председател на постоянната комисия

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f/

Коментари

 1. Анонимен каза:

  Егати дъртака,па и с ланец отгоре.Кво праи тоа още в съвета,бе.А и кат казвате,че той трябвало да качва на сайта съобщенията за заседанията на комисиите,що те са подписани от други хора,Петков,Митева,Генова,Терзийски….Тоа прецедател и тва ли не може да свърши?

  1. Анонимен каза:

   Правилник за дейността на общинския съвет
   Чл.65(3)Три дни преди заседанието председателят на комисията уведомява обществеността за дневния ред,датата,часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места на общината и официалната интернет страница на общината.

 2. Анонимен каза:

  Тоа прецедател и тва ли не може да свърши? За 2 000 /две хиляди/ лева заплата толкова работа, ако не ти харесва иди ти да станеш прецедател .

 3. Че защо да знаем НИЕ , гражданите на този град ?? Нали те си знаят и НИЕ не ги притесняваме !!! Какво по-хубаво от това ,за „другарите“ съветници от Нашето безхаберие !

 4. Анонимен каза:

  Административно процесуален кодекс
  Чл. 28. (1) При упражняване на своите правомощия административните органи:….
  (2) Административните органи обявяват информацията по ал. 1, както и информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен път в Интернет страницата си, на официалното си табло за обявления, в брошури, с които всеки заинтересован може да се сдобие, чрез разяснения на длъжностните лица, приемащи исканията, или по друг подходящ начин.

 5. Анонимен каза:

  Много вой,много“нагласи“за тая Стоматология.Имаше ли смисъл ?Отдавна пророкувах,че продажбата няма да мине.Но трябваше да се яхне вълната!Да се внуши недоверието.
  А се оказа,че от време на време (за сериозните неща) все пак трябва да вярваме в здравия разум на съветниците от всички „разцветки“.Те не са хванати от гората.И ето днес 13.10.2014 г.в заседанието на Здравната комисия при ОС предложението за продажба на Стоматологията, въпреки съпровождащото го положително становище ЗА на Комисията по приватизация ,беше отхвърлено с 5 гласа“против“ и 2 гласа“въздържал се“(което си е пак равно на против).

%d блогъра харесват това: