Първи покани за набиране на проекти по европейски програми

Прочетено1446пъти

oiclovech2009121В началото на декември 2013 г. Европейската комисия представи ръководствата и първите покани за набиране на проекти по някои от програмите на европейско ниво.

„Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации е на стойност 80 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

  1. Високи постижения в научната област – безвъзмездна помощ за водещи учени и за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
  2. Водещи позиции в промишлеността – подкрепа на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
  3. Обществени предизвикателства – за новаторски проекти в здравеопазване, селско стопанство, морско дело и биоикономика, енергетика, транспорт и др.

Поканите за 2014 — 2015 г. включват 500 млн. евро за иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов инструмент за МСП. Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити. Електронният портал на програмата е променен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

 

„Творческа Европа“ — новата програма на ЕС за културния и творческия сектор, която заменя програмите „МЕДИА“, „MEDIA Mundus“ и „Култура“, публикува първите покани за представяне на предложения. Новото ръководство за програмата също е вече публикувано и съдържа богата информация за процеса на финансиране http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm Наличните средства по първите покани за представяне на предложения през 2014 г. са в размер на близо 170 милиона евро. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със съответни организации, като например културни асоциации, фестивали, театри, филмови разпространители и др., които подават заявлението, или с информационното бюро по програма „Творческа Европа“ в тяхната страна. С общ бюджет в размер на 1,46 милиарда евро за следващите седем години програмата „Творческа Европа“ ще подкрепя творци, културни дейци и организации в области като сценичното и изобразителното изкуство, издателската дейност, филмовото изкуство, телевизията, музиката, видеоигрите, интердисциплинарните изкуства и културното наследство, за да работят в други страни, да достигат до нова публика и да развиват уменията, необходими в цифровата ера. Освен подпрограмите „Култура“ и „MЕДИА“ „Творческа Европа“ ще включва междусекторно направление, както и нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро. Механизмът ще започне да действа от 2016 г.

 

Организациите, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Еразъм+“ — новата програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства като се запознаят с Ръководството за изпълнение на програмата. В програмата могат да участват организации в областта на образованието, обучението, младежта или спорта. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със своя университет, колеж или организация, които подават заявлението. В програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за финансиране в областта на образованието, обучението и младежта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Освен това за пръв път се предвижда подпомагане в сферата на спорта. Благодарение на интегрираната програма за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности за отпускане на безвъзмездни средства, а опростяването на други елементи и подаването на заявления онлайн също ще улесни достъпа до програмите.

По линия на „Еразъм+“ през 2014 г. ще се предостави финансиране на обща стойност 1,8 милиарда евро като интерес представляват възможностите за мобилност за студенти, стажанти, учители и работещи в сектора на образованието, млади хора, желаещи да участват в младежки обмен, младежки лидери и доброволци. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

 

 

Повече информация и допълнителни разяснения може да получите в офиса на ОИЦ – Ловеч, на телефон 068/604 297 или по ел.поща oic.lovech@eufunds.bg

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-2/

%d блогъра харесват това: