окт. 17 2012

Такса битови отпадъци според декларираните от фирмите брой служители, предлага кмета Казанджиев?

Прочетено5826пъти

Павлин Иванов

Според администрацията, нова, по-справедлива ТБО (такса битови отпадъци) за гражданите към момента не може да се предложи. Причините за това можем да прочетем в документа „Анализ на възможностите за нова методика за определяне размера на такса „битови отпадъци“ внесен от кмета Казанджиев в Общински съвет.

Темата за ТБО е важна, защото според нейното решаване зависи колко пари, срещу каква услуга ще плащат жителите на Ловеч и населените места от общината.

Единствената „по-справедлива“ промяна, която предлага Казанджиев и неговият екип е предложението, фирмите да декларират броя на служители си, като на тази база, фирми с по-голям персонал (бел.р. – според декларацията им), ще заявят контейнер с по-голям обем или честота на извозване, което според администрацията ще доведе до справедлива такса.

В комисиите, зам. кмета Младенов не можа да даде обосновани отговори на ред логични въпроси като – ако фирма регистрирана в Ловеч има 100 служители (може да се направи справка в НОИ), но в града работят 15, а другите в други населени места, на каква база  ще се определи таксата, или дали има разлика между фирма с 1 служител,(магазин или кафе), през които минават стотици клиенти, които генерират отпадъци и фирма с 20 човека персонал.

Преди да публикувам утре моят коментар по темата, ви предлагам да се запознаете с пълният текст на предложението на кмета Казанджиев:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Минчо Стойков Казанджиев-Кмет на Община Ловеч

 

Относно: Анализ на възможностите за нова методика за определяне размера на такса „битови отпадъци”

 

Уважаема госпожо Председател,

 

Съгласно действащото към момента законодателство, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно чл. 67 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

Чл. 67. (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Съобразявайки се с гореизложеното, Община Ловеч анализира възможностите за въвеждане на по-справедливи критерии за определяне на такса „ТБО”, както за физически, така и за юридически лица и стигна до следните заключения:

1. Към настоящия момент Община Ловеч разполага с достоверни данни за количествата депонирани битови отпадъци на Регионалното депо, както за град Ловеч, така и за 34-те населени места в общината. За да се определи справедливо таксата в левове на ползвател или на домакинство, Община Ловеч е необходимо да разполага и с достоверна информация за броя на живущите в даден имот или жилище, която на този етап не се осигурява на национално ниво, чрез критерия „адресна регистрация”.

2. На основание гореизложеното, първоначалното желание на общинска администрация Ловеч за определяне на коригиращ коефициент за такса „ТБО” за физически лица, отразяващ броя на живущите в едно домакинство спрямо средния им брой за Община Ловеч, не може да бъде осъществено на този етап.

3. При заплащане според количеството на битовите отпадъци – подаване на декларации от 1 до 31 ноември на предходната година за ползване на определен вид съд с различна честота на извозване, Община Ловеч анализира и прецени, че е необходимо да се предоставя допълнителна информация, които да отразяват броя на обслужваните работници.

По този начин фирми с по голям персонал ще заявяват контейнер с по голям обем или честота на извозване, което ще доведе до справедлива такса „ТБО” в зависимост от броя на служителите.

С това ще постигнем в по висока степен изпълнението на изискването, такса „ТБО” да се определя според количеството битови отпадъци.

 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет-Ловеч да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:

1.      Приема за сведение анализа на възможностите за нова методика за определяне размера на такса за битови отпадъци.

2.      При подаване на декларации от юридически лица за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ (деклариране на брой съдове и честота на извозване) данните да бъдат съобразени, съгласно удостоверение от Районно управление „Социално осигуряване”-Ловеч, отразяващо броя на служителите.

Препис от Решението да се връчи на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

 

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8/

Коментари

  1. heros каза:

    Поредното некадърно кметско предложение..

  2. Казанджиев,можеш ли да разтълкуваш т.2 от очакваното решение ОС Ловеч, а може би не сте знаели какво ПРЕДЛОЖЕНИЕ сте подписал.

  3. Боко Тиквата каза:

    Лобизъм от най-дебелашки тип!!!!!

%d блогъра харесват това: