Проекто-дневният ред на Тридесетото заседание на ОбС – Ловеч е от 18 точки

Прочетено1240пъти

Председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиква Тридесетото заседание на ОбС – Ловеч, на 26 юни (понеделник) 2017 година от 10 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред е от 18 точки, като в началото е питането от Минчо Казанджиев – общински съветник,  относно предприети действия от ръководството на общината  по изпълнение на Националната  програма за енергийна ефективност и на какъв етап е процедурата  за изпълнение на  проекта  за рехабилитация на ЦГЧ и пл. „Тодор Кирков”.

В дневния ред са още отчетът на бюджета на Община Ловеч за 2016 година, актуализация на капиталовата програма  на Община Ловеч за 2017г. с акцент отпадане  на позиция 16 от § 5100 за изграждане на подпорна стена в с.Сливек, както и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г., като се допълва Приложение № 6.

Предвидено е дефиниране предоставянето на услуга „Настаняване в социално жилище на представители на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”  в социалното жилище, рехабилитирано по проект „Изграждане на социално жилище  за настаняване  на уязвими групи  на територията на кв. Гозница, Ловеч по ПО 1 на ОПРР 2014-2020г. като „Услуга от общ икономически интерес”.

Сред точките е и предложението за кадастрална промяна на начина на трайно ползване и предназначение на  Покрит мост, във връзка с обявяване за публична общинска собственост на Покрит мост над р.Осъм, сграда с идентификатор 43952.515.1.1. с площ от 603 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.515.1 по КК на Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7/