Проекто-дневен ред на ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч

Прочетено1417пъти

obs2804162На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Ловеч, на 26 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2016 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния П Р О Е К Т О – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Питане на основание чл. 105, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от Минчо Казанджиев – общински съветник, относно предоставяне на методика за определяне на единичните цени на тон отпадък в РДНО за общините Ловеч, Летница и Угърчин.
 2. Питане на основание чл. 105, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от Валентина Янкова – общински съветник относно предоставяне на методика за определяне на цените по договор ДВ-256/01.04.2016 г.
 3. Информация относно изпълнение на раздел ІV-Кметски съветници от глава ІV на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2015 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Актуализация на капиталовата програма на Община Ловеч за 2016 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост: язовир с. Лисец-1” и язовир с. Лисец-2”, находящи се в землището на с. Лисец, Община Ловеч; язовир „Горен Кайлък” и язовир „Долен Кайлък”, находящи се в землището на с. Славяни, Община Ловеч; язовир „Гюргевец-1” находящ се в землището на с.Скобелево, Община Ловеч; язовир ”Прелом”, находящ се в землището на с. Прелом, Община Ловеч и язовир „Калница”, находящ се в землището на с. Горан, Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от имот № 317001 в местност „Бучи”, землище на с. Горно Павликене, Община Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за обект „Разширяване на кариера за добив на подземни богатства-строителни материали /варовици/ от находище ”Горно Павликене 88”.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Разрешение за промяна границите на територии и поземлени имоти, предвидени в подробен устройствен план за публична общинска собственост-улична регулация, обхващаща улица от о.т. 79 до о.т. 80, северно от урегулиран поземлен имот ІV от кв. 23 по плана на зона „България”, гр. Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по допускане изработване проект за подробен устройствен план-парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 43952.537.614 в местността „Синан тепе”, землище на гр.Ловеч .

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 43952.519.558 по плана на новообразуваните имоти в местност „Липака”, гр. Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и учредяване право на прокарване за електропровод и водопровод през имот общинска собственост-полски път с идентификатор 43952.519.416.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Доклад относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 67948.500.49 по КК на с. Соколово, Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2016/2017 година.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67218.15.602 с площ от 337,063 кв.м., НТП: нива в местността „Мерков” по кадастралната карта на с. Слатина, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 53240/22.08.2011г. за създаване и отглеждане на трайно насаждение – артишок за срок от 15 стопански години.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под аренда на поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори 00299.48.1 и 00299.74.74 по КК на с. Александрово, Община Ловеч, за създаване и отглеждане на овощни насаждения – черупкови и костилкови.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Определяне на имот публична общинска собственост на територията на АИР ”Вароша” за изграждане на постоянна експозиция на дарение от Никола Манев.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна на маршрутни разписания, утвърдени с решение № 500/29.04.2010 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ВиК” АД.

Докл.:Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „НОЯ ” АД, гр. Ловеч.

Докл.:Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни пари за командировки в страната и чужбина от кмета на Община Ловеч за периода от 10.11.2015 г. до 09.05.2016 година .

Докл.:Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в ръководството на постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.

Докл.:Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Създаване и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване”, гр. Ловеч .

Докл.:Данчо Заверджиев – общински съветник

 

КИРИЛ ГУМНЕРОВ /П/

За председател на Общински съвет-Ловеч

съгласно уведомление № ОС-652/04.05.2016 год.

материали по всички точки от дневния ред изтегли от тук

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7-2/

%d блогъра харесват това: