Проекто-дневен ред на ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 19 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/ 2017 година от 10,00 ч

Прочетено1209пъти

ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински съвет – Ловеч, на 19 ДЕКЕМВРИ  /ВТОРНИК/ 2017 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч при следния 

п р о е к т о–д н е в е н   р е д: 

 1. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-жа Цветослава Банева – общински съветник относно наличността във фонд „Резервен“ към 30.11.2017 година.
 2. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-жа Валентина Янкова – общински съветник относно готовността на Община Ловеч за посрещане на зимния сезон.
 3. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Страцимир Петков – общински съветник относно работата на Общинската комисия по безопасност на движението при Община Ловеч.
 4. Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Календар на културните събития на Община Ловеч за 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч през 2018 година и Календар за туристическите дейности в Община Ловеч през 2018 година .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на извършените дейности по Календара на спортните дейности и Календара за туристическите дейности на Община Ловеч за 2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на План за 2018 г. по изпълнение на Програмата за младежките дейности в Община Ловеч 2014-2020- за 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Годишен отчет на Общински съвет по наркотични вещества-Ловеч.

Докл.:Венцислав Христов – председател на Общински съвет по наркотични вещества

 1. Финансиране на Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи в риск.

Докл.:Венцислав Христов – председател на Общински съвет по наркотични вещества

 1. Приемане „План за противодействие на тероризма в Община Ловеч“.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии-собственост на Община Ловеч през 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Одобряване на план-сметка за разходите през 2018 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Изменение на решение № 489/01.08.2017 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 67948.500.89 по КККР на с. Соколово, Община Ловеч с площ от 564 кв.м, актуван с АЧОС № 54982/06.11.2017 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне пазарната цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.508.9636 по КККР на гр. Ловеч, актуван с АЧОС №55004/06.12.2017 г. на собствениците на законно построените върху имота сгради.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост – 1 кв.м. за поставяне на 1 брой кафе – машина в ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по разрешение за изработване на подробен устройствен план на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на оптична кабелна връзка на базова станция № 3616, находяща се в землището на с. Славяни, Община Ловеч.

         Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за ПИ 72254.500.206 по КК на с. Тепава, Община Ловеч-площад между улици с о.т.69, о.т. 78 и о.т.83, съгласно регулационния план на с. Тепава, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

          Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 35198.250.1 и 35198.250.279 по КК на с. Казачево, Община Ловеч, у.п.и. Х, кв.2 по плана на с. Казачево, Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Уреждане на регулационните отношения между Община Ловеч и Цветослав Детелинов Ковачев чрез продажба на общински поземлен имот с идентификатор 67324.250.531 и 67324.250.532 по КККР на с. Сливек с обща площ от 33 кв.м., придаваема част по регулация към УПИ Х|V-321 от кв.19 по ПУП-ПРЗ на  с. Сливек.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост – язовир „Качица“, находящ се в землището на с. Българене, Община Ловеч и язовир „Ваганска бара“, находящ се в землището на с. Дойренци, Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 43952.511.64 по КККР на гр. Ловеч за пристрояване на 19 кв.м. към съществуващ „търговски обект“, представляващ сграда с идентификатор 43952.511.64.57.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Разваляне на договор за приватизация на обект „Сграда незавършено строителство, актуван с АОС № 51904/14.05.2003 г., предназначена „За исторически музей и картинна галерия“ гр. Ловеч.

Докл.: Иван Минков –председател на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол

 1. Отпускане на финансови средства – награда на медицинския персонал на МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов“ за предстоящите коледни празници.

Докл.:Цветослава Банева – общински съветник

 1. Определяне на представител от Община Ловеч за включване в комисия за изработване на Областна здравна карта.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане план за работата на Общински съвет – Ловеч за първото шестмесечие на 2018 година.

      Докл.: Петър Цолов – председател  на Общински съвет- Ловеч

 1. Осигуряване на еднократна финансова помощ.

       Докл.: Петър Цолов – председател  на Общински съвет-Ловеч

 1. Ново обсъждане на решение № 593/30.10.2017 г. на Общински съвет-Ловеч за изменение решение  № 421/23.05.2017 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато от кмета на Община Ловеч с писмо с вх.ОС-785/3/13.12.2017 година.     

         Докл.: Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Цолов Николов като председател на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Страцимир Петков – общински съветник

  

С уважение,

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82-2/

%d блогъра харесват това: