Проекто-дневен ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 31 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК / 2018 година от 10,00 ч

Прочетено1252пъти

ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО   ЗАСЕДАНИЕ на  Общински съвет – Ловеч, на 31 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК / 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч при следния

 п р о е к т о–д н е в е н   р е д:

 Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч за мандат 2015-2019 година от г-жа Доротея Цанкова – общински съветник, относно постановление за отказ да се образува предварително производство от 28.03.2018 г. на Районна прокуратура –Ловеч.

 1. Питане на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 104, чл. 105, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. от г-н Данчо Заверджиев-общински съветник относно общо колко броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър-01“ са поставени на територията на гр. Ловеч, в това число колко броя са на тротоарите в специално изградени „джобове“ и колко са на уличните платна? Достатъчни ли са поставените контейнери за генерираните битови отпадъци на територията на гр. Ловеч и ако не са, от колко общо броя контейнери има необходимост за поставяне?
 2. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч за мандат 2015-2019 година, на Община Ловеч, от г-н Кирил Гумнеров – общински съветник относно незаконно складирано количество пръст в чужд имот.
 3. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч за мандат 2015-2019 година от г-жа Валентина Янкова– общински съветник, относно информация със сравнителен анализ на числата и дейностите преди здравната карта и сега, относно медицинските дейности по видове в болничните заведения на територията на Община Ловеч.
 4. Отчет за дейността на кметския наместник и проблемите на с. Гостиня за периода 01.01.2016 – 31.12.2017 година.

Докл.: Илианка Колева – кметски наместник на с. Гостиня

 1. Отчет за дейността на кметския наместник и проблемите на с. Деветаки за периода 01.01.2016 – 31.12.2017 година.

Докл.: Георги Цонев – кметски наместник на с. Деветаки

 1. Закриване на ул. “Стара планина“ с идентификационен код на локализационна единица 00237 в населено място с. Лешница, Община Ловеч, Област Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Подкрепа за реализация и дофинансиране по проект „Живи общности за жизнени села-Деветашко плато споделя рецепти за успешно селско развитие“ за реализиране на малки проекти в селата Брестово, Деветаки, Тепава и Къкрина – села от Сдружение „Деветашко плато“.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Междинен финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД към 31.03.2018 година.

Докл.: Валентин Пенчев – изпълнителен директор на „ЕКО“ЕАД

 1. Информация за резултатите от дейността на „Общински пазари“ ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 година.

Докл.:Валентин Василев-изпълнителен директор на „Общински пазари“ ЕООД

 1. Поемане от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFОР1-1.020-0005-С01 от 20.03.2018 г. за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч-етап 1“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР-Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Поемане от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFОР1-1.020-0004-С01 от 20.03.2018 г. за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“-гр. Ловеч, и помещения заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР-Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на у.п.и. I-131 от кв.9025 и Х -131 по плана на Северна индустриална зона /СИЗ/, гр. Ловеч, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 43952.502.131 по КК на гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за ПИ с идентификатори 75112.46.295 и 75112.46.376 по КК на с. Умаревци, община Ловеч, у.п.и. I-295, кв.31 по плана на с. Умаревци, Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на предварително съгласие за придобиване, управление и разпореждане с новопроектирана задънена улица с ширина 6 метра, с проектни осеви точки о.т.1448 и о.т. 1449.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на предварително съгласие за придобиване, управление и разпореждане с новопроектирана задънена улица с ширина 8 метра, с проектни осеви точки о.т.9944 през о.т. 9945, о.т.9946, о.т. 9947 до о.т.9948.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на у.п.и. I от кв.1 по плана на гр. Ловеч, зона ж.к. “Младост“, гр. Ловеч, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 43952.511.2 по КК на гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Обявяване на имот публична общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 35198.250.372 по КК и КР на с. Казачево за частна общинска собственост и определяне на пазарната цена за продажбата му на собственика на законно построените върху имота.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общински поземлен фонд, представляваща поземлен имот с идентификатор 21823.180.5 по КК и КР на с. Дойренци, Община Ловеч за неземеделски нужди и обявяването му за обект от първостепенно значение.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие кмета на Община Ловеч да сключи договор за експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Докл.: Данчо Заверджиев – общински съветник

21.Определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската2018/2019 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” АД, гр. Ловеч, насрочено за 22.06.2018 година.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовно общо събрание на акционерите на „Ловеч спорт 96“ АД, насрочено за 19.06.2018 година.

      Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ВиК“ АД гр. Ловеч, насрочено за 26.06.2018 година.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „НОЯ“ АД гр. Ловеч, насрочено за 15.06.2018 година.

. Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Предложение относно спешен ремонт на помещение в МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД гр. Ловеч.

Докл.: общински съветници

 1. Предложение за осигуряване на средства от наемите на поликлиничните кабинети за закупуване на животоспасяващи лекарства и консумативи за МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” АД, гр. Ловеч.

Докл.:Цветослава Банева – общински съветник

 1. Избиране на временна комисия за техническо обследване на читалищата на територията на Община Ловеч.

Докл.:Иво Райнов – председател на постоянна комисия по ОКВМС

 1. Отпускане на персонална пенсия на дете от починал родител.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%b5/

%d блогъра харесват това: