февр. 27 2014

Проекто-дневен ред на ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1727пъти

obs3105131На  основание  чл. 25, т.1 от  Закона  за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТОТО   ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч, на 27 ФЕВРУАРИ  /ЧЕТВЪРТЪК/  2014 год.  от  13,00 ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1.Питане  от г-н Иван Първанов– гражданин, на основание чл.124, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година относно: снегопочистването на  тротоарите в гр.Ловеч и  намерението на Община Ловеч да предостави под наем или аренда земеделски земи през 2014 година.

2.Доклад за дейността и проблемите на с.Баховица  за 2013 година.

Докл.:Калин Кръстев -кмет на с.Баховица

3.Отчет за  дейността и проблемите на с.Гостиня за периода 01.01.2013-31.12.2013 година.

Докл.Валя Цвяткова -кметски наместник на с.Гостиня

4.Доклад за дейността и проблемите на кв.”Уста Колю Фичето”.

Докл. Поляна Вълчева – председател на кварталния съвет

 

5.Представяне на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление  на Община Ловеч  за втората година на мандата 2011-2015 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

6.Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда на Община Ловеч за 2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2014 год. като включва в Приложение № 6 още 5557 бр. маломерни имоти на територията на всички землища в Община Ловеч за отдаване под наем  за срок от една година без публичен  търг или публично оповестен конкурс.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

8.Приемане на отчет  за дейността на Общински фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол /ОФПИСК/ в Община Ловеч през 2013 година.

Докл.: Ирина Митева – председател на ОФПИСК

9.Доклад относно одобряване на подробен устройствен план: план –схема с парцеларен  план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 43952.513.156 в местността „Акбаир”, землище на гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

10.Актуализиране схемата  за разполагане не преместваеми съоръжения и обекти /павилиони/ по реда на чл.5 от ЗУТ на територията на гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

11.Приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот-публична общинска собственост във връзка с постъпили инвестиционни намерения за създаване и отглеждане на трайни насаждения.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

12.Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 80039.117.89 по кадастралната карта  на с.Чавдарци, Община Ловеч с площ от 1800 кв.м., актуван с АЧОС № 3974/23.10.2013г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

13.Продажба на имоти частна общинска собственост 8 броя сгради  за енергопроизводство /трафопост/ и един поземлен имот с идентификатор 00299.381.1457 и площ от 73 кв.м. по КК на с.Александрово на  „ЧЕЗ България” ЕАД, без публичен търг.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14.Продажба на имоти частна общинска собственост представляващи:  незастроен имот 428, за който е отреден УПИ ІV с площ от 1057 кв.м., актуван с АЧОС № 51219/12.01.1999 г. и незастроен имот 429, за който е отреден УПИ V с площ от 997 кв.м, актуван с АЧОС № 51220/12.01.1999г. от кв.46 по ПУП на с.Хлевене, Община Ловеч,  отредени за жилищни нужди чрез провеждане на публични търгове.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15.Отдаване под аренда на поземлени имоти–общинска собственост за създаване на трайни насаждения в землището на с.Смочан, Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16.Отдаване под наем  без публичен търг или публично оповестен  конкурс на недвижим имот-частна общинска собственост-помещение с площ от 30 кв.м. находящо се на  първи етаж- южно  крило, със самостоятелен вход от юг в сградата на Младежки дом –старо крило, с идентификатор 43952.515.14.1, попадаща в поземлен имот с идентификатор 43952.515.14 по КК на гр.Ловеч, кв.”Вароша” за спортен клуб.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

17.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  кадастралната карта на  гр.Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Ванко Гетов Тодоров и наследниците на Коста Тонков Карагьозов в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

18.Изменение на т.3  от решение № 571/30.01.2014 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет

19.Молба от Галя Даринова Йорданова за отпускане на финансова помощ необходима за лечение на  седем месечния и син Невин Галев Йорданов.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 

ТИХОЛ  ТИХОЛОВ:
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: