Стартира информационна кампания по набиране кандидати за доброволния резерв във военните формирования

Прочетено1865пъти

voenenrezerv602131Областният управител на Ловеч Ваня Събчева бе уведомена, че стартира информационната кампания по набиране на кандидати за доброволния резерв във военните формирования на Сухопътни войски, ВВС, ВМС, като най-близките до Ловеч градове, където има военни формирования, които ще сключват договори, са Плевен и Белене, като е важно да се знае, че кандидатите мога да подават документи в Ообластен военен отдел – Ловеч, за всички военни формирования в страната.

В исторически план понятието „резерв” и резервна армия в България се появява  в края на 1891 г. с приемането на Закона за устройството на въоръжените сили в Българското княжество, обявен с указ на княз Фердинанд. В съвременната история на българската армия статута и задачите пред резерва са регламентирани в Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, който е в сила от 10.06.2012 година.

Със заповед ОХ-889/21.12.2012г. на министъра на отбраната са обявени длъжности за резервисти, като местата за заемане са 1199. В изпълнение на Закона за резерва на Въоружените сили на Република България и посочената министерска заповед Областен военен отдел-Ловеч се стреми да  осигури благоприятни условия и информационна среда  за приема на кандидатите за служба в дороволния резерв, като е обособен приемен офис с табла и рекламни материали за информация .

За служба в доброволния резерв може да кандидатстват български граждани, отговарящи на следните изисквания:

            – да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

            – да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

– да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

 – да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

 – кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да подадат заявление до началника на Областен военен отдел-Ловеч (подполковник  Венцислав Маринов) с приложени към него:

 – автобиография;

 – заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

 – декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);

 – етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;

 -документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

 – свидетелство за съдимост;

 – декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

 – служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 – свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);

 – декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

 – декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

 – други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

Експертното решение, удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от Централната военномедицинска комисия и изследванията за психологическа пригодност в Центъра по психично здраве и превенция, на всеки един кандидат за служба в доброволния резерв, е на стойност около 400 лева, като средствата са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

По време на участие в мисия или операция зад граница, резервистът получава възнаграждение в размер на 1,5 месечно възнаграждение за звание и степен, съответстващи на заеманата длъжност в лева, командировъчни в зависимост от степента на риска от 41 до 82 евро на ден, на безработните съпруги по една минимална работна заплата за страната и стипендии за децата в размер от 30 до 70 лева на месец /до 16 г. – 30 лв., над 16 г. – 50 лв. и студенти – 70 лв/.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора.

 

Още информация по темата заинтересованите лица могат да прочетат ТУК.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bd/

%d блогъра харесват това: