Проекто-дневен ред на ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено2534пъти

lovechobshtina103121На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет – Ловеч, на 30 ЮНИ /четвъртък/ 2016 година от 9,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при следния

                                                                           проекто–дневен ред:

1.Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване

в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Ловеч спорт 96” АД, насрочено за 30.06.2016 година.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

2.Питане на основание чл.105, във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Минчо Казанджиев – общински съветник, относно предоставяне на информация за почистване на дървесна и храстова растителност, както и премахване на единични дървета в урбанизираната територия на гр.Ловеч.

3.Питане на основание чл.105, във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Данчо Заверджиев – общински съветник, относно придобиване на автомобили.

4.Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч за 2016-2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

5.Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ловеч за 2016-2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

6.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

7.Откриване на процедура по финансово оздравяване.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

8.Промени в капиталовата програма на Община Ловеч за 2016година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

9.Гарантиране на устойчивост, запазване на предназначението на обектите и осигуряване на собствен финансов принос за проектно предложение „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и пл.”Тодор Кирков” в гр.Ловеч” по процедура BG16RFOР001-1.020- Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

10.Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за първо тримесечие на 2016 г. и план за развитие „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за периода 2016-2019 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

11.Промяна  в   състава на Съвета на   директорите   на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД, гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

12.Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД за първо тримесечие на 2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

13.Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2016г. с допълнение на Приложение №5 и Приложение №6.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

14.Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин в землището на с.Лисец, Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

15.Определяне на  СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Александрово, Община Ловеч за средищно училище.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

16.Определяне на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Ловеч за средищно училище.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

17.Определяне   на   СОУ „Панайот Пипков”, гр.Ловеч   за   средищно училище.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

18.Отмяна на решение №116/31.03.2016 г. и приемане на ново решение на Общински съвет-Ловеч за преобразуване на ПГ по ветеринарна медицина „Проф.д-р Д. Димов”, гр.Ловеч и участие на Община Ловеч с проект в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по ОП „Региони в растеж”2014-2020.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

19.Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост-ученически бюфет в СОУ „Т.Кирков” гр.Ловеч за продажба на пакетирани храни и бутилирани продукти.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

и Симеон Колев – директор на СОУ”Т.Кирков”

20.Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост-стоматологичен кабинет в СОУ„Т.Кирков” гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на община Ловеч и

Симеон Колев – директор на СОУ”Т.Кирков”

21.Определяне пазарна цена за учредяване право на строеж върху терен-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 43952.503.74 /УПИ І, кв.9033/ в ж.к.”Здравец”, гр.Ловеч актуван с АЧОС № 54519/09.05.2016г. за разширение /пристрояване/ на тераса на апартамент 3, ет.2 в жилищна сграда с идентификатор 43952.503.74.21.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

22.Определяне пазарна цена за учредяване право на строеж върху терен-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 43952.503.74 /УПИ ХІІІ-74,79 кв.9028/ в ж.к.”Здравец”, гр.Ловеч актуван с АЧОС № 54519/09.05.2016г. за пристрояване на съществуваща сграда за производство на осветителни тела, представляваща сграда с идентификатор 43952.503.74.13.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

23.Определяне пазарна цена за продажба дела на общината, представляващ 194/389 идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 43952.512.71 по КК и КР на гр.Ловеч, целият с площ от 389 кв.м. без съдържащите се в имота сгради, актуван с АЧОС № 54498/01.04.2016 г. на собственика на законно построените върху имота сгради.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

24.Определяне на критерии за предоставяне на дървесина на нуждаещи се лица, добита от земеделските земи и горски територии-общинска собственост.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

25.Разрешение за промяна на границите на територии и поземлени имоти, предвидени в подробен устройствен план за публична общинска собственост-улична регулация, обхващаща улица от о.т. 25 през о.т.26, о.т.27 до о.т.70, северно и западно от урегулиран поземлен имот ІІ от кв.6 по плана на Източна промишлена зона, гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

26.Определяне на общински поземлен имот за временно съхранение на земни маси и храстовидна растителност за срока на строително ремонтните дейности на обект:Път ІІІ-401 Микре-Соколово от км 0+000 до км 15+540.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

27.Изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за у.п.и. І от кв.15 по плана на с.Йоглав, Община Ловеч –

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

28.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план:план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура-въздушни усукани проводници от съществуващ стълб №1 до нови стълбове на уличното осветление от О.Т.1051 до О.Т.1059 по плана на гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

29.Анексиране на договор от 25.04.2014г. за учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост с Регионален исторически музей-Ловеч и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот частна общинска собственост на Народно читалище „ЗОРНИЦА 2010-НЕНО ЩРЕГАРСКИ” гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

30.Съгласуване на Анекс №1 към Стратегически план за дейността на Звеното за Вътрешен одит в Община Ловеч за периода 2015 г. до 2017 г. и Анекс №1 към Годишен план за дейността на Звеното за „Вътрешен одит” в Община Ловеч за 2016 г. с Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

31.Предложение относно транспорт и ситуиране на скулптурна композиция „Подписване на мирен договор с Византия в крепостта Ловеч от Асеневци”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

32.Предложение относно приемане и присъединяване към декларация от Барселона.

Докл.: Милко Недялков-общински съветник

33.Промяна в ръководството на постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

34.Приемане на план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2016 година.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

35.Предложение от местна гражданска инициатива относно отмяна на обявена обществена поръчка.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

 

материали по всички точки

част 1

част 2

част 3

  част 4

становища

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: