Проекто-дневен ред на ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1905пъти

obs3105131На  основание  чл. 25, т.1 от  Закона  за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на   Общински    съвет  –  Ловеч,  на  30 ЯНУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/  2014 год.  от  13,00 ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1.Питане от г-н Тодор Петров –общински съветник, на основание чл. 112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година, относно изпълнение на решение №515/28.11.2013 год. на  Общински съвет-Ловеч.

2.Питане от г-жа Ирина Митева –общински съветник, на основание чл. 112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година, относно  степен на подготовка и изпълнение на Общински план за развитие 2014-2020 година.

3.Доклад за дейността и проблемите на с. Славяни.

Докл.:Петко Георгиев-кмет на с.Славяни

4.Отчет за дейността  на квартален съвет на ж.к.”Червен бряг”.

    Докл.: Веска Драганова-председател на кварталния съвет

5.Отчет за дейността на РУ ”Полиция”, гр.Ловеч през 2013 година.

 Докл.: Комисар Светослав Съев –Началник РУ”Полиция”

6.Отчет за дейността на  бюджетна дейност „СКОРС” –Община Ловеч  за периода 01.01.2013 до 31.12.2013 година.

  Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       7.Отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2013 година.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на Общински съвет -Ловеч

       8.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч към 15 декември 2013 година.

       Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

 

9.Предложение с вх.№-ОС-16/09.01.2014г. от Данчо Заверджиев на основание чл.49, ал.3 и чл.50 от ЗМСМА.

   Докл.:председателя на ПК по ИПЕ

     10. Предложение относно актуализация на план-сметка за разходите през 2014 год., необходими за  предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществените площи в 34-те населени места в Община Ловеч  и гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     11.Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     12.Поемане на дългосрочен дълг за съфинансиране на разходи на Община Ловеч по проект ВG161РО001/1.1-09/2010/030 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община Ловеч”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

 Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     13.Поемане на дълг за финансиране на разходи на Община Ловеч по проект DIR51011116-12-46 „Подобрение  на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч” финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     14.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей-Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     15.Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет-Ловеч, неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година, във връзка с изм. и доп. на ЗМСМА, Д.В.бр.1 от 03.01.2014 год., в сила от 01.01.2014 година.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на Общински съвет-Ловеч

    16.Определяне размера на възнагражденията на общинските съветници, считано от 01.01.2014 година.

   Докл.: Тихол Тихолов – председател на Общински съвет-Ловеч

     17.Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     18.Съгласуване на годишния план за дейността на Звеното за „Вътрешен одит” в Община Ловеч за 2014 година.

    Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     19.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2014 година

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     20.Предложение относно учредяване  безвъзмездно право на ползване на  „Сдружение  заедно за Къкрина” върху имот частна общинска собственост представляващ: част от сграда „бивш здравен дом” помещение с площ от 13,25 кв.м. актуван с АЧОС № 53981/07.11.2013 год. находяща се в УПИ V, имот № 434 от кв.59 по ПУП на с.Къкрина, Община Ловеч за срок от 10 години.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

      21.Приемане на годишен доклад за изпълнение на концесионните договори за предоставяне на концесии върху водни обекти за 2012 година.

   Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

      22.Доклад  относно одобряване на подробен устройствен план:-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура-подземна кабелна мрежа за пренос на данни, телевизионен сигнал и интернет по ул.”Св.св.Кирил и Методий”, ул.”Генерал Скобелев”, ул.”Петър Иванчев”, ул.”Княз Имеретински” и ул.”д-р Съйко Съев” до жилищен блок на ул.”Батемберг” №2, гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

23.Доклад  относно одобряване на подробен устройствен план:-схема с парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 43952.513.15 в местност „Ак баир”, землище на гр.Ловеч

   Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

 24.Доклад относно одобряване на изменение на подробен устройствен план-план за регулация, обхващащ улица от о.т. №260 до о.т. №261 в участъка между квартали 71 и 72 по плана на с.Слатина, Община Ловеч и изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VІІІ487 от кв.72 по плана на с.Слатина, Община Ловеч.

 Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

25.Доклад относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 43952.74.17 по плана на новообразуваните имоти в местността „Полето”, землище на гр.Ловеч и парцеларни планове за линейни обекти на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение и електропровод.

      Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

26.Процедура по допускане изработване на проект за подробен устройствен план-план –схема и парцеларен план за водоснабдяване на поземлени имоти в местността „Липака, землище  на гр.Ловеч по заявление от кооперация „ЛИПАКА КООП”.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

27.Процедура по допускане изработване на проект за подробен устройствен план-план –схема и парцеларен план за водоснабдяване на поземлени имоти в местността „Липака”, землище  на гр.Ловеч по заявление от кооперация „АКВА ЛИПАКА 2013”.

    Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

28.Предложение  относно  процедура  по  допускане  изработване  на  подробен устройствен   план  – план  за   регулация  и  застрояване  /ПУП – ПРЗ/  за  поземлен имот   с   идентификатор  43952.523.306  по  плана  на  новообразуваните  имоти   вместността    „Бабаковец”,  гр.Ловеч  във  връзка  с  промяна   предназначението  на

земеделска   земя  за   неземеделски   нужди   и   учредяване   право  на   прокарване  за   електропровод   през   имот   общинска   собственост –  полски   път   с идентификатор 43952.523.440.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

       29.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  картата на възстановената собственост на землището на с.Къкрина, Община Ловеч,  за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Никола Матев Цонев   в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

       30.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  картата на възстановената собственост на землището на с.Казачево, Община Ловеч,  за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Петър Христов Цвятков в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     31.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  картата на възстановената собственост на землището на с.Хлевене, Община Ловеч,  за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Илия Ганчев Кънчев в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

    32.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  картата на възстановената собственост на землището на с.Хлевене, Община Ловеч,  за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Христо Цанов Хаджийски в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

      Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

      33.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  кадастралната карта на  гр.Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Хинко Георгиев Чернев в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

      34.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  кадастралната карта на  гр.Ловеч за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Крачун Костов Крачунов в  изпълнение на § 27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

   Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

       35.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  кадастралната карта на с.Соколово, Община Ловеч  за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Мария Георгиева Цолова в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

   Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

      36. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по  картата на възстановената собственост на землището на с.Прелом,  Община Ловеч,  за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на  Кольо Петров Тихов, Рада Петрова Христова, Васил Томанов Лалев, Тодор Станев Тодоров и Стоян и Нешко Михови  в  изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

    Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

      37.Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за устройване  на пчелини на Игнат Игнев

    Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     38.Отдаване  под  наем  на  земеделска  земя  от общински   поземлен  фонд  за устройване  на пчелини на Генади Здравков

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

     39.Молба от Милен Славчев Маринов от гр.Ловеч за отпускане на финансова помощ, необходима за лечение.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

 

ТИХОЛ  ТИХОЛОВ:
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82/

1 коментар

 1. Пореден скандал на заседание на общински съвет! По точка 10 от дневния ред на заседанието по предложението Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч относно актуализация на план-сметка за разходите през 2014 год., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществените площи в 34-те населени места в Община Ловеч и гр.Ловеч. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от ЗМСМА, чл.66 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, кмета предлага Общински съвет-Ловеч да вземе следното:
  РЕШЕНИЕ:
  1.Актуализира план-сметката за необходимите разходи за услугите по чл.66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и гр. Ловеч за 2014 год. в размер на 3 258 608 лева, съгласно Приложение Лг1.
  2.Актуализира Приложение № 1-3 от план сметката в размер на 1 155 129 лева, необходими за дейностите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
  „ЗА” приемане на решението по предложението на кмета гласуваха 15 общински съветници при задължителните в този случай 17 гласа „ЗА” съгласно чл. Чл. 27. ал.4 от ЗМСМА – Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
  Председател Тихолов в нарушение на ЗМСМА обяви, че за решението е необходимо обикновено мнозинство го обяви за прието.
  Скандалното в случая е, че всички общински съветници мълчаливо приеха незаконното обявяване от председател Тихолов, че решението е прието.
  Въпроса е: Ще си замълчи ли и Областен управител по едно решение на ОбС прието без задължителния по закон брой гласове? След седмица ще стане ясно дали г-н Милко Недялков ще върне решението за ново обсъждане или ….

%d блогъра харесват това: