РЗИ Ловеч: 5 проби на вода от обществени местни водоизточници (чешми) в с. Брестово, с. Горно Павликени, с. Къкрина и в с. Малиново, не съответстват по показатели „ешерихия коли и микробно число”

Прочетено890пъти

За периода 10.07.2017г. – 14.07.2017г. здравните инспектори  при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 43 проверки на обекти с обществено предназначение – 6 места за настаняване, 1 концертна зала, 19 фризьорски и козметични салони, 1централен водоизточник, 1 детска ясла, 2 местни водоизточници, 4 гробищни парка, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване и 8 хотела в гр. Ловеч гр. Троян, с. Горно Трапе, с. Шипково, с. Бели Осъм, с. Българене, с. Хлевене и с. Абланица, без нарушения на здравните изисквания.

По повод жалба за лоша хигиена в хижа, при проверката се установи, че обектът не е вписан в Регистъра на обектите с обществено предназначение, за което ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за здравето. Издадено е предписание за предприемане на задължителни хигиенни мерки в обекта относно материално-техническата база и режима на почистване и дезинфекция.

През периода 01 юни – 15 юли 2017г. са извършени  проверки на 50 плувни басейна на територията на Ловешка област и са взети 61 проби вода за изследване по физикохимични и микробиологични показатели. От проверките се установи, че са спазени изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка” по отношение на: поддържане чистотата в обектите и прилежащите територии, начин на дезинфекция на водата, добро хигиенно състояние на санитарно-битовите помещения към обектите, режим и методи на почистване, измиване и дезинфекция на стените и дъното на басейните, редовно водене на дневник за ежедневно отчитане на количеството на остатъчния хлор в басейните и осигуреност на медицинско обслужване и спасител. По изследваните показатели (микробиологични и химични) пробите вода от плувни басейни съответстват на изискванията.

През последната седмица в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 2 проби вода-питейна по микробиологични и химични показатели от: с.Сливек и гр.Троян, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 14  проби вода от обществени местни водоизточници по микробиологични и химични показатели от: с. Брестово, с.Горно Павликени, с.Къкрина, с.Малиново, с.Ново Стефаново, с.Старо Стефаново, с.Българене, с.Казачево, с.Лешница, с.Хлевене. Пробите води не съответстват по показатели „ешерихия коли и микробно число” в следните населени места:

с.Брестово – „Голямата чешма” < 30(0,1) Ешерихия коли, м.ч.70 КОЕ/см3

с.Горно Павликени – „Мерахчийска чешма” < 30(1,0) Ешерихия коли, м.ч.72 КОЕ/см3

с.Къкрина – „Голямата чешма”, < 30(1,0), Ешерихия коли м.ч.68 КОЕ/см3

с.Малиново – чешма на ул. „П.Славейков” < 30(1,0) Ешерихия коли, м.ч.78 КОЕ/см3

с.Малиново – чешма „Соланчери” < 30(0,1) Ешерихия коли, м.ч.74 КОЕ/см3

при стойност и допуск на показатели „коли титър/ешерихия коли – ˃ 30, микробно число – до 50 КОЕ/см3”

На водата от обществените местни водоизточници не е възможно да се извършва обработка с цел дезинфекция. Качеството на водата зависи основно от метеорологичните условия и резултатите от лабораторните изследвания отразяват моментното й състояние.

На кметовете на съответните населени места са издадени предписания за своевременно уведомяване на населението, водата от чешмите да не се използва за питейни цели.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 1100 бр. експертни решения; приети и обработени са 73 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Новосъздадените Медицински експертни досиета са 31 бр.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8/