юни 27 2013

Проект на насоки по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”по ОП „Конкурентоспособност“

Прочетено1841пъти

logoopkonkur2606131На 25 юни 2013 г. Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 публикува проект на насоки за кандидатстване по схемата за технологична модернизация за фирмите.

По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия. С проектите фирмите ще могат да направят инвестиции в нови технологии и оборудване, които да доведат до разширяване на дейността на предприятията, диверсификация на тяхната продукция с цел повишаване на конкурентоспособността им и фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващото предприятие. Освен за закупуване на ДМА и ДНА, фирмите ще могат да получат и безвъзмездна финансова помощ за консултантски услуги, която попада в режим „минимални помощи“.

Кандидатите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да отговарят и на следните специфични критерии за допустимост:

–          Да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.)

–          Да са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.) от ≥ 150 000 лв. до ≥ 750 000 лв. в зависимост от категорията на предприятието

–          Да развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори: Сектор С „Преработваща промишленост“; Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – само кодове J61, J62 и J63

–          Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72

Общият размер на предстоящата процедура е 50 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ е 70% за микро и малки и 60% за средни предприятия. Минималният размер на помощта за проект е 100 000 лева, а максималният – 2 млн. лева в зависимост от категорията предприятие.

Документацията по предстоящата процедура е представена за обществено обсъждане на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=762 Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 05.07.2013 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.

На интернет страницата на оперативната програма е публикувано и Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към бенефициентите до 65% http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=761.

Допълнителна информация може да получите на място в Областен информационен център, ул. Търговска 29, по телефона 068/604 297 или по ел. поща oic.lovech@eufunds.bg.

ОИЦ – Ловеч е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-bg161po003-2-1-14-%d1%82%d0%b5%d1%85/

%d блогъра харесват това: