апр. 27 2016

Проекто-дневен ред на ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1311пъти

obs3105131На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 28 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2016 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния

П Р О Е К Т О – Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Питане на основание чл. 105, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Страцимир Петков – общински съветник, относно предоставяне на щатни разписания.
 2. Питане на основание чл. 105, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Минчо Казанджиев – общински съветник, относно предприети действия от Община Ловеч за възстановяване на средства по решение № 13764 от 16.12.2015 г. на ВАС и по уведомление за налагане на финансова корекция от УО по ОПОС.
 3. Питане на основание чл. 105, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-ца Цветослава Димитрова – общински съветник относно извършени процедури по почистване на казармения терен.
 4. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч 

 1. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч за 2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч 

 1. Определяне на регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител за финансовата 2016 година на „ЕКО” ЕАД.

Докл.:Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „Общински пазари – Ловеч” ЕАД за 2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч 

 1. Определяне на регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител за финансовата 2016 година на „Общински пазари – Ловеч” ЕАД

Докл.:Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Подписване на меморандум за сътрудничество между Община Ловеч и „Национална компания индустриални зони” ЕАД .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция, обновяване, оборудване, и рехабилитация на сгради и дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч” по процедура BG16RFOР001-1.020 –Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Ловеч приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч 

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч 

 1. Приемане на отчет за дейността на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч през 2015 година.

Докл.: Иван Минков –председател на КПСПК

 1. Приемане на годишен доклад за изпълнение на концесионните договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2013 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Доклад относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план схема за подземна канална мрежа за полагане на оптичен кабел и прилежащите към нея съоръжения в района на бул.”Велико Търново” и кв.5 по плана на гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Доклад относно одобряване на проект за изменение на общ устройствен план за част от кв.314 по плана на гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по допускане изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ловеч .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 16883.138.139 по плана на местност „Кичура”, землище с. Г.Павликене, Община Ловеч .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот частна общинска собственост представляващ стая № 2 с площ от 13 кв.м. и стая № 3 с площ от 13 кв.м. находящи се на първи етаж в сградата на Младежки дом-старо крило /централно западно крило/ с идентификатор 43952.515.14.1 по КК на гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 53133/11.01.2011год в едно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС на Ловчанско читалище ”Наука -1870 г.”

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и ЕТ ”МКМ-Михаил Масарлов” чрез продажба дела на общината, представляващ 363/5535 идеални части от поземлен имот с идентификатор 43952.511.194 по КК на гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 54496/28.03.2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Ваня Иванова Иванова – Кривошиева и Сергей Стефанов Кривошиев, чрез продажба дела на общината, представляващ 113/822 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.528 по КК на с.Сливек, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 54497/28.03.2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне пазарната цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 00299.381.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, Община Ловеч, актуван с АЧОС №54495/23.03.2016 г. на собственика на законно построените върху имота сгради.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне пазарната цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 00299.381.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, Община Ловеч, актуван с АЧОС №54494/23.03.2016 г. на собственика на законно построените върху имота сгради.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Възлагане функциите по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на постоянната комисия на Общински съвет-Ловеч по икономическа политика, туризъм и приватизация.

Докл.:Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на община Ловеч за участие в Общото събрание на МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов” АД, гр.Ловеч, насрочено за 12.05.2016 година.

Докл.:Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч 

 1. Приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч 

 1. Ново обсъждане на решение № 106 от 31.03.2016 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато със заповед № РД-07-74 от 15.04.2016 г. на Областен управител на Област Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Ново обсъждане на решение № 115 от 31.03.2016 год. на Общински съвет-Ловеч, върнато със заповед № РД-07-73 от 15.04.2016 год. на Областен управител на Област Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Поправка на явна фактическа грешка в т. 2 на решение № 85/25.02.2016 г. на Общински съвет-Ловеч съгласно писмо № АК-01-33/1/ от 29.03.2016 г. на Областен управител на Област Ловеч.

 ПЕТЪР ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7-2/

%d блогъра харесват това: