апр. 28 2015

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД на ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч,

Прочетено1414пъти

obshtinalovech2602151На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч, на 30 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2015 год. от 13,00ч. в заседателната зала   на Община   Ловеч при следния ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.Питане на основание чл.112, ал.1,от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, от г-жа от Ирина Митева – общински съветник относно информация за предоставени общински пасища, мери и земи от общински поземлен фонд /ОПФ/ в Община Ловеч за стопанската 2014-2015 година.

2.Питане на основание чл.112, ал.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, от г-жа от Ирина Митева – общински съветник относно информация за изпълнение на ремонтните дейности по населени места и квартали по години за периода 2013, 2014 и 2015 година.

3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

4.Приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Докл.:Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

  1. Удължаване срока за предявяване на плащане на запис на заповед по проект ВG 161РО001/3.1-03/2010/032 „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” /ОПРР 2007-2013/                           Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч
  2. Информация относно икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД за 2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

7.Назначаване на регистириран одитор за финансовата 2015 година при «ЕКО» ЕАД.

Докл.:Антоанела Дончева – Изпълнителен директор

8.Информация относно икономическите резулатти и финансовото състояние на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за 2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

9.Назначаване на регистириран одитор за финансовата 2015 година при «Общински пазари-Ловеч» ЕАД

Докл.: Васил Въчев-Изпълнителен директор

10.Освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД и определяне мандата на новоизбран член.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

11.Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

12.Отчет за изпълнение на   дейностите за 2014 год, заложени в Програма за закрила и развитие на културните институти.

Докл.:Радослав Хитов – председател на ПК по ОКМД

13.Предоставяне на информация за изпълнение на общинските програми по чл.9 и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14.Приемане на отчет на План за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15.Приемане на План за   развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2016 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16.Проект на Правилник за функциониране на Общински проектен фонд.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

17.Промяна на решение №427/25.07.2013 г. на Общински съвет за приемане на „План – схема за комуникационно- транспортна мрежа, придружена от генерален план за организация на движението /ГПОД/ на гр.Ловеч, като неразделна част от подробен устройствен план на гр.Ловеч

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

18.Предоставяне под наем на поземлени имоти-публична общинска собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”/полски пътища/, попадащи в масивите за ползване на техните ползватели /.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

19.Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 43952.504.526 с площ от 1489 кв.м. в едно с построените в него две сгради с идентификатор 43952.504.526.1 и 43952.504.526.2 по КК на гр.Ловеч, за търговски обект-комплекс, актуван с АЧОС № 54250/28.05.2014 г. и акт за поправка на АЧОС №54311/15.04.2015г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

20.Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и „Месокомбинат-Ловеч”АД чрез продажба на дела на общината съставляващ 1101/66949 идеални части от незастроен поземлен имот с проектен иден идентификатор 43952.502.1053 по КК на гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 54310/01.04.2015г.

       Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

21.Отдаване под наем на общински водни обекти при средногодишна водна площ.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

22.Определяне на наемни цени на общинските ливади, мери и пасища при отдаването им под наем.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

23.Осигуряване на финансови средства за неотложен ремонт на покрива на ОУ ”Хр.Никифоров”, гр.Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

24.Мотивирано предложение за отпускане на финансова помощ за лечение.

     Докл.:Мая Василева –председател на комисията за

разглеждане на заявления за отпускане на

еднократна помощ

25.Молба от Ивайло Евгениев Аврамов относно намаляване на такса «удължено работно време».

Докл.: Валерия Генова –председател на ПК по ПВН

26.Предложение относно упълномощаване представителя на Община Ловеч в Общото събрание на акционерите на „НОЯ” АД –Ловеч за гласуване по всички точки от обявения дневен ред на заседанието, насрочено за 04.06.2015 година.

Докл.Тихол Тихолов-председател на

Общински съвет-Ловеч

В началото на заседанието, клетва ще положи г-н Радомир Христофоров Найденов-новоизбран общински съветник.
 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ: (п)

Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: