Промени в три Наредби предлага кметът Донка Михайлова

Прочетено1971пъти

donkamihajlova1304121Маргарита Генкова    

За поредна година със Заповед на Кмета на общината се назначава комисия от експерти, която прави анализ на действащите нормативни актове /Наредби, Правилници, Вътрешни правила и др./. Целта е да се въведат в съответствие с приетите актове от по-висок ранг през текущата година и да се хармонизират текстовете.

Промените, които се предлагат в Наредбата за определяне реда за поставяне на преместваеми обекти и реклами на територията на общината, се налагат тъй като същата е приета с Решение на ОбС-Троян през 2004 година. Не са правени изменения и допълнения. След анализа се установи, че има неясноти и противоречия със Закона за устройството на територията. Съществуващите несъответствия със сега действащите разпоредби на ЗУТ е основание да се приемат измененията и допълненията в наредбата. Целта е да отговори в по-пълен обем на възникналите през това време обществено-икономически отношения. Предложенията обхващат и нови моменти, които липсваха или не бяха обхванати в досега действащата Наредба. С промените ще се предотвратят случаи, при които възникват спорни моменти, ще се събират навременно таксите, текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общинския съвет.

Във връзка с необходимостта от ясно регламентиране на отношенията при ползването на общински терени /пазари, панаири, тротоари, улични платна и др./ за извършване на търговска дейност, се предлагат изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. С промените Общината си поставя за цел справедливо и коректно определяне на ползваната площ и цените, облекчаване на процедурата за реализиране на стопански дейности на територията на общината и създаване на по-добра организация при административното обслужване.

Направено е предложение за съкращаване сроковете за издаване на удостоверения от отдел „Местни приходи“ /до този момент срокът е от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец/ и става: „до края на следващия работен ден“. Намаляването на административната тежест ще подпомогне гражданите и бизнеса, тъй като издаваните удостоверения понякога е необходимо да бъдат представени пред съответните органи в кратки срокове. От особено значение са тези, които се представят от бизнеса при участие в търгове и обществени поръчки. Ще се облекчи административната тежест върху бизнеса. Направено е предложение за намаляване на размера на такса битови отпадъци за лица, които са правоспособни планински спасители, целта е да се стимулира доброволческата дейност.

            Третата наредба, в която се предвиждат изменения е Наредба №6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян. Предвижда се намаляване на патентния данък от 2015г . – средно с 5%. След прецизиране на действащите размери в Наредбата и съобразявайки се с действащата икономическа обстановка с промените ще се постигне поощряване на малкия бизнес и своевременно внасяне на данъците. Тук влизат лица, които извършват малък бизнес и промените са фокусирани върху техните очаквания. Те са тази част, която поема голямата тежест от влошеното икономическо положение. Желанието на ръководството е работещите малки предприятия да бъдат стимулирани.    Община Троян е сред малкото български общини, които в условията на икономическа криза намалява размерите на общинските данъци и такси.

В условията на икономически трудности общината споделя проблемите, които гражданите и бизнеса изпитват. Първата стъпка беше актуализация на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти. Въведохме ангажимента, който и тази година ще спазим, при предстоящото нарастване на минималната работна заплата за страната наемните цени да не се актуализират в контекста на това увеличаване, така както е предвидено в съществуващите наредби. Приехме за времето до изтичането на договорите намаляване на месечните наемни цени на всички имоти, които са общинска собственост и това намаляване да бъде с 5%. Става дума за общински имоти, които са отдадени под наем на местни търговци до края на 2013 г. Смятаме, че това даде глътка въздух на бизнеса и помогна на местния бизнес по-леко да преодолее затрудненията предизвикани от кризата и по този начин запази работните места. След направен много сериозен анализ по отношение на данъка върху моторните превозни средства, намалихме данъка върху всички МПС от 1,5 на 1,3 промила. Сумата беше компенсирана в резултат на една по-висока ефективност при събираемостта на местните данъци.

Намаляването на административните бариери е от ключово значение, особено в период на криза, когато предприятията разполагат с ограничен ресурс, за да запазят конкурентноспособността си. По тази причина общинска администрация продължава да работи в тази посока. От 2015 година ще предлагаме он-лайн услуги насочени към бизнеса – ще могат да се подават:

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

  1. Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък.
  2. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци.
  3. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства.
  4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.
  5. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по ЗМДТ.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

  1. Издаване на разрешение за таксиметрова дейност.
  2. Категоризация за заведения за хранене и развлечение.
  3. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване.

Въвеждането на нови он-лайн услуги ще повиши качеството и бързината на административното обслужване, ще доведе до по-добър достъп до информация и комуникация между заинтересованите страни.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82/

%d блогъра харесват това: