Проекто-дневен ред на петдесет и третото заседание на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1414пъти

obs100613BНа основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и   местната администрация, свиквам петдесет и третото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 26 февруари 2015 г. (четвъртък) от 13,00 часа  в заседателната зала на Община Ловеч при следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

        1.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция”-Ловеч през 2014 година.

Докл.Светослав Съев-началник на РУ „Полиция”

2.Информация за финансовото състояние на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” АД от 2009 до 2015 година.

Докл: Д-р Донка Минкова – прокурист

 1. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за третата година от мандат 2011-2015 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Съгласуване на Стратегическия план за периода 2015-2017 год. и Годишния План за дейността на Звеното за „Вътрешен одит” в Община Ловеч за 2015 г. с Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Поемане на дълг за финансиране на разходи на Община Ловеч по проект BG 161РО001/1.4-09/2012/036 „Зелена достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

7.Поемане на дълг за финансиране на разходи на Община Ловеч по проект BG 161РО001/3.1-03/2010/032 „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

8.Удължаване срока за предявяване за заплащане на запис на заповед по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 година” договор ВG161РО001/5-02/2012/031 в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013-Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Доклад относно одобряване на подробен устройствен план план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура-подземни кабели 20 kv от съществуващ ТП №4 до БКТП в кв. 33, упи І и кабели НН от БКТП до нови стълбове НН в с.Стефаново, Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Доклад относно приемане на решение за купувач, след проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на имот:Самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.910.21.31 представляващ Магазин №3 на първи нежилищен етаж в девет етажен жилищен блок–кв.37 в гр.Ловеч, бул.”България” №48, тяло „В”

Докл.:Ирина Митева – председател на КПСК

 1. Даване на съгласие за приемане в собственост от Община Ловеч на недвижим имот с идентификатор 43952.506.8336 публична държавна собственост „бивше поделение № 42820-Ловешки гарнизон” с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната на страната.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43952.511.54 по кадастралната карта на гр.Ловеч за изграждане на 19 броя гаражи, всеки един с площ от 18,43 кв.м., находящи се в група А на УПИ І от кв.9 по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, чрез провеждане на публични търгове.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на с.Хлевене, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Илия Христов Лазаров в изпълнение на §27, ал.2, т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. /допълнителни материали при председателя/.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по картата на възстановената собственост на с.Казачево, Община Ловеч след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Балин Добрев Балинов в изпълнение на §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. /допълнителни материали при председателя/.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Информация за дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет през 2014 година.

Докл.: Николай Недялков-председател на Наблюдателна комисия

 1. Предложения за попълване състава на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД.

Докл.:Георги Митев и Фатме Моллова –общински съветници

17.Предложение относно избиране на заместник-председател на Общински съвет-Ловеч

Докл.:Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ:
Председател на Общински съвет-Ловеч

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: