Резултати от извършените проверки от РЗИ Ловеч

Прочетено691пъти

За периода 21.08.2017г. – 25.08.2017г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 40 проверки на обекти с обществено предназначение (9 места за настаняване, 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 6 гробищни парка, 5 фризьорски и козметични салони, 4 училища , 2 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и по 1 обект: ведомствен водоизточник за питейна вода, местен водоизточник, транспортно средство за обществен превоз, плувен басейн, хотел и туристическа хижа) в гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Летница, гр. Луковит и селата Чифлик,  Горно Трапе, Шипково, Карлуково, Добревци, Брестница, Орешене, Дъбравата, Александрово и Крушуна. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. 

Взети са проби вода от 4 плувни басейна за изпитване по физико-химични и микробиологични показатели, при което се установи, че всички проби съответстват на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.

През изтеклия период са проверени 39 козметични продукта (продукти за тяло, за баня и душ, за поддържане на зъбите и устната кухина, стилизиращи продукти, слънцезащитни, продукти със съдържание на розово масло и розова вода, маски за лице, продукти за нокти) в обекти за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч, гр. Луковит и гр. Летница; фризьорски, бръснарски и козметични салони в гр.Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране, в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 18 химични вещества и смеси (биоциди, детергенти, циментови смеси и разредители за бои)  в  обекти за съхранение и търговия с козметични продукти и магазини за строителни материали в гр. Ловеч и гр. Летница. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане, в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.  Проверените  химични вещества и смеси отговарят на нормативната уредба.

В хода на проверките са проверени и 3 санитарно-хигиенни материали – мокри кърпички, чиито етикети са в съответствие с изискванията.

Извършено е изследване на 1 проба от козметичен продукт – фон дьо тен, което показва съответствие по физико-химични и микробиологични показатели.

 

През отчетния период, по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, са извършени 6 проверки в амбулатории за извънболнична медицинска помощ в гр. Ловеч, с.Старо село, с. Голяма Желязна, с.Дълбок Дол и с.Ломец, за съответствие на осъществяваната дейност с регистрираната по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗ. Не са установени основания за заличаване на практиките.

Извършени са и 4 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр.Ловеч, с.Старо село и с.Голяма Желязна на осъществяваната дейност в съответствие с регистрацията по ЗЛЗ. Проверените амбулатории работят, съобразно нормативните разпоредби.

Проведено е едно заседание на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност. Разгледана е една жалба, постъпила от Директор ТП на НОИ гр. Ловеч и е насочена за повторна експертиза от лекарска консултативна комисия.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 78 бр. експертни решения; приети и обработени са 31 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните болнични листи до ТЕЛК-Ловеч са 8.

За отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: