Дек. 01 2014

Строга финансова дисциплина за запазване на стабилността основната цел на бюджет 2015 на община Ловеч

Прочетено2621пъти

lovechobshtina103121Строга финансова дисциплина за запазване на финансовата стабилност. Това е основната цел на бюджет 2015 на община Ловеч, съобщават от ловешкото кметство. Проектът за бюджета се основава на ясни приоритети и реално изпълними цели, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината. Публичното обсъждане на проектобюджет 2015 ще се проведе на 2 декември от 18 ч. (в заседателната зала на общината).

     При изготвянето на проектобюджета са спазени принципите на всеобхватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост. Разработен е в съответствие със Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч, РМС 633/08.09.2014 г.  на Министерския съвет от септември т. г. за стандарти за държавни дейности, както и с предложенията на кметовете и кметските наместници на селата, директорите на дирекции, директори и управители на бюджетни звена (всички второстепенни разпоредители с бюджет), обществени и консултативни съвети, неправителствени организации и граждански сдружения. Основните му приоритети са повишаване на ефективността от публичните разходи, увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги, продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от европейските фондове и програми, реконструкция, основен и текущ ремонт на улици и второстепенна улична мрежа с цел подобряване на транспортния трафик, подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини, поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града.

     Проектът на бюджет 2015 е разработен само в частта му за местни дейности, тъй като не е изпълнена разпоредбата на Закона за публичните финанси до 31 октомври Министерският съвет да внесе в Народното събрание одобрения законопроект за държавен бюджет 2015 и не са уточнени бюджетните взаимоотношения между републиканския бюджет и общинските бюджети. Разчетите са направени на базата на бюджетните взаимоотношения и трансфери за местни дейности, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., спазени са наложените тази година негови изисквания, в това число и за разчитане на трансферите за местни дейности в размер на 95 % от утвърдените.

     Община Ловеч изразява готовността си след официалното утвърждаване на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет да измени и допълни проекта за бюджет 2015.

     Общият размер на заложените собствени приходи а 8 803 598 лв – 2 468 500 лв данъчни приходи и 6 335 098 лв неданъчни. Спрямо предходната година планът на данъчните приходи е увеличен със 133 500 лв в резултат на преизпълнението им през 2014 г. и на предприетите действия за увеличаване на събираемостта. Не се предвижда увеличаване на данъчните ставки догодина. Планът на неданъчните приходи е увеличен със 110 019 лв – дължи се основно на преизпълнение на приходите от наеми от земя и предвидени средства за предоставяне на нови услуги.

     Данъчните приходи представляват 28,04 на сто от собствените приходи. Тук се планират 92 500 лв от патентен данък, 1 100 000 лв от данък върху недвижимите имоти, 862 000 лв от данък върху превозните средства, 404 000 лв от данък при възмездно придобиване на имущество и дарения и 10 000 лв туристически данък.

     Неданъчните приходи представляват 71,96 на сто от местните приходи. Прогнозата за тях е съобразена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за 2015 г. тя включва приходи и доходи от собственост – 1 410 000 лв, в т.ч. приходи от наеми на имущество и земя, от рекламни съоръжения – 900 000 лв, предвидени са 420 000 лв нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги, 40 000 лв от лихви по текущи банкови сметки и други лихви, 50 000 лв приходи от дивиденти. Заложено е да постъпят 4 575 098 лв от местни такси в т.ч. за битови отпадъци – 3 218 698 лв (в резултат на сумата по план-сметката за разходите за комунални дейности), за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна – 80 000 лв, за ползване на детски градини – 322 400 лв, на детски ясли – 120 000 лв, на общежития и други по образованието – 30 000 лв, на домашния социален патронаж – 170 000 лв, за административни услуги – 140 000 лв, за технически услуги – 230 000 лв, за откупуване на гробни места – 8000 лв, за притежаване на куче – 6000 лв, за други общински такси – 250 000 лв. Разчетени са още 30 000 лв от глоби, санкции и наказателни лихви, 20 000 лв от други неданъчни приходи, 40 000 лв приходи от концесии и 260 000 лв от продажба на нефинансови активи. Предвид спецификата на постъпленията и отчетените икономически тенденции през изминалия период прогнозата е обоснована и съответства на предложената за публично обсъждане Програма за разпореждане с общинската собственост.

     При взаимоотношенията с централния бюджет общата изравнителна субсидия, предназначена за допълване разходите за местни дейности, е 2 009 100 лв, трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е 128 600 лв, целевата субсидия за капиталови разходи – 981 100 лв, в това число 525 900 лв за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

     Така приходите за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности възлизат общо на 11 922 398 лв. Те ще бъдат намалени с трансфери за Драматичния театър – 82 100 лв, и за съфинансиране по проекти – 657 869 лв.

     В проекта са включени вътрешни заеми – 1 751 809 лв, и операции с финансови активи и пасиви за 1 349 080 лв.

     По разходната част на бюджет 2015 за общинските дейности се предвиждат общо 10 721 329 лв. За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 863 829 лв, за държавни дейности (съгласно субсидията, определена в Закона за държавния бюджет за 2014 г.) – 14 775 375 лв. Общо планираните разходи възлизат на 26 360 533 лв, те са балансирани с приходите.

     Бюджетните средства за разходи са разработени в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2014 г. и са съобразени с възприетите програми и стратегии за развитие на общината за 2015 г. При съставянето на общинския бюджет натуралните показатели са на база бюджета за 2014 г., като числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет. Бюджетните средства за заплати и осигурителните плащания, свързани с тях, и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината за 2015 г. В бюджетната прогноза за публичните разходи по икономически тип в рамките на общия бюджет в частта на местните дейности и дофинансиране са включени възнаграждения и осигуровки – 2 224 883 лв, издръжка – 7 455 670 лв, помощи – 22 500 лв, субсидии – 72 300 лв, стипендии – 4320 лв, капиталови разходи – 1 448 600 лв, лихви по банков заем и други лихви – 150 000 лв, резерв – 206 885 лв.

     В проекта е посочено разпределение на разходите по функции и параграфи. За функцията „Общи държавни служби“, която включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация, са заложени 3 206 030 лв. Предвидените средства за функция „Образование“ са в размер на 10 940 979 лв, като за дофинансиране с общински приходи са разчетени 30 000 лв за текуща издръжка на общежитията, а за местни дейности – 1 059 385 лв, от които 923 642 лв за текущи разходи. Планираното за функция „Здравеопазване“ е в размер на 1 215 587 лв, за местни дейности са разчетени 278 400 лв за текуща издръжка. Разчетените по бюджета разходи за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са общо в размер на 2 021 180 лв, като в общински дейности са 529 780 лв за домашния социален патронаж, клубове на пенсионера и средствата за текуща издръжка по различни програми за временна заетост, а в дофинансиране на държавни дейности – 22 979 лв. 4 217 169 лв са разчетените бюджетни средства за функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“. Средствата за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка са изцяло с местен характер, като са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансферите за местни дейности. Разчетени са и средства за организирано снегопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа. За поддържане на благоустройствените и комуналните дейности са планирани средства за улично осветление, ВиК, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности, свързани с благоустройството и комуналното стопанство – 234 180 лв за заплати и осигурителни вноски и 3 982 989 лв за издръжка.

     Разходите за функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ са 1 929 390 лв. За общински дейности се предвиждат 858 090 лв – 429 090 лв за заплати и осигурителни вноски, 426 500 лв за издръжка и 2500 лв за помощи по решения на общинския съвет. В група „Култура“ – местни дейности – освен предвидените средства за културни прояви от местно значение са разчетени и средства за БС „Обреди“. За дофинансиране на Регионалната библиотека и Художествената галерия са планирани 11 000 лв.

     За функция „Икономически дейности и услуги“ са заложени 862 240 лв. 122 170 лв са за група „Транспорт и съобщения“, 42 500 лв за група „Туризъм“, 697 040 лв за група „Други дейности по икономиката“, в която са включени средства за Приюта за безстопанствени кучета, за текуща издръжка и разходната част на Програмата за общинската собственост.

     В плана на бюджетните разходи са разчетени средства за лихви и разходи по обслужване на сключените договори за кредит в размер на 150 000 лв. Разработен е и проект за инвестиционната програма на община Ловеч за 2015 г., който ще бъде допълнен с обектите, финансирани с преходен остатък от 2014 г. Разчетените общо капиталови разходи са в размер на 10 720 040 лв, от които 981 100 лв целева субсидия за капиталови разходи,собствените средства са 160 000 от държавни дейности и 467 000 лв от местни дейности, 9 111 440 лв са от външни източници. Тук са включени основен ремонт на общинската пътна мрежа за 525 900 лв от целевата субсидия за капиталови разходи – на пътя от Горан в посока Владиня до кръстовището Слатина – Дойренци и на пътя до с. Къкрина. Заложени са 5 770 000 лв за основен ремонт на улици в кварталите Дикисана и Гозница – 120 000 лв от целевата субсидия за капиталови разходи и 5 650 000 лв от външни източници, 250 000 лв за основен ремонт на улици по селата (целева субсидия за капиталови разходи), 2 282 840 лв за рекултивация на старото градско сметище (2 269 640 лв от външни източници и 13 200 лв целева субсидия за капиталови разходи), 1 191 800 лв за втория етап на реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в с. Малиново, изцяло от въшни източници, 150 000 лв собствени средства за почистване на коритото на река Осъм в регулацията на град Ловеч, 10 000 лв собствени средства за почистване на коритото на Гознишката бара в регулацията на града, 2500 лв собствени средства за проектиране на пешеходни пътеки през ж. п. линията в кв. „Здравец“ и с. Умаревци, 12 000 лв собствени средства за проектиране свлачища, 150 000 лв собствени средства за проектиране по Програмата за общинската собственост, 53 000 лв собствени средства за доставка на съдове за твърди битови отпадъци, 50 000 лв от целевата субсидия за капиталови разходи за изработка на Общ устройствен план, 22 000 лв от целевата субсидия за изграждане на фитнес площадки и 250 000 лв собствени средства капиталов трансфер за ремонта на ВиК-мрежата в ж. к. „Червен бряг“.

     В проектобюджета е представен и общинският дълг за 2015 г. Максимално възможният размер на дълга е 1 559 681 лв, годишната сума на плащанията е 833 787 лв.

     Предложеният проект за бюджет 2015 на община Ловеч не е окончателен. Той ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти след приключване на финансовата 2014 г. и с уточнените средства от централния бюджет за държавно делегираните и за местните дейности съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b7/

Коментари

  1. Airis каза:

    Не е строга финансова дисциплина, а пълно безхаберие липса на ангажимент към жителите на общината. Написах си мнението и предложението, да видим утре какво ще стане.

  2. ЗЕВЗЕКЪТ каза:

    Очевидно няма пари за ремонти на пешеходната зона.Криза е все пак.А като за иновативна община предлагам ефективно и евтино решение на проблема:
    С малко количество синя боя да се маркират с Х /като при гласуването за централни и местни власти/ всички пръскащи плочки.Светлосинята боя се вижда добре и при мъгливо време.А ,ако се примесят и малки части фосфор,”лошите”плочки ще се виждат и на тъмно.Така няма да стъпваме върху тях..Ще се движим като на слалом,ще спортуваме,ще отслабваме и ще ставаме все по-здрави и силни,за да се борим с Кризата.Освен това подсещам фирмите,които разхождат инкасо-автомобилите в зоната,да финансират поне разходите за боята и фосфора.

%d блогъра харесват това: