сеп. 20 2012

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО СХЕМА „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Прочетено934пъти

Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, чрез открита процедура за подбор на проекти в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на процедурата е в размер на 41 758 382, 53 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ за всяко проектно предложение трябва бъде между  50 000  и 200 000 лева. Допустими кандидати по настоящата процедура са малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели.

Целите на схемата са подобряване на условията на труд в предприятията, адаптиране на управленските процеси, както и повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея
  • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд
  • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Пълният комплект насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: http://www.az.government.bg/OPHR , както и на следните интернет адреси:

http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/. Краен срок за подаване на проектните предложения – 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.

 

Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел 068 604 297 или на електронен адрес: oic_lovech@gmail.com

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/

%d блогъра харесват това: