февр. 24 2016

Проекто-дневният ред на седмото заседание на Общински съвет – Ловеч, включва 33 точки

Прочетено2065пъти

obs2112156ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питане на основание чл.116, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от Минчо Казанджиев относно информация за изплатени средства от Община Ловеч по граждански договори през 2015 година.
 2. Питане на основание чл.116, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от Минчо Казанджиев относно наличности по извънбюджетните сметки и фондове на Община Ловеч към 31.12.2015 година.
 3. Питане на основание чл.116, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от Валентина Янкова относно предприети действия от Община Ловеч по изпълнение на решение № 13764 от 16.12.2015 год. на ВАС на Република България и по уведомление за налагане на финансова корекция от Управляващия орган по ОПОС.
 4. Отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2015 година.

Докл.:Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Отчет-анализ за дейността на РУ-Ловеч през 2015 година.

Докл.:Началник на РУ”Полиция”

 1. Анализ относн състоянието на безопасността на движението и административно-правораздавателната дейност за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. на територията на Община Ловеч, обслужвана от сектор „Пътна полиция”

Докл.:Началник сектор „ПП”

 1. Отчет на отдел СКОРС за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на Общински съвет по наркотични вещества – Ловеч през 2015 година.

Докл.:Венцислав Христов-председател на Общински съвет

по наркотични вещества

 1. Приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2015 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на Програма за развитието на физическото възпитание, спорта, социалния туризъм за периода 2013-2015 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч    

 1. Приемане на Календар на спортно- туристическите дейности в Община Ловеч за 2016 г. и средства за разпределение по раздел ІV – Финансиране   на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч  

 1. Приемане на План за противодействие на тероризма на Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Програма за управление на Община Ловеч през мандата 2015-2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на План за изпълнение на Програма за младежки дейности в Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия

Докл.:Данчо Заверджиев-общински съветник

 1. Съгласуване на Годишен план за дейността на звеното за „Вътрешен одит” в Община Ловеч за 2016 г. с Общински съвет-Ловеч

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на краткосрочна програма за периода 2016-2019 год. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Упълномощаване представителя на Община Ловеч за участие в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД-Ловеч, насрочено за 29.02.2016 година .

Докл.Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Допускане кмета на Община Ловеч да сключи договор за оказване на правна помощ в съдебно производство във връзка с наложена финансова корекция по проект „Подобряване на физическата и жизнена и градска среда в Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Допълнение в мярка 1.1.5.2.”Подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване”, специфична цел 1.1.5 „Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени услуги”, приоритет 1.1. „Подобряване състоянието на инфраструктурата и градската среда”, Стратегическа цел 1.”Осигуряване на балансирано развитие на територията на общината” на Общински план за развитие за периода 2014-2020”.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ЕКО”ЕАД-Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Избор на форма на управление на горските територии-собственост на Община Ловеч и определяне на ръководител на Общинска горска територия.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Споразумение за партньорство между Община Ловеч, Община Летница и Община Угърчин във връзка с кандидатстване и реализацията на проект по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на физкултурен салон в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” по Наредба №2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на решение за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за приватизация на ; „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.4.5, разположен в сграда № 4, етаж 1, гр.Ловеч, ул. „Търговска“ № 28“ /самостоятелно обособен обект от р-т „Ерфурт/

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за ползване на стопанската 2016-2017 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Процедура   по одобряване и   издаване на разрешение   за строеж за обект”подпорна стена” в у.п.и.ІХ-170 от кв.27 по плана на с.Сливек, Община Ловеч

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Лов

 1. Схеми за разполагане на преместваеми обекти-шатри и маси на пл.”Екзарх Йосиф І” в Централна градска част, на пл.”Тодор Кирков” в АИР”Вароша” и на атракционни обекти на Предгаров площад в гр.Ловеч във връзка с провеждане на традиционния празник „Цветница”.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Радювене, Община Ловеч, след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Мирчо Василев Цанов и Иванка Димитрова Стоянова в изпълнение на § 27, ал.2, т.2 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

31.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Радювене, Община Ловеч, след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Стойка Данова Вълковичина и на наследниците на Мирчо Цанов, Митю Пенков, Стоян Цанов изпълнение на § 27, ал.2, т.2 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Осигуряване на финансова помощ.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Предложение относно промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

 

материали по точките от дневния ред тук

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4/

%d блогъра харесват това: