мар. 25 2016

Проекто-дневен ред на ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено4422пъти

obs2112151На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински   съвет – Ловеч, на 31 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2016 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питане на основание чл.105, във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Данчо Заверджиев относно управление на публичните финанси.
  2. Питане на основание чл.105, във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Минчо Казанджиев относно публикуване на отчети на бюджета на Община Ловеч.
  3. Питане на основание чл.105, във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Минчо Казанджиев относно график на обществените поръчки.

4.Отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2015 година.

Докл.: Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

5.Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2015 година и решенията, останали за наблюдение от предходни периоди.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

6.Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда на Община Ловеч за 2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

7.Приемане на годишен отчет за 2015 година за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

8.Приемане на отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

9.Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

10.Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020г. за периода 01.01.2015-31.12.2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

  1. Актуализация на бюджет 2016 на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

12.Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

13.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

14.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешка община

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

15.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

16.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

17.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските жилища на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

18.Определяне броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение, съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

19.Поемане на дълг във връзка с проект DIR-51011116-12-46 „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр.Ловеч”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

20.Приемане на годишен доклад за дейността на звеното за „Вътрешен одит” за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

21.Прекратяване на търговско дружество „Общински пазари-Ловеч” ЕАД и създаване на общинско предприятие „Общински пазари и паркинги.

Докл.: Данчо Заверджиев-общински съветник

22.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план–план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 43952.521.296 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бабаковец”, гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

23.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 20420.74.9. по КК на с.Деветаки, Община Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

24.Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от имот № 317001 в местност „Бучи”, землище на с. Горно Павликене, Община Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за обект „Разширяване на кариера за добив на подземни богатства-строителни материали/варовици/ от находище”Горно Павликене 88”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

25.Провеждане процедура по закона за обществените поръчки относно възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и от Областната транспортни схеми от квотата на Община Ловеч по обособени позиции.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

  1. Допълване на тарифата за определяне на базисните месечни цени за 1 кв.м за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

27.Отдаване под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти-витрини за сладолед, попадащи в имоти-публична общинска собственост съгласно схемата за разполагане на преместваеми обекти –витрини за продажба на сладолед, находящи се в ЦГЧ на гр.Ловеч, одобрена от главен архитект на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

28.Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост –помещение с площ от 15 кв.м., находящо се в кметство–самостоятелен обект с идентификатор 75112.46.295.1.1 на първи етаж в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 75112.46.295 по кадастралната карта на с.Умаревци, Община Ловеч за пощенски услуги.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

29.Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост –помещение с площ от 38 кв.м., находящо се в кметство –самостоятелен обект с идентификатор 69523.524.636.1.3. на трети етаж в триетажна масивна сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 69523.524.636 по кадастралната карта на с.Радювене, Община Ловеч за пощенски услуги.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

30.Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот частна общинска собственост представляващ стая № 4 с площ от 36 кв.м. и помещение /бивша портиерна/ с площ от 9,40 кв.м. ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС, находящи се на първи етаж в сградата на Младежки дом-старо крило с идентификатор 43952.515.14.1 по КК на гр.Ловеч, актуван с   АОС № 53133/11.01.2011 год. на Регионален инспекторат по образованието-Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

31.Преобразуване на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „проф.д-р Д.Димов”-гр.Ловеч от държавно в общинско училище и участие с проект в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOР001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по ОП”Региони в растеж”2014-2020.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

32.Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Слатина, Община Ловеч, след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Иван Маринов Найденов Бекяров в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

  1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по кадастралната карта на с.Прелом, Община Ловеч, след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Драгню Петков Стоянов в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

34.Становище относно разсрочване на задължения за такса битови отпадъци на МБАЛ „проф.д-р П.Стоянов”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

35.Предложение за сключване на споразумение за разсрочено изплащане на задължение.

Докл.: Петър Цолов – председател на Общински съвет

36.Определяне състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч за мандат 2015-2019 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

37.Определяне на общински съветници в състава на Комисията за предоставяне под наем на клубна дейност на помещения-общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии и синдикални организации.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

38.Определяне на общински съветници в състава на Комисията за текущ контрол по изпълнение на концесионни договори за общински водоеми в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

материали част 1

материали част 2

материали част 3

материали част 4

материали част 5

материали част 6

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/

%d блогъра харесват това: