Проекто-дневен ред на петдесет и петото заседание на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1908пъти

obshtinalovech2602151На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам петдесет и петото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 26 март/четвъртък/ 2015 г. от 13,00 часа в заседателната зала   на Община   Ловеч при следния ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.Удостояване на Негово Високопреосвещенство Ловчански Митрополит Гавриил със званието „Почетен гражданин на гр.Ловеч.”

Докл.:  Общински съветници от Общински съвет –Ловеч

 1. Разпореждане или управление на общински недвижим имот „Бивша стоматологична поликлиника” гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 г. за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Отчет за работата по проекти, финансирани от фондовете на ЕС чрез Оперативни програми.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2015 год. като включва в Приложение 16 още 3598 бр. маломерни имоти с НТП: ниви на територията на всички землища в Община Ловеч за отдаване под наем за срок от една година без публичен търг или публично оповестен конкурс.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за закрила на детето през 2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Програма за закрила на детето през 2015 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Изменение на решение № 571/29.07.2010 год. за продажба на 2 броя имоти частна общинска собственост съставляващи: незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.654 по КК на с.Горан, актуван с АЧОС № 52985/ 31.03.2010 г. и незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.655 по КК на с.Горан актуван с АЧОС № 52984/31.03.2010 г. като се замени „публично оповестени конкурси” с „публични търгове”.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Изменение на общинската транспортна схема по междуселищна автобусна линия Ловеч-Хлевене.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин в землището на гр.Ловеч, Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под аренда на поземлени имоти-общинска собственост по кадастралната карта на с.Скобелево, Община Ловеч, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – сливи.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под аренда на поземлени имоти-общинска собственост по кадастралната карта на с.Славяни, Община Ловеч, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – сливи и праскови.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на общинските ливади, мери и пасища за ползване за стопанската 2014-2015 година и определяне на правила за ползването им.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 00299.66.19 овощна градина от 9002 кв.м. в местността „Тритменя” по кадастралната карта на с.Александрово, Община Ловеч, актуван с АЧОС №53646/04.04.2013 г. и АЧОС № 54216/26.05.2014 г. за поправка на АЧОС №53646/04.04.2013г. за срок от 20 /двадесет/години.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Определяне броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение, съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Утвърждаване извършените разходи през 2014 г. и план-сметка за стопанските разходи през 2015 г. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, на основание §17 от ПЗР на Правилника за прилагане на закона.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Представяне в Общински съвет-Ловеч на годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 1. Предложение относно упълномощаване представителя на Община Ловеч в Общото събрание на акционерите на „В и К” АД –Ловеч за гласуване по всички точки от обявения дневен ред на заседанието, насрочено за 03.04.2015 година.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: