сеп. 10 2013

Проекто-дневен ред на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1207пъти

obs3105131На  основание  чл. 25, т.1 от  Закона  за местното самоуправление и   местната администрация,   свиквам    ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО   ЗАСЕДАНИЕ    на    Общински    съвет  –  Ловеч,   на    12 СЕПТЕМВРИ  /ЧЕТВЪРТЪК/  2013 год.  от  13,00 ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питане  от г-н Николай Недялков – общински съветник, на основание чл.112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година.

        2.Изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

         3.Приемане на Статут за ежегодна персонална награда ”Спортист на годината”.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

         4.Приемане на Статут за ежегодна персонална награда в областта на културата „Ловешки меч”.

       Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

         5. Приемане  на  промени  в  Статут  за  удостояване  с  ежегодна   персонална награда на изявени дейци в областта на образованието, науката и  дарителството  в хуманитарната сфера – Барелеф ”Св.Св. Кирил и Методий”.

      Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

         6.Приемане на Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

         7.Промяна  в  числеността  на БД ”Комунални  дейности”, звено”Сметосъбиране и сметоизвозване”.

       Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

         8.Предложение относно допускане кмета на Община Ловеч да договаря възнаграждение за правна защита срещу определената от УО на ОП”РР” корекция на верифицираните разходи по проект ”Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Ловеч” – ново обсъждане на върнатото за тази цел със заповед № РД-07-129/07.08.2013 г.на Областен управител – Ловеч решение № 433/25.07.2013 г.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

       9.Предложение относно удължаване срока за предявяване за заплащане на Запис на заповед по проект ВG161РО001/1.1-09/2010/030 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователна инфраструктура на Община Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”/ОПРР 2007-2013

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

       10.Предложение относно актуализация в разпределението на капиталовите разходи с източник целева субсидия и собствени бюджетни средства.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч.

       11.Приемане  на  решение  за  определяне  купувач  след  проведен публичен  търг  с  явно  наддаване  за  приватизация  на  общински нежилищен   имот – магазин   №1  на  І-ви ет. в  ЖБ  кв.37, гр.Ловеч, бул.”България” № 48,тяло „В”.

Докл.:Пенко Пенков- председател на комисията провела търга

       12.Приемане   на   решение  за  определяне   купувач  след  проведен публичен  търг  с  явно  наддаване  за  приватизация  на общински нежилищен имот – магазин № 2 на І-ви ет.в ЖБ кв.37 гр.Ловеч,бул.”България” № 48,тяло „В”.

Докл.: Георги Митев-председател на комиисята провела търга

        13.Процедура по допускане на проект за изменение  на подробен устройствен план за регулация и застрояване  за у.п.и.ІІ, ІІІ-331, ІV-302, V-301, VІ-304, VІІ-305, ІХ-260 и Х-329 от кв.9017 по плана на СИЗ, гр.Ловеч и разрешение  за промяна  на границите и предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени  в подробен устройствен план за публична общинска собственост-улична регулация от о.т. № 1147 до о.т.№ 1158.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        14.Предложение относно промени в  Съвета за управление на общински фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол към Общински съвет-Ловеч.  

         Докл.: Ирина Митева –председател на ПК по БФ

         15. Предложение относно избиране на представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България.   

         Докл.: Ирина Митева –председател на ПК по БФ

         16.Предложение относно  избиране на представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”.

         Докл.: Ирина Митева –председател на ПК по БФ

         17.Участие на Община Ловеч чрез Зоопарк-Ловеч в учредително събрание  за създаване на Сдружение с нестопанска цел  ”БАЗА”/Българска асоциация  на зоопарковете и аквариумите/.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ:
председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be/

Коментари

  1. Данчо Заверджиев каза:

    Две общински съветнички си говорят след почивката през август месец:
    – Аз бях на почивка в Бразилия!
    – Аз пък бях на околосветско пътешествие, но не ми хареса и догодина ще ходя другаде….

%d блогъра харесват това: