Дек. 13 2013

Проекто-дневен ред на ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1781пъти

obs3105131На  основание  чл. 25, т.1 от  Закона  за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО    ЗАСЕДАНИЕ    на    Общински    съвет  –  Ловеч,   на   19 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/  2013 год.  от  13,00 ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

        1.Питане  от г-н Данчо Заверджиев – гражданин, на основание чл.124, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година относно изпълнение на решение № 325/26.03.2013год.  за разработване  и обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за  съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч.

2.Ново обсъждане на решение №515/28.11.2013 г. съгласно заповед № РД-07-216/12.12.2013 год. на Областен управител на област Ловеч и заповед № 1478/06.12.2013 год. на Кмета на Община Ловеч.

           Докл.:Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

3.Доклад за дейността и проблемите на с. Смочан.

Докл.: Юлия Несторова-кметски наместник на с.Смочан

4.Доклад за дейността и проблемите на с.Сливек

Докл.:Сергей Кривошиев-кметски наместник на с.Сливек

5.Информация за дейността  на квартален съвет на ж.к.”Младост”.

Докл.: Борислав Стоянов-председател на кварталния съвет

6.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

7.Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

           8.Приемане на Програма за младежки дейности в Община Ловеч за периода 2014-2020г. и план за изпълнение на програмата за 2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

9.Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

10.Приемане на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 43952.551.60 по плана на новообразуваните  имоти на местност „Полето-лагера”, землище гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

11.Одобряване на план-схема за газификация от Газоразпределителна станция /ГРС/-Ловеч с газопроводно отклонение до поземлен имот  с идентификатор 43952.45.13, местност „Новоселското”, землище гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

12.Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, ученически стол в СОУ „Св.Климент Охридски”, гр.Ловеч.

Докл.: Председатели на постоянни комисии

13.Отдаване  под наем на земеделска земя  от общински поземлен фонд за устройване на пчелин на Игнат Недков Игнев  в землището на с.Радювене.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14.Отдаване  под наем на земеделска земя  от общински поземлен фонд за устройване на пчелин на Генади Здравков Станчев в землището на с.Радювене.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15.Приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна  начина на трайно ползване на поземлен имот-публична общинска собственост във връзка с образувано ново речно корито с динамично наносно  поле в имот №34093.119.1 по кадастралната карта на землище с.Йоглав, Община Ловеч вследствие продължителни валежи и високо пълноводие на р.Осъм.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16.Приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот-публична общинска собственост във връзка с постъпили инвестиционни намерения за създаване и отглеждане на трайни насаждения в землището на с.Стефаново.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

17.Вътрешни компенсирани промени в разпределението на средства с източник целева субсидия за капиталови разходи.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

18.Молба от Нели Стефчева Илиева за отпускане на финансова помощ, необходима за лечение на три годишната и дъщеря Светлозара Дилянова Илиева.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

19.Предложение от Пламен Василев-изпълнителен директор на „Балкан”АД- за освобождаване от такса  за битови отпадъци за 2014 година за неизползваем имот  с идентификатор 43952.502.1046.

Докл.: Председатели на постоянни комисии

20.Приемане план за работата на Общински съвет-Ловеч за първото шестмесечие на 2014 година.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ:
Председател на постоянната комисия

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%be/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  „т.2. Ново обсъждане на решение №515/28.11.2013 г. съгласно заповед № РД-07-216/12.12.2013 год. на Областен управител на област Ловеч и заповед № 1478/06.12.2013 год. на Кмета на Община Ловеч.
  Докл.:Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч“

  Преди гласуването на решение №515 от 28.11.2013 г. на ОбС Ловеч, Председателят на съвета г-н Тихолов обяви, че той имал КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, излезе от залата и не участва в приемането на акта.
  Сега г-н Тихолов НЯМА конфликт на интереси и предлага на ОбС проект за решение.

  „Интереса клати феса!“ или как за две седмици един доброволно обявен от Председател Тихолов конфликт на интереси изчезва и за един и същи казус – първо има след това няма конфликт на интереси.

  1. debelaka каза:

   „Я не то чтоб чокнутый какой,
   Но лучше – с чертом, чем с самим собой.“

 2. Данчо Заверджиев каза:

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

  З А П О В Е Д
  № РД-07-215 Ловеч, 12.12.2013 год.

  С решение № 488, обективирано в Протокол № 29 от 28.11.2013 г., Общински съвет Троян e приел изменение и допълнение на изр. второ на чл. 15, ал. 1 т. на „Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината и водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Троян“.
  Така взетото решение е незаконосъобразно и противоречи на императивните правила на специалните нормативни актове по следните съображения:
  Изменението на влязъл в сила нормативен акт, какъвто е в случая Наредбата се извършва съобразно правилата на глава трета от ЗНА.
  От Протокола е видно, че предложението е входирано на 18.11.2013 г. След служебна справка на интернет страницата на Общински съвет се установява, че проектът заедно с мотивите е публикуван на 19.11.2013 г. на интернет страницата на институцията, а заседанието на Общинския съвет е проведено на 28.11.2013 г. По този начин на заинтересованите лица не е предоставен най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, каквото е задължителното предписание на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Подзаконовият нормативен акт по дефиниция регламентира широк кръг обществени отношения, които са от съществено значение за гражданите в общината. Поради това задължителното предварително оповестяване на тези актове за определен период, имат за цел да осигурят възможност на гражданите и организациите да изразят своето становище по отделните предложения. С решението се засягат пряко и непосредствено конкретни права на жителите на община Троян от ул. „Добруджа“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Феликс Каниц“ от кръстовището с ул. „Ангел Кънчев“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“. Целта на закона изисква органа на местно самоуправление да предостави най-малко 14 дни на засегнатите граждани да се запознаят с предложените промени и да реагират. Това е гаранция за участието им във формирането и вземането на алтернативни решения, като избират кое от тях отговаря по-добре на интересите им. Основен приоритет в дейността на Общинския съвет трябва да е утвърждаването на правото на добро управление като обществена норма и принцип на работа. Ето защо е недопустимо подобно нарушение на императивни норми на закона. Изменението на „Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината и водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Троян“ е прието при съществено нарушение на административно- производствените правила, установени с чл. 26, ал. 2 от ЗНА и чл. 77 от АПК, което обуславя неговата цялостна незаконосъобразност.
  Предвид изложените съображения и на основание чл. 32, ал. 2 от ЗА, чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Европейската харта за местно самоуправление

  Н А Р Е Ж Д А М :
  ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ решение № 488, обективирано в Протокол № 29 от 28.11.2013 г. на Общински съвет Троян, с което e прието изменение на „Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината и водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Троян“ при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.
  На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет Троян.

  МИЛКО НЕДЯЛКОВ
  Областен управител на област Ловеч

%d блогъра харесват това: