юни 26 2014

Проекто-дневен ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1389пъти

lovechobshtina103121На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация, свиквам   ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО     ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 26 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2014 год. от 13,00 ч. в   заседателната   зала   на Община   Ловеч при следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1.Питане на основание чл.124, ал.1, във връзка с чл.79, ал.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, от г-н Тодор Тодоров – гражданин относно преместваем павилион за търговска дейност в района на Централен кооперативен пазар.

2.Питане на основание чл.124, ал.1, във връзка с чл.79, ал.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година   от г-н Данчо Заверджиев – гражданин относно създадения и действащ към момента отдел „СКОРС”.

3.Питане на основание чл.112, ал.1, във връзка с чл.79, ал.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, от г- жа Ирина Митева – общински съветник относно изпълнение на т.2 от решение № 237/23.10.2012 година на Общински съвет-Ловеч.

4. Питане на основание чл.112, ал.1, във връзка с чл.79, ал.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011.2015година, от г-н Тодор Петров – общински съветник относно информация за извършената работа от БД ”Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

5.Доклад за дейността и проблемите в кметство с.Александрово през 2013 година.

Докл.: Мариета Ангелова – кмет на с.Александрово

6.Отчет за дейността и проблемите на населено място с.Умаревци за 2013 година.

Докл.: Христо Христов – кметски наместник на с.Умаревци

7.Отчет за дейността и проблемите на с.Тепава за изминалата 2013 година.

Докл.: Наташка Ралчева – кметски наместник на с.Тепава

8. Отчет за дейността и проблемите на с.Абланица за периода 01.01.2013 -31.12.2013 година.

Докл.: Младен Цонев – кметски наместник на с.Абланица

9.Отчет за дейността на кварталния съвет на кв.”Дръстене”.

Докл.: Николай Колев -председател на кварталния съвет

10.Предложение относно вътрешни компенсирани промени в разпределението на средства с източник Целева субсидия за капиталови разходи.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

11.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

12.Предложение относно изменение и допълнение на наредби на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

13.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и   условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14.Предложение относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15.Участие на Община Ловеч в Третата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16.Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин в с.Слатина.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

17.Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 58150.45.29, нива от 39830 кв.м. в местността „Ялията” по кадастралната карта на с.Прелом, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 53559/18.12.2012 год. и АЧОС № 54215/26.05.2014 год. за поправка на АЧОС № 53559/18.12.2012 год. за създаване на трайни насаждения за срок от 25 години.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

18.Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 58150.45.14, нива от 2800 кв.м. в местността „Ялията” по кадастралната карта на с.Прелом, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 53558/18.12.2012 год. и АЧОС № 54214/26.05.2014 год. за поправка на АЧОС № 53558/18.12.2012 год. за създаване на трайни насаждения за срок от 20 години.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

19.Отдаване под наем на част от незастроен поземлен имот-публична общинска собственост, с площ от 103 кв.м. съгласно скица № 04-391/09.06.2014 год. на Община Ловеч в едно с находящата се в източната страна на имота подпорна стена на пътя за парк „Стратеш”, с идентификатор на имота 43952.515.458 по КК на гр.Ловеч, находящ се в кв.”Вароша”, ул.”В.Левски”, УПИ І-458 в кв.202 по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, кв.”Вароша”, актуван с АПОС № 53327/15.03.2012 год. за осъществяване на спортна дейност-монтиране на временно съоръжение-изкуствена катерачна стена.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

20.Продажба на 7 броя имоти частна общинска собственост, представляващи: незастроени поземлени имоти с идентификатори   43952.508.9620,   43952.508.9621,   43952.508.9622,     43952.508.9623,

43952.508. 9624, 43952.508.9625, 43952.508.9626 по КК на гр.Ловеч, находящи се в кв.”Гозница”, с начин на трайно ползване-за ниско застрояване /до 10м/ чрез провеждане на публични търгове.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

21.Схема за разполагане на преместваеми обекти /витрини за сладолед/ за летен сезон, по реда на чл.56, ал.1, ал.2 ал.5 от ЗУТ в Централна градска част.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

22.Предложение относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

23.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот №43952.521.807 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бабаковец”, гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

24.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот №43952.537.340 по плана на новообразуваните имоти в местност „Синан тепе”, гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

25.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот №43952.551.339 по плана на новообразуваните имоти в местност „Полето-лагера” , гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

26.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот №43952.551.340 по плана на новообразуваните имоти в местност „Полето-лагера” , гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

27.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот №43952.537.597 по плана на новообразуваните имоти в местност „Синан тепе”, гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

28.Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2014 год., като допълва Приложение № 5 с още 107 бр.поземлени имоти, находящи се в землищата на с.Баховица, с.Брестово, с.Владиня, с.Дойренци, с.Лешница и гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

29. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с.Стефаново, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Илия Колев Бекяров в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собственост и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

30.Предложение относно организиране на охрана на имоти на бул.

”България” № 53.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

31.Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд-Ловеч, с петгодишен мандат, считано от 01.01.2015 година.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на Общински съвет-Ловеч

32.Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд-Ловеч, с петгодишен мандат, считано от 01.01.2015 година.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на Общински съвет-Ловеч

33.Избиране на представител на Община Ловеч в Общото събрание на МБАЛ „проф.д-р Параскев Стоянов”, гр.Ловеч.

Докл.: Ирина Митева – председател на ПК

34.Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в Общото събрание на „Ловеч спорт 96” АД.

Докл.: Председатели на постоянни комисии

35.Приемане план за работата на Общински съвет- Ловеч през второто шестмесечие на 2014 година.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на Общински съвет-Ловеч

ТИХОЛ ТИХОЛОВ :

Председател на Общински съвет-Ловеч

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%87%d0%b5/

%d блогъра харесват това: