окт. 22 2012

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД на СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1016пъти

ПОКАНА
На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам  СЕДЕМНАДЕСЕТОТО    ЗАСЕДАНИЕ   на  Общински   съвет  –  Ловеч, на 23 ОКТОМВРИ /вторник/ 2012 година от 10,00 ч.в заседателната зала на Община Ловеч при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:
1.Питане от г-жа Валентина Янкова – общински съветник  на основание чл.112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година относно  продължителния ремонт на  пътя Ловеч-Априлци през с.Казачево.
2.Ново обсъждане на решение № 200/25.09.2012г. върнато от Областен управител със заповед № РД-07-174/09.10.2012г.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
3.Ново обсъждане на решение № 203/25.09.2012г. върнато от Областен управител със заповед № РД-07-174/09.10.2012г.
       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
       3.1. Актуализация на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Ловеч за 2012 година.
       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
       3.2. Предложение относно решение №203/25.09.2012 г.
       Докл.: Валентина Янкова и Радослав Хитов-общински съветници
4.Ново обсъждане на решение № 207/25.09.2012г. върнато от Областен управител със заповед № РД-07-175/09.10.2012г.
Докл.:Корнелия Маринова-председател на
Общински съвет-Ловеч
5.Ново обсъждане на решение № 208/25.09.2012г. върнато от Областен управител със заповед № РД-07-175/09.10.2012г.
Докл.: Корнелия Маринова –председател на
 Общински съвет-Ловеч
6.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  територията на Община Ловеч.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
7.Изменение и допълнение на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на  територията на Община Ловеч
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
8.Изменение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч и актуализиране на общата схема за разполагане на преместваеми  обекти на територията на Община Ловеч.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
9.Предложение  за  организиране на  обществено обсъждане  на проект  на Наредба за предоставяне на прилежаща площ-частна общинска собственост на Община Ловеч, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване на поддържане и използване от съответната етажна собственост.
Докл.:Председатели на постоянни комисии по правно-нормативни въпроси  и по общинска собственостт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
10.Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи от Общински поземлен фонд на Община Ловеч за неземеделски нужди
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
11.Отчет за изпълнение  на Програма за намаляване нивата на замърсителите  и достигане  на установените норми за КАВ по показателя фини прахови частици под 10 /ФПЧ 10/ на  територията на гр.Ловеч.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
12.Отчет  за дейността на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за първото шестмесечие на  2012 година.
Докл.: Васил Въчев- изпълнителен директор
13.Определяне на регистриран одитор за 2012 година на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД.
Докл.:В.Въчев-изпълнителен директор
14.Отчет  за дейността на Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД- Ловеч за първото шестмесечие на  2012 година
 Докл.: Антоанела Дончева – изпълнителен директор
15.Определяне на регистриран    одитор за 2012 г. на „ЕКО „ЕАД-Ловеч.
Докл.: Антоанела Дончева – изпълнителен директор
16.Информация за икономическите резултати  и финансовото състояние на „ЕКО”-Ловеч АД за 2011 година.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
17.Информация за икономическите резултати и финансовото състояние  на търговските дружества  за 2011 г., в които Община Ловеч  притежава миноритарен дял от капитала.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
18.Приемане на доклад за извършените проверки и анализи на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на селата по договора за обществена поръчка.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
19.Анализ на възможностите за нова методика  за определяне размера на такса „битови отпадъци”.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
20.Определяне на границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване  за Община Ловеч през 2013 година.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
21.Определяне  на териториално обособени райони за кварталите в град Ловеч, съгласно чл.2,  ал.2 и чл.4а от Наредбата за кварталните съвети.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
22.Анализ на сключените приватизационни сделки и финансовото състояние на Общински фонд за приватизация и инвестиции  в Община Ловеч за периода от 2005 до 31.12.2011 година.
Докл.: Ирина Митева –председател на СУОФПИСК
23.Участие на Община Ловеч с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ БG 161 РО001/5-022012: В подкрепа за следващия програмен период” в рамките на  Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” на  оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
24.Съгласие за безвъзмездно право на прокарване на оптично кабелно захранване МАН 100 Мbps на фирма „Литекс Комерс” АД, местност „Корудере” с.Баховица.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
25.Съгласие за приемане в собственост на Община Ловеч на недвижим имот, частна държавна собственост, ”бивше поделение № 42820-ловешки гарнизон” с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната на страната.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
26.Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост: пощенски салон и склад с вход от север, попадащи в самостоятелен обект с идентификатор  43952.509.8501.1.2. в едноетажна, масивна административна сграда с  идентификатор 43952.509.8501.1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 43952.509.8501 по кадастралната карта на гр.Ловеч, находящ се в гр.Ловеч, ж.к.Гозница, за пощенски услуги.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
27.Изработване на Горскостопански план за горските територии-общинска собственост на територията на СЗДП-ТП-ДГС-гр.Ловеч.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
28.Учредяване право  на ползване върху земеделска земя от Общински поземлен фонд за устройване на пчелин.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
29.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на землище с.Къкрина, Община Ловеч за установяване на граници на имот с признато право на  възстановяване на собственост на наследниците на Никола Иванов Дончев, в изпълнение на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДЗСПЗЗ/
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
30.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Стефаново, Община Ловеч за установяване  границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Димитър Павлев Павлевски в изпълнение на §27, ал.2 т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
31.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на землище с.Хлевене, Община Ловеч за установяване на граници на имот с признато право на  възстановяване на собственост на наследниците на Ангел Атанасов Ангелов, в изпълнение на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДЗСПЗЗ/.
Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: