Ное. 27 2013

Проекто-дневен ред на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1588пъти

obs3105131На  основание  чл. 25, т.1 от  Закона  за местното самоуправление и   местната администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на    Общински    съвет  –  Ловеч,   на    28  НОЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/  2013 год.  от 13,00 ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

       1.Питане  от г-н Данчо Заверджиев – гражданин, на основание чл.124, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година относно: „Колко общински съветници са присъствали на проведеното в гр.Луковит на 03.11.2013 год.  изнесено заседание на съвета по плана за неформално заседание на Общински съвет и общо колко лева са направените разходи от бюджета на Община Ловеч за 2013 год. за проведеното в гр.Луковит на 03.11.2013 год.  изнесено заседание на съвета по плана за неформално заседание на Общински съвет?

2.Питане  от г-н Георги Митев– общински съветник, на основание чл.112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година, относно  изпълнение на т.2 от решение № 443/25.07.2013 г. на Общински съвет-Ловеч?

       3.Доклад за дейността и проблемите на кметство с.Малиново.

Докл.: Петър Матеев-кмет на с.Малиново

       4. Доклад за дейността и проблемите на с.Изворче.

Докл.: Красимир Ганков – кметски наместник

        5.Отчет за дейността  на квартален съвет на кв.”Здравец” за периода 01.01.2013 – 01.11.2013 година.

Докл.:Ивелина Каменова –председател на кварталния съвет

        6.Приемане на Календар на спортно-туристическите дейности на Община Ловеч за 2014 година.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

         7.Приемане на Календар на културните събития на Община Ловеч за 2014 година.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

         8.Приемане на Програма за младежки дейности в Община Ловеч за периода 2014-2020 година и План за изпълнение на Програмата за 2014 година.

              Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        9.Избор на  дипломиран  експерт-счетоводител  на  „ЕКО- Ловеч „ ЕАД   за 2014 година.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

  10.Предложение за изменение и допълнение на Устава на „ЕКО” ЕАД.

Докл.: Антоанела Дончева – изпълнителен директор

   11.Избор на  дипломиран експерт-счетоводител    на „Общински пазари-Ловеч”   ЕАД   за 2014 година.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

       12.Приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността  на Наблюдателната комиссия при Общински съвет-Ловеч през 2014 година.

Докл.: Николай Недялков –председател на НК

       13.Удължаване  на  срока   за  предявяване   за   плащане  на  Запис  на заповед    по    проект    ВG16РО001/1.1-12/2011/048  „Осигуряване    на ефективна   социална   инфраструктура,   предлагаща   услуги   за   деца в риск   в   Община   Ловеч”,  финансиран    по    Оперативна    програма „Регионално развитие 2007-2013 година /ОПРР2007-2013/

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      14.Поемане на дълг за финансиране на разходи на Община  Ловеч по проект  ВG161РО001/1.1-09/2010/030 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователна  инфраструктура в Община Ловеч” финансиран  от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

     Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      15. Поемане на дълг за финансиране на разходи на Община Ловеч по проект DIR -51011116-12-46”Подобряване на водоснабдителната и канализационна система на гр.Ловеч”, финансиран от Оперативна програма”Околна среда 2007-2013”.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     16.Продажба на имот  частна общинска собственост чрез провеждане  на публичен търг, представляващ селскостопанска сграда  с идентификатор 00299.90.6.1 с площ от  1517 кв.м., актувана с АЧОС № 53269/23.12.2011г. застроена в поземлен имот  с  идентификатор 00299.90.6-държавна собственост  по кадастралната карта на с.Александрово, Община Ловеч.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      17.Продажба на имот  частна общинска собственост чрез провеждане  на публичен търг, представляващ селскостопанска сграда  с идентификатор 00299.90.9.1 с площ от  1519 кв.м., актувана с АЧОС № 53270/23.12.2011г. застроена в поземлен имот  с  идентификатор 00299.90.9-държавна собственост  по кадастралната карта на с.Александрово, Община Ловеч

              Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       18.Отдаване под наем на общински терен за разполагане на преместваеми обекти-павилиони, попадащи в имоти-публична общинска собственост, съгласно схемата за разполагане на преместваеми съоръжени  и   обекти/павилиони/ на територията на гр.Ловеч, одобрена от Главен архитект на Община Ловеч.

                 Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     19.Учредяване на  безвъзмездно право на ползване на „СДРУЖЕНИЕ ЗОНА Ловеч”, гр.Ловеч върху  част от имот  частна общинска собственост представляващ част от сграда-административно помещение  с площ от  37 кв.м. в сграда с идентификатор 43952.503.80.15, по КК на гр.Ловеч, за срок от един месец от обявяване продажбата на имота, но не по-дълъг от 10 години.

               Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      20.Приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот-публична общинска собственост във връзка с образувано ново речно корито с динамично наносно поле в имот № 34093.119.1 по кадастралната карта на землище с.Йоглав, Община Ловеч в следствие продължителни валежи и високо пълноводие на р.Осъм.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      21.Процедура по допускане изработване  проект  на Подробен устройствен план /ПУП/ за бетонов комплектен трансформаторен  пост  /БКТП/, кабел  20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб /СРС/ до БКТП в кв.33, УПИ І и кабели НН, с.Стефаново, Община Ловеч, който включва парцеларен план /ПП/ извън границите на урбанизираната територия и план-схема в с.Стефаново, Община Ловеч.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      22.Предложение по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти № 43952.537.369 и № 43952.537.370 по плана на новобразуваните имоти в местност „Синан тепе”,гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      23.Промяна начина на трайно ползване на пасище-публична общинска собственост по кадастралната карта на с.Лисец, Община Ловеч за други земеделски нужди.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     24.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Ловеч за 2014 година.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      25.Даване  съгласие за подписване на договор за съвместна дейност между Община Ловеч и Камарата на архитектите в България-Регионална колегия Ловеч и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране –Регионална колегия Ловеч.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      26.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  картата на възстановената собственост на землището на с.Хлевене, Община Ловеч,  за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Хинко Георгиев Чернев   в  изпълнение на § 27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        27.Молба от Кръстан Александров Джамбазов за опрощаване на  задължение.

         Докл.:Ирина Митева –председател на ПК по БФ

        28.Молба от Гинка Роскова Маладжикова  за опрощаване на задължение.

         Докл.:Ирина Митева –председател на ПК по БФ

        29.Молба от Милка Георгиева Зъмкова от гр.Ловеч за отпускане на еднократна финансова помощ.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        30.Съгласуване на актуализация на годишния план за дейността на звеното за „Вътрешен одит” в Община Ловеч за 2013 година с Общински съвет-Ловеч.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        31.Предложение  относно промени в състава на постоянните  комисии.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

        32.Предложение  за разрешаване на  спор  по смисъла на чл.29, изр.3 от ЗМСМА и чл.95, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година

Докл.: Ирина Митева – общински съветник

 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ  (П)
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев чрез Фейсбук каза:

  Вчера следобед получих писмен отговор на питането си включено в дневния ред на заседанието, които гласи следното:

  „Уважаеми г-н Заверджиев,
  С вх.№ ОС-833/08.11.2013 г.сте отправили питане по реда на чл.124,ап.1от 4 Правилника за организацията и дейността на ОС-Ловеч,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 – 2015 г.
  На първия въпрос – ’’Колко общински съветници са присъствали в проведеното в гр.Луковит на 03.11.2013 г.изнесено заседание на Съвета,съгласнo плана за неформалното заседание,отговарям следното:

  Националното сдружение на общините в Република България/НСОРБ/винаги е поощрявало провеждането на срещи за обмяна на опит между местните власти. Показателни в това отношение са и ежегодните срещи на местните власти от цялата страна, организирани от НСОРБ и финансирани с бюджетни средства. Поредната IX годишна среща на местните власти беше проведена от 13 до 15 октомври т.г. в КК „Албена”.
  Според плана заседанието за обмяна на опит в Луковит бе предвидено да протече с участието на съветници и администрация от Община Луковит и съветници и администрация от Община Ловеч.
  Както обикновено се постъпва при организиране на такива срещи, предварително от 21 до 24 октомври 2013 г. звеното по чл.29а от ЗМСМА чрез , списък с имената на общинските съветници и подписи на тези съветници, които потвърждават участието си за изнесеното заседание на 03 и 04.11.2013 г.в гр.Луковит, установи подписали се желаещи общо 27 съветници.На 25 октомври заявих за настаняване в хотела общо 27 съветници и 4 човека от администрацията в Община Ловеч.
  В сряда(30.10) и до неделя(03.11)започнаха обаждания по телефона от някои от потвърдилите с подписа си участие в заседанието съветници от групите СДС и ГЕРБ, че няма да могат да участват поради внезапни заболявания,внезапно възникнала заетост,и т.н.и се стигна до там,че в неделя 03.11 в 11:30 ч.ми се обади съветник,че не може да дойде защото внезапно на строеж,който ръководи, възникнала необходимост от повдигане на панели. Но в дните след 25 октомври вече нямаше възможност за корекции на заявените бройки за настаняване без задължение за неустойка поради неизпълнена заявка.
  Така в Луковит пристигнаха 18 съветници от Ловеч.
  Поради уважителни причини не участваха двама съветници.Внезапно отказалите се 7 съветници са Иво Райнов,Ирина Митева,Калинка Мончева, Пламен Сеизински, Радослав Хитов, Стефан Стойчев и Ценка Пертова.Трима от тях въобще не бяха съобщили на никого,че няма да присъстват.
  Общият брой съветници , присъствали на заседанието, е 21 (трима с председателя на ОС-Луковит и 18 с председателя на ОС-Ловеч). а
  От администрациите в двете общини присъстваха общо 7 представители (3- ма от Луковит:секретаря на Общината,Кмета и главния експерт в Дирекция”Обща администрация”, подпомагащ дейността на ОС и 4-ма от Ловеч:Кмета,Зам.кмет и две служителки от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

  На втория въпрос – ’’Общо колко лева са направените разходи от бюджета на Община Ловеч за 2013 г.за проведеното в гр.Луковит на 03.11.2013 г.изнесено заседание на Съвета по плана за неформалното заседание на ОС Ловеч?,отговарям з следното:

  Разходите възлизат общо на сумата 2 730 лв. В тази сума са включени и неустойките за непокритата заявка за настаняване,поради внезапно наложилите се отсъствия на посочените съветници.
  Имате възможност в заседанието на 28.11.2013 г.да се изкажете по поставените от Вас въпроси в рамките на 5 минути,съгласно чл.124,ал.2 от цитирания по-горе правилник.

  С уважение:
  Тихол Тихолов
  Председател на ОС Ловеч“

 2. Данчо Заверджиев каза:

  З А П О В Е Д № РД-07-211 Ловеч, 27.11.2013 г.
  С решение № 312, обективирано в Протокол № 29 от 11.11.2013 г. Общински съвет – Луковит на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, е приел да се осигурят средства от бюджета на общината в размер на 20 000 лв. за нуждите на ФК „Ботев“ във връзка с участието на отбора в Суперлигата по волейбол.
  На основание чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и по повод осъществяваният контрол за законосъобразност по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах, че горецитираното решение е издадено в противоречие с процесуалните правила по следните съображения:
  От протокола и представените писмени материали е видно, че разгледаното предложение за решение е внесено в деня на провеждане на заседанието. В този смисъл е в абсолютно противоречие с чл. 70 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011 – 2015 г., предложението не е обсъдено поне в една постоянна комисия с писмено становище по проекта, нито има писмено становище на кмета на общината по него. Наличието на подобно задължение не е случайно, а е свързано с основните функции на постоянните комисии, а именно да проучват потребностите на населението в съответната област, да подготвят доклади след като извършват анализи за ефективността и приложимостта на действащи наредби, инструкции и решения.
  В настоящия случай решението е прието в нарушения на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, поради неспазването на изискуемата форма. Необходима и задължителна част от съдържанието на административния акт, съгласно закона са фактическите и правни основания за издаването му. Макар да е посочил, че мотивите за приемане се съдържат в предложението, то в него не се съдържа обоснована и анализирана информация за конкретните финансови нужди на волейболния отбор. Простата констатация за необходимите средства не може да се възприема безкритично от общинския съвет без да е изследван въпроса за реалната стойност на необходимите средства. В допълнение не може да се установи предприета ли е актуализация на бюджета и от кой параграф ще бъдат осигурени необходимите средства.
  Изискването за мотивировка представлява гаранция за законосъобразност на акта, което законът е установил за защитата на правата и интересите на гражданите и организациите. Неизлагането на мотиви към административния акт и нарушението на императивни процесуални правила са основание за отмяна на акта.
  Предвид изложените съображения и на основание чл. 32, ал. 2 от ЗА и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Европейската харта за местно самоуправление

  Н А Р Е Ж Д А М :
  ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 312/ 11.11.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА и ПОДОСОА.
  На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Луковит.

  МИЛКО НЕДЯЛКОВ /П/
  Областен управител на област Ловеч

 3. Данчо Заверджиев каза:

  Областен управител на област Ловеч със своя заповед от 27.11.2013 година е върнал за ново обсъждане решение на общински съвет Луковит. Същият този общински съвет, с който на 03.11.2013 г. в Луковит председател Тихолов с още 17 съветника са провели съвместно заседание за обмяна на опит и са похарчили 2 730 лв. общински пари. Ясно е какъв опит са обменяли двата съвета – лоши практики, които продължават да прилагат в работата си.

%d блогъра харесват това: